kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Tematy prac magisterskich

Lp. Temat Zakład/Promotor Status
1. Metaloporfiryny jako modelowe elektrokatalizatory jednoatomowe badane in operando przy użyciu elektrochemicznego skaningowego mikroskopu tunelowego
Celem pracy magisterskiej jest zrozumienie oraz weryfikacja działania katalizatorów molekularnych poprzez zbadanie samoorganizacji molekuł, poznanie ścieżek aktywności katalitycznej oraz określenie stabilności poszczególnych metaloporfiryn (Fe(II)TMPyP i Mn(III)TMPyP) na badanych podłożach (HOPG i Au(111)) w reakcji redukcji tlenu. Do osiągnięcia powyższych celów wykorzystana zostanie elektrochemiczna skaningowa mikroskopia tunelowa (EC-STM) dająca informacje o powierzchni na poziomie molekularnym i atomowym w badaniu in situ.
wolne
2. Symulacje komputerowej dynamiki płynów
Szczegóły do ustalenia w rozmowie bezpośredniej. Możliwość uzyskania stypendium w ramach grantu NCN 2021/43/I/ST3/00228, "Efekty inercyjne w przepływie płynów w złożonych ośrodkach porowatych".
wolne - ciągły nabór
3. Autorski program nauczania fizyki dla IV etapu edukacyjnego – poziom podstawowy
Celem pracy magisterskiej jest przygotowanie autorskiego programu nauczania fizyki dla IV etapu edukacyjnego (liceum) dla poziomu podstawowego, dla którego podręcznikiem kursowym będzie e-podręcznik do fizyki (https://www.epodreczniki.pl/reader/c/131927/v/latest/t/student-canon). Program zawierał będzie kompletną obudowę metodyczną wykorzystującą przede wszystkim zróż-nicowane elektroniczne zasoby edukacyjne .
4. Badanie dyfuzji powierzchniowej ftalocyjaniny z wbudowanym atomem miedzi po powierzchni srebra (100)
5. Badanie progu perkolacji na zakrzywionej powierzchni
Zjawisko  perkolacji najczęściej modeluje się na translacyjnie niezmienniczych sieciach dyskretnych, rzadziej - na płaszczyźnie lub torusie. Celem pracy będzie zbadanie tego zjawiska w układzie o geometrii sfery.
6. Badanie układów fazowych ciecz-ciało stałe przy użyciu EC-STM
7. Badanie wpływu materii Ziemi na oscylacje neutrin
Celem jest dalszy rozwój kodu C++ obliczającego wpływ materii ziemskiej na oscylacje neutrin i jego zastosowanie do analizy eksperymentów neutrinowych w przypadku różnych modeli mieszania neutrin.
wolne
8. Chiral symmetry in Dirac theory
Chiral symmetry dictates the mass of Dirac particle being zero. The main scope of this program is to utilize a simple model with this symmetry to learn its non-trivial dynamics for various strengths of fermionic interactions.
9. Doświadczenia fizyczne w pracowni przyrodniczej dla IV etapu edukacyjnego
Celem pracy jest przygotowanie i opisanie zestawu materiałów edukacyjnych wspomagających wykonanie zapisanych w podstawie programowej nauczania fizyki na IV etapie edukacyjnym (liceum) - zakres rozszerzony - doświadczeń uczniowskich i pokazów nauczycielskich. Praca realizowana będzie przy współpracy z DODN (Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli) i z wykorzystaniem pracowni przyrodniczej wspomaganej TI. Praca obejmuje przygotowanie instrukcji wykonania oraz propozycji sposobu opracowania wyników wraz ze wskazówkami dla nauczyciela
10. Efekty nieliniowe w przepływie przez układy trójwymiarowe
Klasyczne, liniowe równanie Darcy'ego opisujące dynamikę płynów w ośrodkach porowatych w zakresie wolnych przepływów przestaje działać w zakresie dużych prędkości. W tej pracy sprawdzimy jak zachowuje się przepływ płynu w trzech wymiarach przestrzennych i dla jakich liczb Reynoldsa pojawiają się efekty nieliniowe. Wyniki zostaną porównane do wyników w dwóch wymiarach zaprezentowanych w pracy [Inertial Effects on Fluid Flow through Disordered Porous Media, J. S. Andrade, Jr., U. M. S. Costa, M. P. Almeida, H. A. Makse, and H. E. Stanley, Phys. Rev. Lett. 82, 5249]. Technicznie zadanie polegać będzie na implementacji odpowiednich warunków brzegowych i geometrii w jednym ze znanych środowisk do symulacji dynamiki płynów (np. Palabos, https://palabos.unige.ch/), przeprowadzeniu symulacji, zebraniu i opracowaniu wyników.
(przydzielone - DŚ)
11. Fale grawitacyjne
Detekcja fal grawitacyjnych w detektorach kosmicznych.
