kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Owczarek, Sylwia

Temat: Badanie wzrostu ołowiu i indu na powierzchni Si rekonstruowanej indem lub ołowiem
Streszczenie:
Gwałtowny rozwój nanoelektroniki, w szczególności dotyczący zagadnień związanych z zachowaniem się złączy metal−półprzewodnik, wymusza poszukiwanie nowych materiałów i układów o precyzyjnie określonych właściwościach. Kontrolowanie warunków wzrostu metalu na powierzchni półprzewodnika, tj. temperatury podłoża, tempa wzrostu, czy też wykorzystanie naturalnego niedopasowania sieci krystalicznych podłoża i adsorbatu, umożliwia wytwarzanie nowych struktur o określonych właściwościach elektronowych i strukturalnych.

Charakter wzrostu indu i ołowiu na powierzchni Si(111) jest nadal przedmiotem szerokich zainteresowań, w szczególności ze względu na różnorodność obserwowanych struktur tworzących się dla tych układów, a także odkrycie samoorganizujących się metalicznych trójwymiarowych (3D) wysp wykazujących kwantowy efekt rozmiarowy w układach Pb/Si(111) i In/Pb/Si(111). Zaobserwowano ponadto, że zastosowanie dodatkowego składnika, tzw. metalicznego surfaktantu, znacząco wpływa na model wzrostu In i Pb oraz na kształt, geometrię i rozmiar nanostruktur formowanych na podłożu półprzewodnikowym.

Niniejsza dysertacja prezentuje wyniki badań nad charakterem wzrostu ultracienkich warstw indu i ołowiu na powierzchni Si(111) modyfikowanej surfaktantem (ołowiem lub indem) o różnym pokryciu w warunkach ultrawysokiej próżni oraz ich stabilności termicznej, uzyskane technikami Dyfrakcji Niskoenergetycznych Elektronów i Spektroskopii Fotoelektronów wzbudzanych Promieniami X. Wybrane zostały trzy układy: In/Si(111)–α(√3×√3)–Pb, In/Si(111)–β(√3×√3)–Pb oraz Pb/Si(111)–(√7×√3)–In, różniące się początkową rekonstrukcją i rodzajem surfaktantu. Zaprezentowane wyniki ujawniły, że In osadzony w temperaturze pokojowej na powierzchni Si(111)–α(√3×√3)–Pb tworzy losowo rozmieszczone wyspy. Wygrzewanie układu w temperaturze 200°C indukuje ich przebudowę i jednoczesną dyfuzję atomów adsorbatu pod warstwę surfaktantu. W wyniku tego procesu formowane są warstwy mieszane (In,Pb) niewykazujące dalekozasięgowego uporządkowania. Nieuporządkowane warstwy mieszane zostały także zaobserwowane w temperaturze pokojowej dla układu In/Si(111)–β(√3×√3)–Pb. Zwiększenie temperatury próbek powyżej 200°C prowadzi do utworzenia uporządkowanych struktur zbudowanych z dwuskładnikowego stopu powierzchniowego (In,Pb). Z kolei ołów, osadzony na powierzchni Si(111)–(√7×√3)–In w temperaturze pokojowej, formuje trójwymiarowe wyspy Pb(111). Wzrost temperatury układu indukuje przebudowę powierzchni ze zmianą uporządkowania ułożenia atomów surfaktantu z (√7×√3) do (4×1), przy czym nie tworzą się struktury bimetaliczne.

Wyniki pokazują, że tworzenie się i stabilność termiczna obserwowanych struktur w układzie mieszanym (In,Pb) silnie zależy od zastosowanej ścieżki kinetycznej i temperatury wygrzewania. W szczególności uzyskane wyniki dostarczyły precyzyjnych informacji o zachowaniu się w wielowarstwowych układach złożonych samego surfaktantu. Uzyskana wiedza o wpływie wyboru rodzaju i występującym początkowym uporządkowaniu ułożenia atomów metalicznego surfaktantu na podłożu półprzewodnikowym oraz o temperaturowej ewolucji powierzchniowego uporządkowania dwuwymiarowych bimetalicznych struktur jest niezwykle ważna w opracowywaniu procesów technologicznych ich wytwarzania.

Data wszczęcia przewodu: 2015-06-20 12:00
Recenzje: Opinie na temat rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Owczarek sporządzili prof. dr hab. inż. Regina Paszkiewicz z Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej oraz prof. dr hab. Ryszard Czajka z Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej.
Informacja o publicznej obronie:
Obrona rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Owczarek odbędzie się w piątek 22 maja 2020 r. o godz. 12:15. Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym w formie wideokonferencji z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia bez wcześniejszej rejestracji i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

Odnośnik do wydarzenia: publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sylwii Owczarek.

Do spotkania można dołączyć z poziomu przeglądarki internetowej (w zależności od używanego systemu operacyjnego, wymagana może być przeglądarka Chrome/Edge) lub aplikacji Microsoft Teams (dostępna wersja bezpłatna). Dostęp online do spotkania możliwy od godz. 12:00. Dla zapewnienia właściwego przebiegu obrony, spotkanie będzie moderowane. W celu ułatwienia moderacji, uczestnicy wydarzenia proszeni są o podanie swojego imienia i nazwiska podczas dołączania do spotkania. Przebieg zdalnej obrony będzie rejestrowany.

C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski