Rekrutacja specjalna do szkoły doktorskiej dla doktoranta – stypendysty (wykonawcy) w projekcie badawczym SHENG2 (NCN), nauki fizyczne, termin zgłoszeń do 25.02.2023 r.

INSTYTUCJA: Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

MIASTO: Wrocław

STANOWISKO: doktorant – wykonawca projektu badawczego

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki fizyczne

DATA OGŁOSZENIA: 24 stycznia 2023 roku

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 25 lutego 2023 roku (do godziny 15:00)

DATA ROZSTRZYGNIĘCIA: do 7 dni po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych

LINK DO STRONY: http://wsdipan.intibs.pl

SŁOWA KLUCZOWE: fizyka ciała stałego, magnetyzm, materia topologiczna

Zapraszamy ambitnych absolwentów do dołączenia do zespołu dynamicznie rozwijającego badania w dziedzinie materiałów topologicznych – jednego z najgorętszych obszarów badawczych nowoczesnej fizyki ciała stałego.

Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk (WSD IPAN) ogłasza rekrutację specjalną1 dla doktoranta – stypendysty (wykonawcy) w projekcie badawczym pt. „Anomalny transport elektronowy w magnetycznych izolatorach i semimetalach topologicznych”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (nr.  2021/41/B/ST3/01141) w Oddziale Badań Magnetyków, kierowanego przez prof. Dariusza Kaczorowskiego, we współpracy z Instytutem Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu.

Do zadań stypendysty będzie należało otrzymanie monokryształów wytypowanych związków na bazie europu, przeprowadzenie badań ich własności transportowych i termodynamicznych, interpretacja otrzymanych charakterystyk fizycznych, współudział w redakcji publikacji naukowych, prezentacja wyników na konferencjach naukowych. Rezultaty prac będą podstawą rozprawy doktorskiej laureata konkursu przygotowanej pod opieką członka zespołu badawczego realizującego projekt.

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z Zasadami Rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk na rok akademicki 2022/23 opublikowanymi pod linkiem: https://www.intibs.pl/images/Szkola_doktorska/Dokumenty/Zasady_rekrutacji/Zasady_Rekrutacji_WSD_IPAN_2021.pdf

Stypendium doktoranckie może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie będzie absolwentem studiów magisterskich na kierunku fizyka, chemia, inżynieria materiałowa lub na kierunkach pokrewnych i będzie posiadać tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, uprawniający do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej. Od kandydatów oczekuje się znajomości języka angielskiego na poziomie B2 oraz spełnienia wymagań rekrutacji do WSD IPAN określonych z Zasadach Rekrutacji.

Stypendium doktoranckie będzie wypłacane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Doktorantem a Dyrektorem INTiBS PAN, w wysokości 3260 zł netto1 (3675 zł brutto2), do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa (po 24 miesiącach od rozpoczęcia studiów). Po uzyskaniu  pozytywnej oceny osiągnięć stypendysty, umowa zostanie przedłużona na kolejne 24 miesiące, z tym że do 36-go miesiąca studiów wysokość stypendium wyniesie w 3720 zł netto (4190 zł brutto). Przez ostatnie 12 miesięcy studiów doktorskich finansowane będzie przez INTiBS PAN, zgodnie z art. 209 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) oraz obowiązującymi zarządzeniami Dyrektora INTiBS. Maksymalny okres pobierania stypendium doktorskiego wynosi 48 miesięcy.

Przystępując do rekrutacji należy dostarczyć:

Wymagane dokumenty określone w dokumencie Zasady rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk na rok akademicki 2022/2023 znajdującym się pod linkiem: https://www.intibs.pl/images/Szkola_doktorska/Dokumenty/Zasady_rekrutacji/Zasady_Rekrutacji_WSD_IPAN_2021.pdf  a także: życiorys naukowy (oceny ze studiów i pracy magisterskiej, publikacje i prezentacje konferencyjne, stypendia, nagrody, udział w projektach badawczych, warsztatach i szkoleniach, inne znaczące doświadczenia naukowe.

Dokumenty należy składać:

osobiście w siedzibie Szkoły (tj. w Sekretariacie Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN przy ul. Okólnej 2 we Wrocławiu) w godzinach od 9:00 do 15:00,

albo przesyłką pocztową rejestrowaną lub kurierską (decyduje data wpływu dokumentów do siedziby Szkoły) na adres: WSD IPAN, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław,

albo elektronicznie na adres  , przy czym oryginały dokumentów należy dostarczyć przed rozpoczęciem kształcenia (niedopełnienie tego wymogu będzie skutkowało skreśleniem z listy doktorantów).

Wszelkich dodatkowych informacji chętnie udzielą:

prof. dr hab. inż. Dariusz Kaczorowski  e-mail:

prof. dr hab. Piotr Wiśniewski  e-mail:

 

Klauzula informacyjna

Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Wrocławską Szkołę Instytutów Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną na stronie: https://www.intibs.pl/images/Dla_studento/Szkola_doktorska/Dokumenty/Informacja_RODO_PL.pdf

Stypendia przyznawane ze środków NCN są zwolnione z podatku od dochodów osób fizycznych na podstawie decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdzającej regulamin ich przyznawania oraz obowiązującej ordynacji podatkowej.

Kwota brutto obejmuje wymagane prawem składki ubezpieczeń ponoszonych przez Doktoranta.

Wróć na początek strony