12. Głębokie uczenie a kwantowa teoria pola
Temat dotyczy poszukiwań związków pomiędzy teoriami polowymi w ujęciu gaussowskim, a głębokimi sieciami neuronowymi.
13. Nauczanie Przyrody na IV etapie edukacyjnym z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych z Międzynarodowej Agencji Kosmicznej
Celem pracy jest przygotowanie i opisanie zestawu materiałów edukacyjnych wspomagających nauczanie Przyrody na IV etapie edukacyjnym (liceum) wykorzystujących oferowane w języku angielskim materiały edukacyjne Międzynarodowej Agencji Kosmicznej. Praca obejmuje przygotowanie zarysu programu nauczania oraz instrukcji wykonania doświadczeń, propozycji sposobu opracowania wyników wraz ze wskazówkami dla nauczyciela.
14. Obrazowanie strukturalne powierzchni monokryształu rutenu przy użyciu DEPES i LEED
15. Oddziaływanie neutrin z nukleonami
Przedmiotem pracy będzie konstrukcja modelu teoretycznego opisująca oddziaływania neutrin, o energii rzędu 1 GeV, z nukleonami.
16. Projekt wyposażenia centrum nauki i techniki
Celem pracy magisterskiej jest przygotowanie spójnej koncepcji wyposażenia dydaktycznego cen-trum nauki i techniki. Praca powinna zostać poprzedzona analizą istniejącej oferty tego rodzaju in-stytucji w kraju i za granicą i zawierać szczegółowe opisy stanowisk bezpośrednio związanych z nau-czaniem fizyki na wszystkich poziomach edukacyjnych.
17. Przewodność w modelowych układach molekularnych
18. Rozwiązywanie równań różniczkowych metodami uczenia maszynowego
Przedmiotem rozprawy będzie porównanie różnych metod rozwiązywania równań różniczkowych, w tym metody bazującej na sieciach neuronowych.
19. Segregacja powierzchniowa stopów Pt-Rh pod wpływem adsorpcji wybranych gazów
20. Sieć Hopfield'a - fizyka spotyka sieci neuronowe
Istotą pracy będzie implementacja klasycznej i kwantowej sieci Hopfieleda i zbadanie jej własności.
21. Spontaneous breaking of global symmetries
The notion of spontaneous breaking of various symmetries plays the central role in a broad area of physics. The main scope of this project is to learn this concept and selected examples in high-energy particle physics.
22. Symboliczne obliczenia w ramach Ogólnej Teorii Względności (Mathematica, Cadabra, Reduce)
23. Termiczne i spektroskopowe badania przemian fazowych w krysztale (CH3)4NFeCl4
24. Uderzenie kropli w powierzchnię płaską z użyciem modelu ciał miękkich 
Celem projektu jest powtórzenie najważniejszych wyników z pracy [1] z użyciem symulacji modelu ciała miękkiego opartego o model spring-mass i siły ciśnienia [2]. Możliwa publikacja w zależności od jakości wyników i terminowego wykonania.  [1] Xia, Lei, et al. "Phase-field simulations of droplet impact on superhydrophobic surfaces." International Journal of Mechanical Sciences (2022): 107957.  [2] Matyka, Maciej. "Pushing a soft body droplet through porous medium." arXiv preprint arXiv:2004.14656 (2020). 
wolne
25. Wizualizacja ruchu kamienia celtyckiego
Celem pracy magisterskiej jest przygotowanie układu doświadczalnego, przeprowadzenie pomia-rów oraz analiza ich wyników zmierzające do wizualizacji zachowania kamienia celtyckiego oraz zbu-dowania matematycznego modelu tego rodzaju przedmiotów.
26. Właściwości struktury pasmowej dla zespolonych potencjałów okresowych o symetrii PT
wolny
27. Wpływ delta-domieszek na właściwości magnetyczne wybranych metali.
Opis pracy:
Obliczenia DFT mające na celu wyznaczenie zmian właściwości magnetycznych wybranych metali po wprowadzeniu monowarstwy domieszek.
wolny
28. Występowanie impulsowych pojaśnień podczas fazy spadkowej rozbłysków słonecznych
29. Występowanie impulsowych pojaśnień w rozbłyskach słonecznych obserwowanych w niskoenergetycznym promieniowaniu rentgenowskim oraz linii H-alpha wodoru
30. Zastosowanie teorii wielokrotnego rozpraszania w  badaniach struktury  Pb na powierzchni Si(111)
31. Zdeformowane klasyczne i kwantowe teorie pola
Jedną z konsekwencji teorii kwantowej grawitacji jest to, że czasoprzestrzeń staje się nieprzemienna zaś symetrie kwantowej teorii pola – zdeformowane. Celem pracy magisterskiej będzie badanie modeli zdeformowanych klasycznych i kwantowych teorii pola oraz wynikających z tego konsekwencji fenomenologicznych.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski