kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Studia inżynierskie już od 1 października 2008 roku!

W dniu 19 grudnia 2007 roku Senat Uniwersytetu Wrocławskiego postanowił utworzyć od roku akademickiego 2008/2009 3,5-letnie inżynierskie, stacjonarne studia na kierunku fizyka techniczna na Wydziale Fizyki i Astronomii. Studia te będą prowadzone w specjalnościach fizyka medyczna, dozymetria i ochrona radiologiczna oraz stosowana fizyka ciała stałego, a absolwenci tych studiów otrzymają tytuł zawodowy inżyniera danej specjalności. Inicjatywa utworzenia tych studiów jest odpowiedzią na bardzo duże, wciąż niezaspokojone, zapotrzebowanie europejskiego i krajowego rynku pracy na inżynierów. Według oficjalnych danych Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu przypadki bezrobocia wśród absolwentów fizyki w naszym Regionie są naprawdę niezmiernie rzadkie, a zarobki fizyków zdecydowanie przewyższają średnią krajową. Dolny Śląsk jest obszarem, na którym rozwój przemysłu wykorzystującego zaawansowane technologie następuje niezwykle dynamicznie, przykładami są tutaj inwestycje wielu firm zagranicznych, jak np. Samsung, Toyota, LG Philips, LG Electronics, PM Group. Zatem, absolwenci z tytułem zawodowym inżyniera-fizyka nie będą mieli najmniejszych problemów ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy. Uruchamiane studia stacjonarnymi, bezpłatnymi studiami pierwszego stopnia, trwają trzy i pół roku (siedem semestrów). Program studiów jest dostosowany do studentów, od których w ich przyszłej pracy oczekuje się praktycznego wykorzystania zdobytej na studiach wiedzy fizycznej. Studenci zdobędą ogólne przygotowanie z fizyki, chemii, matematyki i technicznych zastosowań fizyki. Przygotowanie specjalistyczne obejmuje umiejętności z zakresu grafiki inżynierskiej i technologii informatycznych oraz wiedzę z podstaw chemii organicznej, właściwości objętościowych i przypowierzchniowych ciał stałych oraz ich zastosowań w przemyśle, budowy i fizjologii komórki, biofizyki, anatomii człowieka, oddziaływania promieniowania jonizującego na organizmy żywe i szeroko rozumianych metod fizycznych stosowanych w medycynie (w tym tomografii komputerowej i tomografii magnetycznego rezonansu). Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauk fizycznych i technicznych.

Sylwetka absolwenta specjalności stosowana fizyka ciała stałego

Absolwent specjalności stosowana fizyka ciała stałego posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:
  1. Materiałoznawstwa metali, dielektryków, magnetyków, nadprzewodników wysokotemperaturowych, półprzewodników krystalicznych i amorficznych;
  2. Zasad działania, budowy i zastosowań różnych czujników, detektorów, elementów wykonawczych;
  3. Znajomości licznych metod badania mechanicznych, elektrycznych, optycznych, i termodynamicznych właściwości różnych ciał stałych;
  4. Podstaw elektrotechniki, nowoczesnej elektroniki i budowy układów komputerowych;
  5. Efektywnego wykorzystania technik informatycznych (oprogramowania użytkowego, przetwarzania informacji);
  6. Właściwości powierzchni ciała stałego i metod ich badania (w tym różnych spektroskopii elektronowych i mikroskopii tunelowych oraz formowania i badania nanostruktur na powierzchni), metod i urządzeń ultrawysokiej próżni oraz otrzymywania i badania kryształów ferroelektrycznych. Ze względu na profil naukowy naszego Instytutu Fizyki Doświadczalnej wiedza i umiejętności w tych dziedzinach będą znacznie pogłębione.
Otrzymane wykształcenie umożliwia absolwentom tej specjalności:
  1. Udział w projektowaniu i wdrażaniu oraz nadzór nad tokiem różnych procesów i procedur technologicznych;
  2. projektowanie i wdrażanie nowych metod badania właściwości fizycznych różnych materiałów i kontroli jakości wyrobów;
  3. Obsługę i twórcze wykorzystanie nowoczesnych urządzeń pomiarowych i diagnostycznych.
Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do pracy w laboratoriach, w jednostkach badawczych lub przemysłowych (w szczególności przy nadzorze ciągów technologicznych opartych o nowoczesne metody fizyczne). Będą mieli kompetencje niezbędne do obsługi i nadzoru urządzeń, których działanie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu fizyki oraz umiejętności efektywnego wykorzystywania technik informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania komputerów w eksperymencie fizycznym.

Sylwetka absolwenta specjalności dozymetria i ochrona radiologiczna

Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowań fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Absolwent posiada umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej i technicznych systemów diagnostycznych oraz gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji. Absolwent jest przygotowany do pracy w: laboratoriach badawczo-rozwojowych, przemysłowych i diagnostycznych, jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń pomiarowych, jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń diagnostyczno-pomiarowych, oraz w jednostkach służby zdrowia, przemysłowych i naukowo-badawczych, w których wykorzystuje się urządzenia i substancje emitujące promieniowanie jonizujące. Absolwent potrafi nie tylko wykryć i ocenić skutki (biologiczne) działania promieniowania jonizującego, ale także zaproponować skuteczną ochronę radiologiczną w konkretnych warunkach oraz stworzyć plan działania i nadzorować jego realizację w przypadku wystąpienia skażenia środowiska substancjami promieniotwórczymi lub napromienienia osób promieniowaniem jonizującym. Absolwent spełnia warunki niezbędne do ubiegania się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych oraz posiada kwalifikacje do ubiegania się o uprawnienia umożliwiające zatrudnienie na niektórych stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Ma kompetencje niezbędne do obsługi i nadzoru urządzeń, których działanie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu fizyki.

Sylwetka absolwenta specjalności fizyka medyczna

Studenci fizyki medycznej otrzymują gruntowne przygotowanie z fizyki i matematyki zgodne ze standardami studiów fizycznych. Ich przygotowanie specjalistyczne obejmuje między innymi wiedzę podstawową z chemii organicznej, budowy i fizjologii komórki, biofizyki, anatomii człowieka, oddziaływania promieniowania jonizującego na organizmy żywe i szeroko rozumianych metod fizycznych stosowanych w medycynie (w tym tomografii rentgenowskiej i tomografii magnetycznego rezonansu). Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowań fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Absolwent posiada umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej i technicznych systemów diagnostycznych oraz gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji. Absolwent jest przygotowany do pracy związanej z używaniem w diagnostyce i terapii promieniowania X, ultradźwięków, pól elektrycznych i magnetycznych, promieniowania podczerwonego i ultrafioletowego, światła laserowego, promieniowania jądrowego i izotopów promieniotwórczych. Może pracować w: klinikach i szpitalach, centrach radioterapii, laboratoriach badawczo-rozwojowych, przemysłowych i diagnostycznych, jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń pomiarowych, jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń diagnostyczno-pomiarowych. Ma kompetencje niezbędne do obsługi i nadzoru urządzeń, których działanie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu fizyki. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent każdej specjalności jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia, kończących się nadaniem tytułu magistra.

Studia i tryb rekrutacji

Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem i wykorzystaniem fizyki w kształtowaniu świata współczesnej techniki, pomyśl o swojej przyszłości, może właśnie studia na naszym Wydziale na kierunku fizyka techniczna są właśnie dla Ciebie.Warunki przyjęcia kandydata na studia są proste i przejrzyste. W postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę brane są wyłącznie wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości z następujących przedmiotów: fizyka (fizyka z astronomią, fizyka i astronomia), matematyka, chemia, informatyka (elementy informatyki) i biologia; tzw. parametr rekrutacyjny (S) jest sumą punktów uzyskanych z fizyki (F), matematyki (M) i pozostałych przedmiotów (X - wynik za egzamin maturalny z chemii lub z formatyki, lub z biologii - najkorzystniejszy dla kandydata) [więcej]

Pamiętaj, że wszystkim maturzystom wybierających na maturze egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym Samorząd Wrocławia oferuje stypendia i nagrody. Myślimy, że dodatkową zachętą do studiowania na prowadzonych przez nas kierunkach będą dla Ciebie plany Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadzenia, całkiem niezależnych od już istniejącego systemu stypendialnego, stypendiów dla studentów kierunków ścisłych i technicznych.

Czekamy na Ciebie!

C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski