kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel./fax: 71 321 76 82
tel.: 71 375 94 04
godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Tematy prac magisterskich

Lp. Temat Zakład/Promotor Status
1. Adsorpcja prostych molekuł na powierzchni ditlenku tytanu
2. Adsorpcja tlenu i wody na powierzchni żelaza.
3. Autorski program nauczania fizyki dla IV etapu edukacyjnego – poziom podstawowy
Celem pracy magisterskiej jest przygotowanie autorskiego programu nauczania fizyki dla IV etapu edukacyjnego (liceum) dla poziomu podstawowego, dla którego podręcznikiem kursowym będzie e-podręcznik do fizyki (https://www.epodreczniki.pl/reader/c/131927/v/latest/t/student-canon). Program zawierał będzie kompletną obudowę metodyczną wykorzystującą przede wszystkim zróż-nicowane elektroniczne zasoby edukacyjne .
4. Badania kalorymetryczne i optyczne przemiany fazowej w krysztale wodorosiarczanu triamoniowego
5. Badanie dyfuzji powierzchniowej ftalocyjaniny z wbudowanym atomem miedzi po powierzchni srebra (100)
6. Badanie układów fazowych ciecz-ciało stałe przy użyciu EC-STM
7. Badanie własności materiałów metodami spektroskopii mossbauerowskiej i spektroskopii anihilacji pozytonów - temat kilku prac dotyczących różnych materiałów oraz różnych ich własności - strukturalnych, termodynamicznych.
temat wielokrotny, wolny oraz realizowany przez Aleksandrę Baksalary
8. Doświadczenia fizyczne w pracowni przyrodniczej dla IV etapu edukacyjnego
Celem pracy jest przygotowanie i opisanie zestawu materiałów edukacyjnych wspomagających wykonanie zapisanych w podstawie programowej nauczania fizyki na IV etapie edukacyjnym (liceum) - zakres rozszerzony - doświadczeń uczniowskich i pokazów nauczycielskich. Praca realizowana będzie przy współpracy z DODN (Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli) i z wykorzystaniem pracowni przyrodniczej wspomaganej TI. Praca obejmuje przygotowanie instrukcji wykonania oraz propozycji sposobu opracowania wyników wraz ze wskazówkami dla nauczyciela
9. Eksperyment fizyczny w nauczaniu PRZYRODY w liceum ogólnokształcącym
wykonuje Kamil Brakstator
10. Eksperyment w nauczaniu fizyki w LO
Wykonuje Aleksandra Marciniak
11. Jak długo trwa odbicie światła od lustra?
wolny
12. Korelacje kwantowe w złożonych układach otwartych
13. Mechanika kwantowa jako teoria statystyczna
14. Nauczanie Przyrody na IV etapie edukacyjnym z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych z Międzynarodowej Agencji Kosmicznej
Celem pracy jest przygotowanie i opisanie zestawu materiałów edukacyjnych wspomagających nauczanie Przyrody na IV etapie edukacyjnym (liceum) wykorzystujących oferowane w języku angielskim materiały edukacyjne Międzynarodowej Agencji Kosmicznej. Praca obejmuje przygotowanie zarysu programu nauczania oraz instrukcji wykonania doświadczeń, propozycji sposobu opracowania wyników wraz ze wskazówkami dla nauczyciela.
15. Nuwro Online
Pracę obronił Mirosław Nyznar
16. Obrazowanie strukturalne powierzchni monokryształu rutenu przy użyciu DEPES i LEED
17. Ogniskowanie wiązki elektronów w dielektrycznym akceleratorze laserowym
wolny
18. Projekt wyposażenia centrum nauki i techniki
Celem pracy magisterskiej jest przygotowanie spójnej koncepcji wyposażenia dydaktycznego cen-trum nauki i techniki. Praca powinna zostać poprzedzona analizą istniejącej oferty tego rodzaju in-stytucji w kraju i za granicą i zawierać szczegółowe opisy stanowisk bezpośrednio związanych z nau-czaniem fizyki na wszystkich poziomach edukacyjnych.
19. Przewodność w modelowych układach molekularnych
20. Segregacja powierzchniowa stopów Pt-Rh pod wpływem adsorpcji wybranych gazów
21. Struktury i właściwości powierzchni tlenków żelaza.
22. Termiczne i spektroskopowe badania przemian fazowych w krysztale (CH3)4NFeCl4
23. Wakanse i domieszki chromu w żelazie
24. Wizualizacja ruchu kamienia celtyckiego
Celem pracy magisterskiej jest przygotowanie układu doświadczalnego, przeprowadzenie pomia-rów oraz analiza ich wyników zmierzające do wizualizacji zachowania kamienia celtyckiego oraz zbu-dowania matematycznego modelu tego rodzaju przedmiotów.
25. Wlasnosci krysztalu GaN.
26. Właściwości struktury pasmowej dla zespolonych potencjałów okresowych o symetrii PT
wolny
27. Wpływ delta-domieszek na właściwości magnetyczne wybranych metali.
Opis pracy:
Obliczenia DFT mające na celu wyznaczenie zmian właściwości magnetycznych wybranych metali po wprowadzeniu monowarstwy domieszek.
wolny
28. Występowanie impulsowych pojaśnień podczas fazy spadkowej rozbłysków słonecznych
29. Występowanie impulsowych pojaśnień w rozbłyskach słonecznych obserwowanych w niskoenergetycznym promieniowaniu rentgenowskim oraz linii H-alpha wodoru
30. Zastosowanie teorii wielokrotnego rozpraszania w  badaniach struktury  Pb na powierzchni Si(111)
C. Juszczak © 2010-2013 Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski