kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Uchwały - Spotkanie

Nadanie Markowi Nowickiemu stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych:Nadanie P. Błońskiemu stopnia doktora nauk fizycznych:Nadanie R.Zamczykowi-Rogowskiemu stopnia doktora nauk fizycznych:Nr 01/1 Nadanie stopnia doktora T. Ossowskiemu:Nr 01/2 Nadanie stopnia doktora C. Tomasowi:Nr 01/2a Uznanie rozprawy doktorskiej C. Tomasa za wyróżniającą:Nr 01/3 Zatrudnienie dr. T. Ossowskiego:Nr 01/4 Zatrudnienie dr C. Tomasa:Nr 01/5 Udzielenie urlopu dr G. Antczak:Nr 01/6 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr B. Koniecznej:Nr 01/7 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr B. Cichosz:Nr 01/8 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr B. Pieczyrak:Nr 1/2006 Połączenie Zakładu Fizyki Cienkich Warstw i Zakładu Mikrostruktury Powierzchni:Nr 1/2007 Zatrudnienie dr. Tomasza Ossowskiego:Nr 1/2008 Wybór Wydziałowej Komisji Wyborczej:Nr 1/2009 Wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr. Arkadiusza Berlickiego:Nr 1/2010 Uchwała o przedstawieniu tylko jednego wniosku o nagrodę Ministra w danej kategorii:Nr 1/2011 Poparcie wniosku o przyznanie dr. M. Grodzickiemu nagrody ministra:Nr 1/2012 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. T. Klahna:Nr 1/2013 Nadanie dr. Andrzejowi Szczepkowiczowi stopnia doktora habilitowanego:Nr 1/2016 W sprawie likwidacji studiów siedmiosemestralnych fizyki I stopnia:Nr 1/2018 Ustalenie limitów przyjęć na rok ak. 2018/2019:Nr 1/2019 Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Sylwii Owczarek:Nr 1/2020 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Dawida Moździerskiego na stanowisku adiunkta:Nr 1/2021 Ustalenie limitów przyjęć na r. ak. 2021-2022:Nr 10/2007 Regulamin Studiów Indywidualnych:Nr 10/2008 Nostryfikacja dyplomu Gurusharana Singha Gogny:Nr 10/2009 Uzupełnienie składu Wydziałowej Komisji Wyborczej:Nr 10/2010 Ustalenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Jakuba Śliwińskiego:Nr 10/2011 Przyjęce zagadnień na egzamin inżynierski:Nr 10/2012 Zamknięcie przewodu habilitacyjnego dr. A. Krupskiego:Nr 10/2013 Powołanie Komisji Doktorskiej w przewodzie mgr. B Lechowskiego:Nr 10/2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Zbigniewa Strycharskiego:Nr 10/2016 Poparcie wniosku o przyznanie dr. Rafałowi Idczakowi stypendium Ministra:Nr 10/2017 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dr Karoliny Idczak na stanowisku adiunkta:Nr 10/2018 Opinia o awansowaniu dr. hab. Andrzeja Frydryszaka:Nr 10/2019 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. M. Croftona:Nr 10/2020 Poparcie wniosku o udzielenie prof. Jadwidze Daszyńskiej-Daszkiewicz urlopu naukowego:Nr 10/2021 Poparcie wniosku o przyznanie nagrody ministra prof. Davidowi Blaschke:Nr 100/2007 Wprowadzenie poprawki do zasad rerutacji na studia doktoranckie fizyki:Nr 100/2009 Poparcie wniosku o przyznanie dr. Robertowi Falewiczowi stypendium habilitacyjnego:Nr 100/2010 Wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr. Przemysława Godowskiego:Nr 100/2011 Przyjęcie protokołu posiedzenia z dnia 25 października 2011 r.:Nr 100/2012 Pozytywne zaopiniowanie składu Zespołów ds. jakości kształcenia i ds. oceny jakości kształcenia:Nr 100/2013 Powołanie Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Andrzeja Miszczuka.:Nr 100/2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie prof. dr. hab. Tadeusza Kopcia na stanowisko profesora nadzwyczajnego:Nr 101/2007 Wniosek o wprowadzenie zmiany w zasadach przyjęć na specjalność ekonofizyka:Nr 101/2009 Poparcie wniosku o udzielenie dr. Marcinowi Piątkowi bezpłatnego urlopu naukowego:Nr 101/2010 Powołanie recenzentów w przewodzie habilitacyjnym dr. Przemysława Godowskiego:Nr 101/2011 Dopuszczenie dr. Przemysława Godowskiego do kolokwium habilitacyjnego:Nr 101/2012 Przyjęcie protokółu posiedzenia z dnia 18 września 2012 r.:Nr 101/2013 Określenie zakresu egzaminów doktorskich mgr. Andrzeja Miszczuka:Nr 101/2015 Poparcie wniosku o udzielenie dr. Sylwestrowi Kołomańskiemu urlopu naukowego:Nr 102/2007 Przyjęcie protokołów z 28 maja, 19 i 27 czerwca 2007 r.:Nr 102/2009 Wprowadzenie zmian w planie studiów licencjackich fizyki:Nr 102/2010 Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego dr. Janusza Przesławskiego:Nr 102/2011 Poparcie kandydatury prof. Andrzeja Pękalskiego na kierownika Katedry UNESCO:Nr 102/2012 Ustalenie stawki wynagrodzenia dla opiekunów praktyk :Nr 102/2013 Powołanie Komisji ds. egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej mgr. Andrzeja Miszczuka:Nr 102/2015 Poparcie wniosku o udzielenie prof. Andrzejowi Borowcowowi urlopu naukowego:Nr 103/2007 Wybór prof. L. Turko do Uczelnianej Komisji Wyborczej:Nr 103/2009 Przyjęcie protokołów posiedzeń z 25 września i 27 października 2009 r.:Nr 103/2010 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Michała Jurczyszyna i powołanie promotora w tym przewodzie:Nr 103/2011 Wybór Wydziałowej Komisji Wyborczej:Nr 103/2012 Ustalenie obowiązków dydaktycznych i zajęć nieregularnych:Nr 103/2013 Powołanie Komisji ds. egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej mgr. Andrzeja Miszczuka:Nr 103/2015 Przyjęcie protokołu z dnia 20 października 2015 :Nr 104/2007 Poparcie wniosku o połączenie dwóch zakładów w IFD w jeden Zakład Nanostruktur:Nr 104/2010 Powołanie Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Michała Jurczyszyna:Nr 104/2011 Ustalenie warunków rekrutacji na studia doktoranckie fizyki na r. ak. 2012/13:Nr 104/2012 Wysunięcie kandydatów na członków korespondentów PAN:Nr 104/2013 Powołanie Komisji ds. egzaminu doktorskiego z j. angielskiego mgr. Andrzeja Miszczuka:Nr 105/2007 Poparcie wniosku w sprawie wystąpienia o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. M. Radnemu:Nr 105/2010 Ustalenie zakresu egzaminów doktorskich mgr. Michała Jurczyszyna:Nr 105/2011 Ustalenie warunków rekrutacji na studia doktoranckie astronomii na r. ak. 2012/13:Nr 105/2012 Wybór przedstawicieli do komisji dyscyplinarnych:Nr 105/2013 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Dawida Moździerskiego.:Nr 106/2007 Nadanie M. Kuchowiczowi stopnia doktora nauk fizycznych:Nr 106/2010 Powołanie Komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Michała Jurczyszyna:Nr 106/2011 Przyjęcie protokołu posiedzenia z dnia 22 listopada 2011 r.:Nr 106/2012 Dopuszczenie dr. Janusza Przesławskiego do kolokwium habilitacyjnego:Nr 106/2013 Powołanie Komisji do spraw przewodu doktorskiego mgr. Dawida Moździerskiego:Nr 107/2007 Uznanie rozprawy doktorskiej dr M. Kuchowicza za wyróżniającą:Nr 107/2010 Poparcie wniosku o powołanie prof. Andrzeja Pękalskiego na kierownika Katedry UNESCO:Nr 107/2012 Zatrudnienie niektórych pracowników na 1/8 etatu naukowego:Nr 107/2013 Określenie zakresu egzaminów doktorskich mgr. Dawida Moździerskiego:Nr 108/2007 Nadanie R. Szukiewiczowi stopnia doktora nauk fizycznych:Nr 108/2010 Przyjęcie propozycji kryteriów przyznawania doktorantom i młodym naukowcom stypendiów z projektu UE:Nr 108/2012 Przyjęcie protokołu posiedzenia odbytego w dniu 23 października 2012 r.:Nr 108/2013 Powołanie Komisji ds. egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej mgr. Dawida Moździerskiego.:Nr 109/2007 Poparcie wniosku o udzielenie dr I. Mróz urlopu naukowego:Nr 109/2010 Przyjęcie protokółów posiedzeń z 21 września i 26 października 2010 r. :Nr 109/2013 Powołanie Komisji ds. egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej mgr. Dawida Moździerskiego:Nr 11/2007 Tryb zatwierdzania tematów prac magisterskich:Nr 11/2008 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. L. Ryka na stanowisku docenta:Nr 11/2009 Poparcie wniosku o przyznanie Nagrody Ministra dla zespołu prof. Adama Kiejny:Nr 11/2010 Określenie składu Komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Jakuba Śliwińskiego:Nr 11/2011 Przyjęcie zagadnień na rozmowę kwalifikacyjną na studia II stopnia fizyki technicznej:Nr 11/2012 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. A. Trembułowicza:Nr 11/2013 Określenie zakresu egzaminów doktorskich w doktoracie B Lechowskiego:Nr 11/2014 Przyjęcie planu studiów II stopnia fizyki technicznej:Nr 11/2015 Przyjęcie protokółu posiedzenia z dnia 25 listopada 2014 r.:Nr 11/2016 Poparcie wniosku o przyznanie dr. Robertowi Koniecznemu stypendium Ministra:Nr 11/2017 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dr. Marcina Wiejaka na stanowisku adiunkta:Nr 11/2018 Opinia o awansowaniu dr. hab. Marka Mozrzymasa:Nr 11/2019 Powołanie komisji doktorskiej mgr. M. Croftona:Nr 11/2020 Przyjęcie protokołu posiedzenia z dnia 3 grudnia 2019 r.:Nr 11/2021 Poparcie wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów dla prof. Krzysztofa Redlicha:Nr 110/2007 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. M. Kuchowicza na stanowisku asystenta na zastępstwo:Nr 110/2010 Wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr. Janusza Przesławskiego:Nr 110/2013 Powołanie Komisji ds. egzaminu doktorskiego z j. angielskiego mgr. Dawida Moździerskiego:Nr 111/2007 Przyjęcie propozycji zasad rekrutacji cudzoziemców na studia doktoranckie fizyki:Nr 111/2010 Powołanie recenzentów w przewodzie habilitacyjnym dr. Janusza Przesławskiego:Nr 111/2013 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Ewy Zahajkiewicz:Nr 112/2007 Poparcie wniosku o uruchomienie dodatkowej rekrutacji w lutym na studia doktoranckie fizyki:Nr 112/2010 Poparcie wniosku o udzielenie dr. Aleksandrowi Krupskiemu stypendium habilitacyjnego:Nr 112/2013 Powołanie Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Ewy Zahajkiewicz:Nr 113/2010 Przyjęcie planu i programu studiów doktoranckich fizyki:Nr 113/2013 Określenie zakresu egzaminów doktorskich mgr Ewy Zahajkiewicz:Nr 114/2010 Przyjęcie planu i programu studiów doktoranckich astronomii:Nr 114/2013 Powołanie Komisji ds. egzaminu doktorskiego z dyscypliny podstawowej mgr Ewy Zahajkiewicz:Nr 115/2010 Uruchomienie studiów II stopnia fizyki technicznej:Nr 115/2013 Powołanie Komisji ds. egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej mgr Ewy Zahajkiewicz:Nr 116/2010 Wprowadzenie zmian w planie studiów specjalności nauczanie fizyki i matematyki:Nr 116/2013 Powołanie Komisji ds. egzaminu doktorskiego z j. angielskiego mgr Ewy Zahajkiewicz:Nr 117/2010 Wprowadzenie zmiany w planie studiów II stopnia fizyki i fizyki bis :Nr 117/2013 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Pawła Gusina:Nr 118/2013 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Tomasa Klahne:Nr 119/2013 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Janusza Szwabińskiego:Nr 11a-2014 Wyrażenie zgody na uruchomienie rekrutacji zimowej na studia II stopnia fizyki technicznej:Nr 11a/2021 Poparcie wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów dr Sylwii Owczarek:Nr 12/2007 Obowiązek składania tytułu pracy magisterskiej i jej streszczenia w języku angielskim:Nr 12/2008 Niepoparcie wniosku o zatrudnienie dr J. Chrzanowskiego na stanowisku docenta:Nr 12/2009 Poparcie wniosku o udzielenie urlopu naukowego dr. Arkadiuszowi Berlickiemu:Nr 12/2010 Poparcie wniosku o udzielenie prof. Krzysztofowi Redlichowi płatnego urlopu naukowego:Nr 12/2011 Przyjęcie protokółów posiedzeń odbytych w dniach 23 listopada i 22 grudnia 2010 r.:Nr 12/2012 Wprowadzenie zmian w planie studiów fizyki i fizyki technicznej:Nr 12/2013 Poparcie wniosku o udzielenie urlopu naukowego dr. hab. Andrzejowi Szczepkowiczowi:Nr 12/2014 Przyjęcie protokołu posiedzenia z dnia 26 listopada 2013 r.:Nr 12/2015 Nadanie stopnia doktora Marcinowi Wiejakowi:Nr 12/2016 Określenie zasad rekrutacji na studia doktoranckie na rok 2016-17:Nr 12/2017 Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Lament:Nr 12/2018 Opinia o zatrudnienie mgr Agaty Sabik:Nr 12/2019 Określenie egzaminów doktorskich M. Croftona:Nr 12/2020 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Remigiusza Durki na stanowisku adiunkta:Nr 12/2021 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Oleksieja Ivanitskyego na stanowisku adiunkta:Nr 120/2013 Poparcie wniosku o powołanie prof. Zbigniewa Kozy na kierownika studiów doktoranckich fizyki:Nr 121/2013 Poparcie wniosku o powołanie dr. Janusza Szwabińskiego na kierownika Katedry UNESCO:Nr 122/2013 Poparcie wniosku o udzielenie dr. Marcinowi Daszkiewiczowi płatnego urlopu naukowego:Nr 123/2013 Poparcie wniosku o udzielenie dr. Robertowi Falewiczowi płatnego urlopu naukowego:Nr 124/2013 Poparcie wniosku o udzielenie dr Paulinie Suchanek bezpłatnego urlopu naukowego:Nr 125/2013 Poparcie wniosku o udzielenie dr. Przemysławowi Walczakowi bezpłatnego urlopu naukowego:Nr 126/2013 Wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczycieli spoza UWr na prowadzenie zajęć:Nr 127/2013 Wprowadzenie zmiany w zajęciach z optyki kwantowej:Nr 128/2013 Wyrażenie opinii w sprawie wniosków o przyznanie stypendium ministra studentom i doktorantom Wydziału:Nr 129/2013 Przyjęcie protokołów z 21 maja, 11 i 18 czerwca 2013 r.:Nr 13 /2013 Ustalenie kryteriow wylaniania 30 proc najlepszych doktorantow:Nr 13-2006 Likwidacja zaocznych studiów fizyki:Nr 13/2007 Powołanie Zespołu Roboczego do spraw uruchomienia kierunku "fizyka techniczna":Nr 13/2008 Niepoparcie wniosku o zatrudnienie dr. K. Sujak-Lesz na stanowisku docenta:Nr 13/2009 Poparcie wniosku o przedłużenie urlopu naukowego dr. Andrzejowi Borowcowi:Nr 13/2010 Poparcie wniosku o udzielenie dr Izabeli Cebuli bezpłatnego urlopu naukowego:Nr 13/2011 Przyjęcie Sprawozdania z działalności Wydziału za 2010 rok:Nr 13/2012 Poparcie wniosku o udzielenie dr P. Suchanek urlopu naukowego:Nr 13/2014 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Lament:Nr 13/2015 Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Roberta Falewicza:Nr 13/2016 Przyjęcie protokołu posiedzenia z dnia 19 stycznia 2016 r.:Nr 13/2017 Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Jakuba Ostrowskiego:Nr 13/2018 Opinia w sprawie wniosku o przyznanie nagrody dr. Rafałowi Topolnickiemu:Nr 13/2019 Powołanie Komisji ds. egzaminów doktorskich M. Croftona:Nr 130/2013 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Grzegorza Pamuły:Nr 131/2013 Poparcie wniosku o udzielenie dr. Piotrowi Ługiewiczowi płatnego urlopu naukowego:Nr 132/2013 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Jakuba Żmudy:Nr 133/2013 Wprowadzenie zmiany w programie studiów astronomii:Nr 134/2013 Przyjęcie protokołu posiedzenia z dnia 24 września 2013 r.:Nr 14/2007 Przyjęcie projektów Regulaminów Instytutów:Nr 14/2008 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. K. Kośmidra:Nr 14/2009 Poparcie wniosku o przedłużenie urlopu naukowego dr Izabeli Cebuli:Nr 14/2010 Poparcie wniosku o udzielenie dr. Rafałowi Szukiewiczowi bezpłatnego urlopu naukowego:Nr 14/2011 Poparcie wniosku o przyznanie dr. M. Kuchowiczowi stypendium ministra:Nr 14/2012 Przyjęcie protokołu posiedzenia z dnia 20 grudnia 2011 r.:Nr 14/2013 Ustalenie zasad rekrutacji na studia doktoranckie:Nr 14/2014 Powołanie Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Lament:Nr 14/2015 Wyznaczenie członków Komisji habilitacyjnej dr. Roberta Falewicza:Nr 14/2016 Powołanie Komisji weryfikującej efekty uczenia się:Nr 14/2017 Przyjęcie protokołu posiedzenia z 21 lutego 2017:Nr 14/2018 Opinia w sprawie wniosku o przyznanie urlopu naukowego dr. Miłoszowi Grodzickiemu:Nr 14/2019 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. POK Man Lo na stanowisku adiunkta:Nr 14/2020 Poparcie wniosku o zatrudnienie prof. dr. hab. Antoniego Ciszewskiego na stanowisku profesora:Nr 15/2007 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Artura Rokosy:Nr 15/2008 Przedłużenie stypendium habilitacyjnego dla dr A. Krupskiego:Nr 15/2009 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Ireneusza Morawskiego na stanowisku adiunkta:Nr 15/2010 Wyrażenie zgody na prowadzenie niektórych prac magisterskich przez niesamodzielnych pracowników naukowych:Nr 15/2011 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr B. Czech i zmiana składu Komisji doktorskiej:Nr 15/2012 Przyjęcie Sprawozdania z działalności Wydziału za 2011 r.:Nr 15/2013 Uwagi do regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich i zwiększonych stypendiów doktoranckich:Nr 15/2014 Wyznaczenie egzaminów doktorskich mgr Katarzyny Lament:Nr 15/2015 W sprawie opłat za powtarzanie zajęć:Nr 15/2016 Wykaz przedmiotów i praktyk objętych potwierdzaniem efektów uczenia się:Nr 15/2017 Przyjęcie protokołu posiedzenia z 21 marca 2017:Nr 15/2019 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Rafała Topolnickiego na stanowisku adiunkta:Nr 15/2020 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Jakuba Jankowskiego na stanowisku adiunkta:Nr 16/2007 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Mariusza Tuza:Nr 16/2008 Poparcie wniosku o udzielenie urlopu naukowego dr. A. Borowcowi:Nr 16/2009 Przyjęcie propozycji opłat dydaktycznych:Nr 16/2010 Przyjęcie protokołów posiedzeń z 17 listopada i 15 grudnia 2009 r.:Nr 16/2011 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. K. Kośmidra i zmiana składu Komisji doktorskiej:Nr 16/2012 Nieprzyjęcie kolokwium habilitacyjnego dr. P. Godowskiego:Nr 16/2013 Uchwalenie wydziałowego regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich z funduszy projakościowych:Nr 16/2014 Powołanie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Lament:Nr 16/2015 Poparcie wniosku o przyznanie dr. Rafałowi Idczakowi stypendium Ministra:Nr 16/2016 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Tomasza Greczyły na stanowisku adiunkta:Nr 16/2017 Poparcie wniosku o przyznanie stypenium Ministra dla wybitnych młodych naukowców dr. Robertowi Koniecznemu:Nr 16/2018 Opinia o zatrudnieniu dr Katarzyny Lament na stanowisku adiunkta:Nr 16/2019 Poparcie wniosku o udzielenie dr. R. Idczakowi urlopu naukowego:Nr 16/2020 Poparcie wniosku o udzielenie urlopu naukowego prof. dr. hab. Jerzemu Kowalskiemu-Glikmanowi:Nr 17/2007 Przedłużenie stypendium habilitacyjnego dr. Januszowi Przesławskiemu:Nr 17/2008 Zawieszenie rekrutacji na specjalność fizyka medyczna na licencjackich studiach fizyki:Nr 17/2009 Przyjęcie zmian w planie studiów Astronomii i Fizyki:Nr 17/2010 Przyjęcie sprawozdania z działalności Wydziału za 2009 rok:Nr 17/2011 Powołanie Komisji ds. wystąpienia o nadanie dr. hab. P. Rudawemu tytułu profesora:Nr 17/2012 Ustalenie maksymalnej liczby doktoratów, którymi może opiekować się jeden promotor i promotor pomocniczy:Nr 17/2013 Przyjęcie planu i programu studiów doktoranckich astronomii oraz fizyki -specjalność teoretyczna :Nr 17/2014 Poparcie wniosku o udzielenie urlopu naukowego dr. Zbigniewowi Kołaczkowskiemu:Nr 17/2015 Poparcie wniosku o przyznanie dr. Robertowi Koniecznemu stypendium Ministra:Nr 17/2016 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr Moniki Krawczyk na stanowisku adiunkta:Nr 17/2017 Aprobata realizacji łączonych studiów doktoranckich:Nr 17/2018 Przyjęcie protokołów z 24 października i 12 grudnia 2017 r.:Nr 17/2019 Przyjęcie protokołów z listopada, grudnia 2018 r. i stycznia 2019 r.:Nr 17a/2017 Zasady rekrutacji na studia doktoranckie i limity przyjęć na 2017/2018 rok:Nr 18/1/2011 Zmiana w składzie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego dr G. Antczak:Nr 18/2007 Przyznanie stypendium habilitacyjnego dr. Aleksandrowi Krupskiemu:Nr 18/2008 Poparcie wniosku o udzielenie dr G. Michalskiej urlopu naukowego:Nr 18/2009 Zgoda na prowadzenie niektórych prac magisterskich przez osoby niebędące samodzielnymi pracownikami naukowymi:Nr 18/2010 Nadanie mgr. Arturowi Narwidowi stopnia doktora nauk fizycznych w zakresie astronomii:Nr 18/2011 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Marcina Wiejaka i powołanie promotora:Nr 18/2012 Wyrażenie zgody na przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego dr. A. Szczepkowicza:Nr 18/2013 Przyjęcie protokołu posiedzenia z dnia 18 listopada 2012 r.:Nr 18/2014 Upoważnienie Dziekana do zmiany ilości punktów ECTS przedmiotów:Nr 18/2015 Poparcie wniosku o przyznanie dr. Maciejowi Matyce stypendium Ministra:Nr 18/2016 Wysunięcie kandydatur do CK:Nr 18/2017 Wnioskowanie o likwidację studiów niestacjonarnych fizyki:Nr 18/2018 W sprawie zniesienia studiów fizyki technicznej I i II stopnia:Nr 18/2019 Wnioskowanie o utworzenie Kolegium Szkoły Doktorskiej:Nr 18/2020 Modyfikacja programu studiów II stopnia fizyki:Nr 19/2007 Udzielenie urlopu naukowego dr Izabeli Cebuli:Nr 19/2008 Przyjęcie propozycji stawek za opłaty za zajęcia dydaktyczne:Nr 19/2009 Przyjęcie protokółu posiedzenia z dnia 9 grudnia 2008 r.:Nr 19/2010 Poparcie wniosku w sprawie zatrudnienia dr Gabrieli Michalskiej na stanowisku adiunkta:Nr 19/2011 Powołanie Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Marcina Wiejaka:Nr 19/2012 Wyznaczenie komisji habilitacyjnej dr A. Szczepkowicza:Nr 19/2013 Nadanie stopnia doktora habilitowanego Januszowi Przeslawskiemu:Nr 19/2014 Przyjęcie protokołu posiedzenia odbytego w dniu 17 grudnia 2013 r.:Nr 19/2015 Wszczęcie postępowania o nadanie dr. hab. Detlefowi Hommelowi tytułu profesora:Nr 19/2016 Przyjęcie protokołu z 23 lutego 2016:Nr 19/2017 Przyjęcie protokołu posiedzenia z 17 stycznia 2017:Nr 19/2018 Poparcie wniosku o Nagrodę Ministra dla BertaTobiasa Fischera:Nr 19/2019 Poparcie kandydatury prof. A. Berlickiego na kierownika Kolegium Szkoły Doktorskiej:Nr 19/2020 Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego:Nr 2/2006 Utworzenie wieczorowych studiów (bis) ekonofizyki:Nr 2/2006 Wybór prof. R. Olkiewicza na przedstawiciela samodzielnych pracowników naukowych Wydziału do Senatu:Nr 2/2007 Ustalenie zajęć nieregularnych i przelicznika:Nr 2/2008 Poparcie wniosku o udzielenie prof. K. Redlichowi urlopu naukowego:Nr 2/2009 Powołanie recenzentów w przewodzie habilitacyjnym dr. Arkadiusza Berlickiego:Nr 2/2010 Poparcie wniosku o przyznanie nagrody Ministra dla zespołu dr. Roberta Falewicza:Nr 2/2011 Ustalenie szczegółowych kryteriów oceny nauczycieli akademickich WFA:Nr 2/2012 Powołanie zespołu przygotowującego projekt programu kształcenia:Nr 2/2013 Powołanie Wydziałowej Komisji Oceniającej :Nr 2/2016 Wybór przedstawiciela Wydziału do UKW:Nr 2/2018 Aktualizacja wykazu przedmiotów objętych potwierdzaniem efektów uczenia się:Nr 2/2019 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie mgr Piotra Kołaczka-Szymańskiego na stanowisku asystenta:Nr 2/2020 Poparcie wniosku o udzielenie dr. hab. Andrzejowi Szczepkowiczowi urlopu naukowego:Nr 2/2021 Opinia o zatrudnieniu osoby spoza UWr:Nr 2/2a/2006 Przyjęcie sprawozdania z działalności Wydziału za 2005 r.:Nr 2/2b/2006 Poparcie wniosku o przyznanie dr. Z. Kołaczkowskiemu nagrody ministra:Nr 2/2c/2006 Poparcie wniosku o przyznanie nagrody ministra dr. T. Mrozkowi:Nr 2/2d/2006 Poparcie wniosku o przyznanie nagrody ministra dla zespołu dr. A. Krupskiego:Nr 2/2e/2006 Poparcie wniosku o przyznanie nagrody ministra dla zespołu prof. L. Turki:Nr 2/2f/2006 Poparcie wniosku o przyznanie nagrody ministra dla zespołu prof. Z. Popowicza:Nr 2/2g/2006 Poparcie wniosku o przyznanie nagrody ministra dla zespołu dr K. Sznajd-Weron:Nr 2/3/2006 Zatrudnienie dr. T. Mrozka:Nr 2/4/2006 Nadanie G. Michalskiej stopnia doktora:Nr 2/5/2006 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. T. Greczyły:Nr 2/6/2006 Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego dr. M. Nowickiego:Nr 2/7/2006 Przyjęcie regulaminu studiów doktoranckich:Nr 2/8/2006 Określenie zasad rekrutacji na studia doktoranckie fizyki:Nr 2/9/2006 Przyjęcie zasad rekrutacji na studia doktorancie astronomii i programu tych studiów:Nr 20/2007 Udzielenie urlopu naukowego dr. Zbigniewowi Kołaczkowskiemu:Nr 20/2008 Przyjęcie propozycji limitów przyjęć na rok akademicki 2008/2009:Nr 20/2009 Poparcie kandydatury prof. I. Wakarczuka na doktra honoris causa UWr.:Nr 20/2010 Poparcie wniosku w sprawie zatrudnienia dr. Marka Stęślickiego na stanowisku adiunkta:Nr 20/2011 Ustalenie zakresu egzaminów doktorskich mgr. Marcina Wiejaka:Nr 20/2012 Przyjęcie protokołu posiedzenia odbytego w dniu 17 stycznia 2012 r.:Nr 20/2013 Nadanie stopnia doktora habilitowanego Dariuszowi Grechowi:Nr 20/2014 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Marty Skiścim:Nr 20/2015 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Żanety Szaforz:Nr 20/2016 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. hab. Janusza Szwabińskiego na stanowisku adiunkta:Nr 20/2017 Połączenie ZTP oraz ZTOFiGK i utworzenie nowego zakładu:Nr 20/2018 Poparcie wniosku o Nagrodę Ministra dla prof. Adama Kiejny:Nr 20/2019 Propozycje zasad rekrutacji dla cudzoziemców 2020/2021:Nr 20/2020 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie prof. A. Borowca na stanowisku profesora:Nr 21/2006 Dopuszczenie dr. Marka Nowickiego do kolokwium habilitacyjnego:Nr 21/2007 Wprowadzenie zmian w planie studiów magisterskich astronomii:Nr 21/2008 Przyjęcie wykonania budżetu Wydziału za 2007 r.:Nr 21/2009 Nadanie stopnia doktora nauk Markowi Stęślickiemu:Nr 21/2010 Wprowadzenie zmian w planach studiów fizyki i fizyki technicznej:Nr 21/2011 Poparcie wniosku o zatrudnienie prof. dr. hab. Andrzeja Pękalskiego:Nr 21/2012 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr B. Koniecznej:Nr 21/2013 Przyjęcie kolokwium habilitacyjnego Janusza Przeslawskiego:Nr 21/2014 Powołanie Komisji ds. przewodu doktotskiego mgr Marty Skiścim:Nr 21/2015 Określenie zakresu egzaminów doktorskich Żanety Szaforz:Nr 21/2016 Wysunięcie dr. hab. Grzegorza Kondrata do Uczelnianej Komisji Wyborczej:Nr 21/2017 Połączenie ZISiMK oraz ZTMSiFS w Zakład ISIFS:Nr 21/2018 Poparcie projektu Regulaminu Centrum Transferu Technologii:Nr 21/2019 Propozycje zasad rekrutacji dla obywateli polskich 2020/21:Nr 21/2020 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dr Sylwii Owczarek na stanowisku adiunkta:Nr 22/2006 Wprowadzenie zmian w planie studiów astronomii:Nr 22/2007 Zaopiniowanie wniosku o prowadzenie niektórych prac magisterskich fizyki (IFD) przez osoby nieposiadające stopnia doktora habilitowanego:Nr 22/2008 Poparcie wniosku o przedłużenie urlopu naukowego dr. Z. Kołaczkowskiemu:Nr 22/2009 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Klaudii Matyki:Nr 22/2010 Wyrażenie zgody na prowadzenie niektórych prac magisterskich z astronomii przez niesamodzielnych pracowników naukowych:Nr 22/2011 Zatrudnienie prof. J. Lukierskiego:Nr 22/2012 Poparcie wniosku o urlop naukowy dr. M. Stęślickiego:Nr 22/2013 ikwidacja studiów zaocznych II stopnia fizyki:Nr 22/2014 Ustalenie zakresu egzaminów doktorskich mgr Marty Skiścim:Nr 22/2015 Powołanie Komisji egzaminacyjnych w doktoracie Żanety Szaforz:Nr 22/2016 Wyłonienie kandydatury prof. Jerzego Kowalskiego-Glikmana na członka krajowego PAN:Nr 22/2017 Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Joanny Molendy-Żakowicz:Nr 22/2018 Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Justyny Pers:Nr 22/2019 Zasady rekrutacji do kolegium szkoły doktorskiej:Nr 22/2020 Wybór przedstawicieli do Uniwersyteckiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich:Nr 22a/2019 Poparcie awansu dr. hab. Roberta Bryla na stanowisko profesora uczelni:Nr 23/2007 Zaopiniowanie wniosku o prowadzenie niektórych prac magisterskich astronomii przez osoby nieposiadające stopnia doktora habilitowanego:Nr 23/2008 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. K. Radziszewskiego na zastępstwo w IA:Nr 23/2009 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Roka:Nr 23/2010 Wyrażenie zgody na prowadzenie niektórych wykładów przez niesamodzielnych pracowników naukowych IFT:Nr 23/2011 Poparcie wniosku o zatrudnienie prof. dr. hab. Andrzeja Pękalskieo:Nr 23/2012 Poparcie kandydatury prof. D. Hommela na stanowisko profesora leopoldyńskiego:Nr 23/2013 Wybór tematu wykładu habilitacyjnego Janusza Przesławskiego:Nr 23/2014 Powołanie Komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Marty Skiścim:Nr 23/2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr Karoliny Idczak na stanowisku asystenta:Nr 23/2016 Przyjęcie protokołu posiedzenia z 22 marca 2016 r.:Nr 23/2017 Wyznaczenie członków Komisji habilitacyjnej dr Joanny Molendy-Żakowicz:Nr 23/2018 Poparcie wniosku o udzielenie prof. Zbigniewowi Habie urlopu naukowego:Nr 23/2019 Przyjęcie programu studiów Kolegium Szkoły doktorskiej i efektów kształcenia:Nr 23a/2012 Zwiększenie deficytu punktowego na 10 punktów ECTS:Nr 23a/2019 Poparcie awansu dr. hab. Andrzeja Szczepkowicza na stanowisko profesora uczelni:Nr 24/2007 Uruchomienie studiów licencjackich astronomii:Nr 24/2008 Pozytywna opinia o prowadzeniu niektórych prac magisterskich przez niesamodzielnych pracowników naukowych:Nr 24/2009 Poparcie wniosku o udzielenie prof. Jerzemu Kowalskiemu Glikmanowi urlopu naukowego:Nr 24/2010 Wyrażenie zgody na prowadzenie pracy magisterskiej przez niesamodzielnego pracownika naukowego:Nr 24/2011 Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. P. Rudawemu :Nr 24/2012 Zatrudnienie dr. P. Gusina na stanowisku asystenta:Nr 24/2013 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Ewy Chmielewskiej:Nr 24/2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Michała Jurczyszyna na stanowisku asystenta:Nr 24/2016 Zaopiniowanie wniosku o nadanie dr. Michałowi Jurczyszynowi nagrody Juvenes Wratislaviae:Nr 24/2017 Nadanie stopnia doktora Jakubowi Śliwińskiemu:Nr 24/2018 Poparcie wniosku o udzielenie dr hab. Grażynie Antczak urlopu naukowego:Nr 24/2019 Przyjęcie efektów kształcenia Kolegium Szkoły doktorskiej dla astronomii i nauk fizycznych:Nr 24a/2012 Przyjęcie kierunkowych efektów kształcenia dla studiów I stopnia fizyki:Nr 24a/2019 Poparcie awansu dr. hab. Armena Sedrakjana na stanowisko profesora uczelni:Nr 25/2007 Przyjęcie programu studiów licencjackich astronomii:Nr 25/2008 Przyjęcie zasad rekrutacji na rok ak. 2009/2010:Nr 25/2009 Wprowadzenie zmian w planie studiów doktoranckich sekcji doświadczalnej:Nr 25/2010 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Miłosza Grodzickiego:Nr 25/2011 Powołanie recenzentów w procedurze o nadanie tytułu profesora dr. hab. P. Rudawemu:Nr 25/2012 Przekazanie części uprawnień Rady Wydziału komisjom doktorskim:Nr 25/2013 Powolanie Komisji doktorskiej mgr Ewy Chmielewskiej:Nr 25/2014 Warunki ukończenia studiów astronomii:Nr 25/2015 Przyjęcie propozycji warunków rekrutacji na studia na rok akademicki 2016/17:Nr 25/2016 Akceptacja wniosku o utworzenie Centrum Kształcenia na Odległość w UWr:Nr 25/2017 Opinia o zatrudnieniu dr. hab. Janusza Przesławskiego:Nr 25/2018 Poparcie wniosku o udzielenie dr. Tomaszowi Greczyle urlopu naukowego:Nr 25/2019 Poparcie kandydatury prof. Roberta Kucharczyka do PKA:Nr 25a/2019 Poparcie awansu dr. hab. Krzysztofa Graczyka na stanowisko profesora uczelni:Nr 26/2007 Przyjęcie sprawozdania z działalności Wydziału za rok 2006.:Nr 26/2008 Przyjęcie protokołu posiedzenia z dnia 22.01.2008:Nr 26/2009 Utworzenie studiów magisterskich uzupełniających II stopnia na kierunku astronomia:Nr 26/2010 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Radosława Wasielewskiego:Nr 26/2011 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr S. Wiśniewskiej-Kubka:Nr 26/2012 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr K. Idczak:Nr 26/2013 Egzaminy doktorskiej mgr Ewy Chmielewskiej:Nr 26/2014 Warunki ukończenia studiów fizyki technicznej:Nr 26/2015 Przyjęcie propozycji warunków rekrutacji na studia doktoranckie na rok akademicki 2015/16:Nr 26/2016 Uzupełnienie uchwały Nr 60/2014 Senatu UWr :Nr 26/2017 Przekształcenie Zakładu WRO-FIZ:Nr 26/2018 Przyjęcie protokołu z 16 stycznia 2018 r.:Nr 26/2019 Nadanie stopnia doktora habilitowanego Rafałowi Idczakowi:Nr 26a/2019 Poparcie wniosku o udzielenie dr. Rafałowi Topolnickiemu urlopu naukowego:Nr 27/2007 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. M. Grodzickiemu:Nr 27/2008 Uchwała w sprawie planów zniesienia habilitacji:Nr 27/2009 Zmiana w warunkach rekrutacji na studia wieczorowe fizyki:Nr 27/2010 Poparcie wniosku w sprawie zatrudnienia dr. Artura Ankowskiego na stanowisku adiunkta:Nr 27/2011 Powołanie Komisji doktorskiej mgr S. Wiśniewskiej-Kubka:Nr 27/2012 Powołanie Komisji doktorskiej mgr K. Idczak:Nr 27/2013 Powołanie Komisji egzaminacyjnych w doktoracie Ewy Chmielewskiej:Nr 27/2014 Warunki ukończenia studiów fizyki:Nr 27/2015 Przyjęcie protokółu posiedzenia z dnia 20 stycznia 2015 r.:Nr 27/2016 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dr. Tomasza Golana na stanowisku adiunkta:Nr 27/2017 Połączenie zakładów: ZFN oraz ZMMiPP w IFD:Nr 27/2018 Nadanie stopnia doktora habilitowanego Joannie Molendzie-Żakowicz:Nr 27/2019 Przyjęcie programu studiów I stopnia astronomii:Nr 27/2019 Załącznik do uchwały w sprawie przyjęcia programu studiów I stopnia astronomii :Nr 27/2020 Zaopiniowanie kandydata na kierownika Studiów Doktoranckich Fizyki:Nr 27a/2019 Przyjecie protokołu posiedzenia z dnia 12 marca 2019 r.:Nr 28/2007 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. R. Wasielewskiemu:Nr 28/2008 Dopuszczenie dr J. Daszyńskiej-Daszkiewicz do kolokwium habilitacyjnego:Nr 28/2009 Przyjęcie protokołu posiedzenia z dnia 20 stycznia 2009 r.:Nr 28/2010 Poparcie wniosku o udzielenie bezpłatnego dr. Arturowi Ankowskiemu bezpłatnego urlopu naukowego:Nr 28/2011 Ustalenie zakresu egzaminów doktorskich mgr S. Wiśniewskiej-Kubka:Nr 28/2012 Określenie zakresu egzaminów doktorskich mgr K. Idczak:Nr 28/2013 Poparcie zatrudnienia dr Gabrieli Michalskiej:Nr 28/2014 Wystąpienie o nadanie tytułu profesora dr. hab. Jadwidze Daszyńskiej-Daszkiewicz:Nr 28/2015 Wyznaczenie kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. D. Hommelowi:Nr 28/2016 Zaopiniowanie wniosku o udzielenie dr. hab. Dariuszowi Grechowi płatnego urlopu naukowego:Nr 28/2017 Opinia o zatrudnieniu dr. Wojciecha Szewczuka:Nr 28/2018 Nadanie stopnia doktora Agacie Sabik:Nr 28/2019 Przyjęcie programu studiów II stopnia astronomii:Nr 28/2019 Załącznik do uchwały w sprawie przyjęcia programu studiów II stopnia astronomii:Nr 28/2020 Zaopiniowanie kandydata na kierownika Studiów Doktoranckich Astronomii:Nr 28a/2019 Poparcie wniosku o awansowanie dr. hab. B.T. Fischera:Nr 29/2007 Przyjęcie programu studiów doktoranckich astronomii:Nr 29/2008 Przyjęcie planu rzeczowo-finansowego Wydziału na 2008 r.:Nr 29/2009 Poparcie wniosku o mianowanie prof. Ludwika Turki na stanowisko profesora zwyczajnego.l:Nr 29/2010 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Wojciecha Gańczy na stanowisku wykładowcy:Nr 29/2011 Powołanie Komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr S. Wiśniewskiej-Kubka:Nr 29/2012 Powołanie Komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr K. Idczak:Nr 29/2013 Poparcie zatrudnienia mgr. Rafała Idczaka:Nr 29/2014 Przyjecie protokołu posiedzenia z 25 lutego 2014 r.:Nr 29/2015 Uruchomienie anglojęzycznych studiów fizyki teoretycznej:Nr 29/2016 Zaopiniowanie kandydatów na kierowników studiów doktoranckich:Nr 29/2017 Zaopiniowanie urlopu bezpłatnego dr. Z. Kołaczkowskiego:Nr 29/2018 Przyjęcie protokołu z 17 kwietnia 2018 r.:Nr 29/2019 Przyjęcie programu studiów I stopnia fizyki:Nr 29/2019 Załącznik do uchwały w sprawie przyjęcia programu studiów I stopnia fizyki:Nr 29/2020 Zaopiniowanie kandydata na kierownika Kolegium Szkoły Doktorskiej:Nr 29a/2019 Zmiana w składzie Komisji doktorskiej mgr. Bartosza Mądrego:Nr 3/1/2006 Poparcie wniosku o zatrudnienie prof. J. Lukierskiego:Nr 3/10/2006 Zmiany w regulaminie studiów doktoranckich:Nr 3/2 Poparcie wniosku o zatrudnienie prof. J. Sobczyka:Nr 3/2006 Odnowienie doktoratu prof. Z. Galasiewicza:Nr 3/2007 Zatrudnienie dr. Piotra Błońskiego:Nr 3/2008 Poparcie wniosku o udzielenie dr I. Cebuli urlopu naukowego:Nr 3/2009 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Strzelczyka:Nr 3/2010 Uchwała o nieustalaniu rankingu wniosków o przyznanie nagród Ministra w różnych kategoriach:Nr 3/2011 Poparcie wniosku o powołanie prof. A. Pigulskiego na zastępcę kierownika Studiów Doktoranckich Astronomii:Nr 3/2012 Wprowadzenie zmian w planie studiów fizyki i fizyki technicznej:Nr 3/2016 Wybór Wydziałowej Komisji Wyborczej:Nr 3/2018 Określenie warunków rekrutacji na rok 2019/2020:Nr 3/2019 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie mgr Krzysztofa Kotysza na stanowisku asystenta:Nr 3/2020 Poparcie wniosku o budowę kampusu Wydziału:Nr 3/2021 Przyjęcie protokołów z 13 października i 15 grudnia 2020 r.:Nr 3/3 Powołanie Komisji do spraw procedury nadania tytułu profesora dr. hab. M. Radnemu:Nr 3/4 Wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr. M. Nowickiego:Nr 3/4a Powołanie recenzentów dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej dr. M. Nowickiego:Nr 3/5/2006 Nadanie stopnia doktora I. Kruk:Nr 3/6/2006 Zatrudnienie dr G. Michalskiej:Nr 3/7/2006 Wybór prof. Cz. Oleksego na przedstawiciela Wydziału w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć doktorantów:Nr 3/8/2006 Przyjęcie zasad rekrutacji na studia astronomii 2007/8 i uzupełniające studia astronomii na 2011:Nr 3/9/2006 Przyjęcie zasad rekrutacji na fizykę na 2007/8:Nr 30/2007 Uruchomienie specjalności Modelowanie Układów Biologicznych:Nr 30/2008 Poparcie wniosku o przyznanie Nagrody Naukowej im. S. Pieńkowskiego mgr. A. Pietrykowskiemu:Nr 30/2009 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Urszuli Bąk-Stęślickiej:Nr 30/2010 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Ireneusza Morawskiego na stanowisku adiunkta:Nr 30/2011 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. R. Koniecznemu:Nr 30/2012 Powołanie Wydziałowego Zespołu do spraw jakości kształcenia:Nr 30/2013 Poparcie wniosku o udzielenie urlopu naukowego dr Ewie Niemczurze:Nr 30/2014 Poparcie wniosku o zmianę nazwy Wydziału:Nr 30/2015 Przyjęcie planu i programu studiów anglojęzycznych fizyki teoretycznej:Nr 30/2016 Przyjęcie protokołów z 19 kwietnia i 17 maja 2016 r.:Nr 30/2017 Opinia o zatrudnieniu osób niebędących pracownikami UWr do prowadzenia niektórych zajęć:Nr 30/2018 W sprawie zatrudnienia dr Urszuli Bąk-Stęślickiej:Nr 30/2019 Przyjęcie programu studiów II stopnia fizyki:Nr 30/2019 Załącznik do uchwały w sprawie przyjęcia programu studiów II stopnia fizyki:Nr 30/2020 Opiniowanie Regulaminu IA:Nr 30a/2019 Przyjęcie protokołu posiedzenia z dnia 16 kwietnia 2019 r.:Nr 31/2007 Przyjęcie propozycji zasad rekrutacji na rok akademicki 2008/2009:Nr 31/2008 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. hab. L. Jakóbczyka na stanowisko profesora nadzwyczajnego:Nr 31/2009 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Marka Stęślickiego:Nr 31/2010 Poparcie wniosku o udzielenie bezpłatnego urlopu naukowego dr Grażynie Antczak:Nr 31/2011 Powołanie Komisji doktorskiej mgr. R. Koniecznego:Nr 31/2012 Powołanie Wydziałowego Zespołu do spraw oceny jakości kształcenia:Nr 31/2013 Poparcie wniosku o udzielenie urlopu naukowego dr Paulinie Suchanek:Nr 31/2014 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Justyny Pers:Nr 31/2015 Wszczęcie postepowania o nadanie dr. hab. Markowi Nowickiem tytułu profesora:Nr 31/2016 Opinia Rady o powierzeniu prowadzenia zajęć niepracownikom UWr:Nr 31/2017 Zaopiniowanie urlopu bezpłatnego dr. R. Idczaka:Nr 31/2018 W sprawie zatrudnienia dr Gabrieli Michalskiej:Nr 31/2019 Przyjęcie programu studiów I stopnia informatyki stosowanej i systemów pomiarowych:Nr 31/2019 Załącznik do uchwały w sprawie przyjęcia programu studiów I stopnia informatyki stosowanej i systemów pomiarowych:Nr 31/2020 Opiniowanie Regulaminu IFD:Nr 32/2006 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Ł. Roka:Nr 32/2007 Wybór przedstawiciela Wydziału do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej:Nr 32/2008 Przyjęcie protokołu posiedzenia z dnia 26.02.2008 r.:Nr 32/2009 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Jerzego Cisło:Nr 32/2010 Ustalenie zagadnień na egzamin licencjacki z astronomii:Nr 32/2011 Określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr R. Koniecznego:Nr 32/2012 Przyjęcie protokołu posiedzenia z 21 lutego 2012 r.:Nr 32/2013 Wyrażenie zgody na preprowadzenie postepowania habilitacyjnego dr. A. Barana:Nr 32/2014 Wyznaczenie egzaminów doktorskich mgr Justyny Pers:Nr 32/2015 Powołanie Zespołu w postepowaniu o nadanie dr. hab. Markowi Nowickiemu tytułu profesora:Nr 32/2016 W sprawie oceny realizacji studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów:Nr 32/2017 Opinia o zatrudnieniu dr. Sylwestra Kołomańskiego:Nr 32/2018 W sprawie zatrudnienia dr. Krzysztofa Radziszewskiego:Nr 32/2019 Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Bartosza Mądrego:Nr 32/2020 Opiniowanie Regulaminu IFT:Nr 32a/2010 Przyjęcie protokołów posiedzeń z 19 stycznia i 16 lutego 2010 r.:Nr 32a/2013 Poparcie wniosku o udzielenie urlopu naukowego dr. hab. Andrzejowi Frydryszakowi:Nr 33/2007 Przyjęcie Regulaminu Instytutów z poprawkami Zespołu Radców Prawnych:Nr 33/2008 Poparcie wniosku o zatrudnienie prof. S. Mroza na 1/2 etatu profesora zwyczajnego:Nr 33/2009 Przedłużenie urlopu naukowego dr. Andrzejowi Borowcowi:Nr 33/2010 Poparcie wniosku o nadanie dr. hab. Michałowi Tomczakowi tytułu naukowego profesora:Nr 33/2011 Powołanie Komisji egzaminacyjnych w przewdodzie doktorskim mgr. R. Koniecznego:Nr 33/2012 Dopuszczenie dr. Roberta Bryla do kolokwium habilitacyjnego:Nr 33/2013 Wyznaczenie członków Komisji habilitacyjnej w postepowaniu habilitacyjnym dr. A. Barana:Nr 33/2014 Powołanie Komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Justyny Pers:Nr 33/2015 Poparcie wniosków o przyznanie stypendiów Ministra dla młodych naukowców:Nr 33/2016 W sprawie dokumentowania przebiegu studiów prowadzonych na Wydziale:Nr 33/2017 Kryteria wyłaniania doktorantów do przyznania stypendium doktoranckiego:Nr 33/2018 W sprawie zatrudnienia dr Barbary Pieczyrak na stanowisku adiunkta:Nr 33/2019 Poparcie wniosku o awansowanie dr. Macieja Matyki:Nr 33/2020 Zaopiniowanie propozycji składu Komisji Konkursowej:Nr 33a/2013 Poprawki do uchwały nr 99-2012 w sprawie planów studiów fizyki:Nr 34/2007 Przyjęcie planu budżetu Wydziału na rok 2007:Nr 34/2008 Przyjęcie kolokwium habilitacyjnego dr J. Daszyńskij-Daszkiewicz:Nr 34/2009 Przyjęcie protokołu obrad z dnia 17 lutego 2009 r.:Nr 34/2010 Wysunięcie kandydatury prof. Grażyny Sznajd na członka CK:Nr 34/2011 Uchwała w sprawie utworzenia Wrocławskiej Unii Akademickiej:Nr 34/2012 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Rafała Idczaka:Nr 34/2014 Powołanie Komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Justyny Pers:Nr 34/2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. hab. Dariusza Grecha na stanowisku profesora nadzwyczajnego:Nr 34/2016 Wprowadzenie zmian w programach studiów:Nr 34/2018 W sprawie zatrudnienia dr. Ireneusza Morawskiego na stanowisku adiunkta:Nr 34/2019 Poparcie wniosku o zatrudnienie mgr. Krzysztofa Kopyścińskiego:Nr 34/2020 Zaopiniowanie składu dyrekcji IA:Nr 35/016 Powołanie Komisji weryfikującej efekty uczenia się:Nr 35/2007 Poparcie wniosku o przyznanie dr G. Antczak urlopu bezpłatnego:Nr 35/2008 Wybór tematu wykładu habilitacyjnego dr J. Daszyńskiej-Daszkiewicz:Nr 35/2009 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Macieja Matyki:Nr 35/2010 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Przemysława Walczaka i wyznaczenie promotora w tym przewodzie:Nr 35/2011 Przyjęcie protokółów posiedzeń odbytych w dniach: 25 stycznia , 1 i 22 marca 2011 r.:Nr 35/2012 Powołanie komisji doktorskiej mgr. Rafała Idczaka:Nr 35/2014 Powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Idczak:Nr 35/2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Marcina Wiejaka na stanowisku asystenta:Nr 35/2018 W sprawie zatrudnienia dr. Tomasza Pabisiaka na stanowisku adiunkta:Nr 35/2019 Poparcie wniosku o zatrudnienie mgr. Rafała Lewandkowa:Nr 35/2020 Zaopiniowanie składu dyrekcji IFD:Nr 35a/2017 Poparcie wniosku o przyznanie stypendium Ministra Tomaszowi Bonusowi:Nr 35b/2017 Poparcie wniosku o przyznanie stypendium Ministra Pawłowi Grabińskiemu:Nr 35c/2017 Poparcie wniosku o przyznanie stypendium Ministra mgr. Maciejowi Lewickiemu:Nr 36/2007 Poparcie wniosku o udzielenie urlopu szkoleniowego i bezpłatnego dr. P. Błońskiemu:Nr 36/2008 Nadanie dr J. Daszyńskiej-Daszkiewicz stopnia doktora habilitowanego:Nr 36/2009 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Ireneusza Morawskiego:Nr 36/2010 Powołanie Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Przemysława Walczaka:Nr 36/2011 Poparcie wniosku o utworzenie Zakładu Fiyzki Neutrin:Nr 36/2012 Określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Rafała Idczaka:Nr 36/2013 Wysunięcie kandydatury dr. M Matyki do stypendium ministra:Nr 36/2014 Poparcie wniosku o utworzenie Katedry Zastosowań Informatyki:Nr 36/2015 Zmiana w składzie Komisji doktorskiej mgr. Jakuba Śliwińskiego:Nr 36/2016 Wskazanie kandydatów do komisji senackich:Nr 36/2017 Opinia o zatrudnieniu dr. Rafała Topolnickiego:Nr 36/2018 W sprawie zatrudnienia dr. Artura Trembułowicza na stanowisku adiunkta:Nr 36/2019 Poparcie wniosku o udzielenie dr. Miłoszowi Grodzickiemu urlopu naukowego:Nr 36/2020 Zaopiniowanie składu dyrekcji IFT:Nr 37/2007 Przyjęcie programu studiów doktoranckich fizyki:Nr 37/2008 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. W. Gańczy na 1/2 etatu starszego wykładowcy:Nr 37/2009 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Barbary Pieczyrak:Nr 37/2010 Określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Przemysława Walczaka:Nr 37/2011 Poparcie wniosku o nadanie prof. Ernstowi Bauerowi Złotego Medalu UWr:Nr 37/2012 Powołanie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Rafała Idczaka:Nr 37/2013 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr K Miśków i powołanie promotora:Nr 37/2014 Poparcie wniosku o powołanie prof. Z. Kozy na kierownika Katedry Zastosowań Informatyki:Nr 37/2015 Wprowadzenie zmian w planie studiów astronomii:Nr 37/2016 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr hab. Grażyny Antczak na stanowisku profesora nadzwyczajnego:Nr 37/2017 Nadanie stopnia doktora Jakubowi Ostrowskiemu:Nr 37/2018 W sprawie zatrudnienia dr. Tomasza Golana:Nr 37/2019 Przyjęcie protokołu posiedzenia z dnia 21 maja 2019 r.:Nr 37/2020 Przyjęcie protokołów posiedzeń Rady:Nr 38/2007 Zawieszenie rekrutacji na pięcioletnie studia astronomii:Nr 38/2008 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr hab. B. Stankiewicz na stanowisku profesora nadzwyczajnego:Nr 38/2009 Poparcie wniosku o przedłużenie urlopu naukowego dr Izabeli Cebuli:Nr 38/2010 Określenie składu Komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Przemysława Walczaka :Nr 38/2011 Powołanie Komisji ds. procedury o nadanie dr. hab. Michałowi Tomczakowi tytułu naukowego profesora:Nr 38/2012 Poparcie wniosku o zatrudnienie niektórych pracowników na 1/8 etatu:Nr 38/2013 Wyznaczenie egzaminów doktorskich mgr K. Miśków:Nr 38/2014 Poparcie wniosku o udzielenie dr. hab. D. Prorokowi urlopu naukowego:Nr 38/2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr Chihiro Sasaki na stanowisku profesora nadzwyczajnego:Nr 38/2016 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Marka Millera na stanowisku adiunkta:Nr 38/2017 Zawieszenie rekrutacji na fizykę techniczną I stopnia:Nr 38/2018 W sprawie zatrudnienia mgr. Jakuba Poły:Nr 38/2019 Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Mikołaja Lewandowskiego:Nr 38/2020 Wskazanie kandydatów do komisji senackich:Nr 39/ 2011 Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego dr. Aleksandra Krupskiego:Nr 39/2007 Uruchomienie specjalności Fizyka Nowych Materiałów:Nr 39/2008 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. V. Derzhko na stanowisku adiunkta:Nr 39/2008 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. I. Morawskiego:Nr 39/2009 Wprowadzenie zmian w planach studiów fizyki:Nr 39/2010 Poparcie wniosku w sprawie zatrudnienia prof. Jerzego Lukierskiego na 1/2 etatu profesora zwyczajnego:Nr 39/2012 Poparcie wniosku o powołanie prof. Katarzyny Weron na p.o. kierownika Katedry UNESCO:Nr 39/2013 Powołanie komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr K. Miśków:Nr 39/2014 Regulamin praktyk zawodowych:Nr 39/2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie Mojmira Šoba na stanowisku profesora wizytującego:Nr 39/2016 Poparcie wniosku o udzielenie dr. Markowi Millerowi urlopu bezpłatnego:Nr 39/2017 Nadanie stopnia doktora Katarzynie Lament:Nr 39/2018 W sprawie zatrudnienia mgr. Michała Marczenki:Nr 39/2019 Wyznaczenie członków Komisji habilitacyjnej dr. Mikołaja Lewandowskiego:Nr 39/2020 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr Agnieszki Puchalskiej na stanowisku adiunkta:Nr 4/2006 Utworzenie specjalności "Technologie informatyczne" na studiach fizyki:Nr 4/2007 Zatrudnienie dr. Zbigniewa Kołaczkowskiego:Nr 4/2008 Poparcie wniosku o udzielenie dr A. Nowak urlopu bezpłatnego:Nr 4/2009 Poparcie wniosku o nadanie Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego prof. K. Phillipsowi i prof. P. Heinzlowi:Nr 4/2010 Poparcie wniosku o przyznanie dr. Mariuszowi Woronowiczowi nagrody Ministra:Nr 4/2011 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. R. Kowalczyka:Nr 4/2012 Powołanie komisji ds. stypendiów doktoranckich fizyki:Nr 4/2013 Poparcie wniosku o udzielenie dr. Wojciechowi Kamińskiemu urlopu naukowego:Nr 4/2014 Powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Krupski:Nr 4/2016 Poparcie wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów dr. Michałowi Jurczyszynowi:Nr 4/2018 Propozycje zasad rekrutacji na studia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019:Nr 4/2019 Zaopiniowanie wniosku o udzielenie urlopu naukowego prof. Davidowi Blaschke:Nr 4/2020 Opinia o zatrudnieniu osoby spoza UWr do prowadzenia zajęć:Nr 4/2021 Poparcie zmiany formy zatrudnienia prof. Berta Tobiasa Fischera:Nr 40/2007 Przyjęcie propozycji opłat za zajęcia dydaktyczne:Nr 40/2008 Nadanie B. Brzeskiej-Michalak stopnia doktora:Nr 40/2009 Wprowadzenie zmian w planach studiów fizyki:Nr 40/2010 Poparcie wniosku o zatrudnienie prof. Andrzeja Pękalskiego na 1/2 etatu profesora zwyczajnego:Nr 40/2011 Nadanie stopnia doktora mgr. Grzegorzowi Urbanikowi:Nr 40/2012 Poparcie wniosku o likwidację specjalności Fizyka nowych materiałów:Nr 40/2014 Uchwalenie programu studiów doktoranckich fizyki i przyjęcie efektów kształcenia na tych studiach:Nr 40/2015 Wyznaczenie kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. Markowi Nowickiemu:Nr 40/2016 Poparcie wniosku o zatrudnienie mgr. Jarosława Gołembiewskiego na stanowisku asystenta:Nr 40/2017 Opinia o zatrudnieniu dr Sylwii Owczarek:Nr 40/2018 Opinia o zleceniu zajęć osobie spoza UWr:Nr 40/2019 Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Wojciecha Kamińskiego:Nr 40/2020 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Tomasza Kosmali na stanowisku adiunkta:Nr 41/2006 Mianowanie prof. Jerzego Kowalskiego-Glikmana na stanowisko profesora zwyczajnego:Nr 41/2007 Uchwała dotycząca procedury nadania tytułu profesora dr. hab. M. Radnemu:Nr 41/2009 Utworzenie studiów zaocznych fizyki w dwóch specjalnościach:Nr 41/2010 Poparcie wniosku w sprawie zatrudnienia dr Jolanty Rogowskiej na stanowisku asystenta:Nr 41/2011 Poparcie wniosku o mianowanie dr hab. Jadwogi Daszyńskiej-Daszkiewicz na stanowisko profesora nadzwyczajnego:Nr 41/2012 Przyjęcie protokołu posiedzenia z dnia 20 marca 2012 r.:Nr 41/2013 Powołanie Komisja egzaminacyjnej mgr K. Miśków z dyscypliny dodatkowej:Nr 41/2014 Poparcie wniosku o mianowanie prof. Jana Sobczyna na stanowisko profesora zwyczajnego :Nr 41/2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Pok Man Lo nastanowisku adiunkta:Nr 41/2016 Poparcie wniosku o zatrudnienie prof. Ludwika Turki na stanowisku profesora zwyczajnego:Nr 41/2017 Opinia o zatrudnieniu mgr Katarzyny Lament:Nr 41/2018 Warunki ukończenia studiów na specjalności ISSP:Nr 41/2019 Wyznaczenie członków Komisji habilitacyjnej dr. Wojciecha Kamińskiego:Nr 41/2020 Opinia o zleceniu zajęć osobom spoza UWr:Nr 41a/2017 Opinia o zatrudnieniu dr. Remigiusza Durki:Nr 41a/2018 Wprowadzenie zmian w planie studiów I stopnia fizyki i ISSP:Nr 41b/2017 Opinia o zatrudnieniu mgr. Macieja Lewickiego:Nr 41c/2017 Opinia o zatrudnieniu dr. Berta Tobiasa Fischera:Nr 41d/2017 Opinia o zatrudnieniu mgr. Jakuba Poły:Nr 42/2006 Wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr Jadwigi Daszyńskiej-Daszkiewicz:Nr 42/2007 Poparcie kandydatury prof. K. Redlicha na członka korespondenta PAN:Nr 42/2008 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. A. Trembułowicza:Nr 42/2009 Zgoda Rady Wydziału na prowadzenie niektórych prac magisterskich przez osoby nieposiadające stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora:Nr 42/2010 Poparcie wniosku w sprawie zatrudnienia dr Teresy Biernat na stanowisku asystenta:Nr 42/2011 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Sławomira Dacko na stanowisku asystenta:Nr 42/2012 Przyjęcie kolokwium habilitacyjnego dr. Roberta Bryla:Nr 42/2014 Zaopiniowanie wniosku o udzielenie dr Paulinie Suchanek urlopu naukowego:Nr 42/2015 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Bartoszowi Mądremu:Nr 42/2016 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. hab. Janusza Jędrzejewskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego:Nr 42/2017 Nadanie stopnia doktora Rafałowi Topolnickiemu:Nr 42/2018 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Jakuba Sito:Nr 42/2019 Opinia o zleceniu zajęć osobom spoza UWr:Nr 42/2020 Opinia o zleceniu prowadzenia wykładu osobie bez stopnia naukowego:Nr 43 /2013 Ustalenie kryteriów wyłaniania 30 proc. najlepszych doktorantów:Nr 43/2006 Powołanie recenzentów rozprawy habilitacyjnej dr Jadwigi Daszyńskiej-Daszkiewicz:Nr 43/2007 Poparcie wniosku o udzielenie urlopu naukowego dr. R. Brylowi:Nr 43/2008 Poparcie wniosku o udzielenie dr G. Antczak urlopu naukowego:Nr 43/2009 Przyjęcie protokołu obad z dnia 17 marca 2009 r:Nr 43/2010 Poparcie wniosku o rozwiązanie stosunku pracy dr Jadwigi Rudzińskiej-Girulskiej:Nr 43/2011 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Macieja Matyki na stanowisku adiunkta:Nr 43/2012 Wybór tematu wykładu habilitacyjnego dr. Roberta Bryla:Nr 43/2014 Przyjęcie protokołu posiedzenia z dnia 25 marca 2014 r.:Nr 43/2015 Powołanie Komisji doktorskiej mgr. Bartosza Mądrego:Nr 43/2016 Poparcie wniosku o zatrudnienie prof. Jana Kołaczkiewicza na stanowisku profesora zwyczajnego:Nr 43/2017 Uznanie rozprawy doktorskiej Rafała Topolnickiego za wyróżniającą się:Nr 43/2018 Powołanie Komisji doktorskiej mgr. Jakuba Sito:Nr 43/2019 Zatrudnienie osoby spoza UWr do prowadzenia zajęć:Nr 43/2020 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Bartosza Brzostowskiego na stanowisku adiunkta:Nr 44 Nadanie Krzysztofowi Radziszewskiemu stopnia doktora nauk fizycznych:Nr 44/2007 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr A. Nowak:Nr 44/2008 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. R. Fijaka i wyznaczenie promotora:Nr 44/2009 Poparcie wniosku o przyznanie nagrody naukowej im. M. Skłodowskiej-Curie dr hab. Katarzynie Weron:Nr 44/2010 Poparcie wniosku o powołanie dr hab. Katarzyny Weron na zastepcę Kierownika Katedry UNESCO:Nr 44/2011 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Juliana Furtaka na stanowisku starszego wykładowcy:Nr 44/2012 Nadanie dr. Robertowi Brylowi stopnia doktora habilitowanego:Nr 44/2013 Likwidacja ZDYM:Nr 44/2014 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Aruna Kumara Awasthi:Nr 44/2015 Określenie zakresu egzaminów doktorskich mgr. Bartosza Mądrego:Nr 44/2016 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Pasi Huovinena na stanowisku adiunkta:Nr 44/2017 Propozycje przyjęć olimpijczyków na lata 2019/20 do 2022/2023:Nr 44/2018 Określenie zakresu egzaminów doktorskich mgr. Jakuba Sito:Nr 44/2019 Poparcie wniosku o awansowanie dr. Piotra Ługiewicza:Nr 44/2020 Zaopiniowanie kandydata na prodziekana:Nr 45 Powołanie drugiego promotora w przewodzie doktorskim mgr. Bartosza Strzelczyka:Nr 45/2007 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Z. Ryszce:Nr 45/2008 Określenie składu Komisji doktorskej, egzaminacyjnych i zakresu egzaminów mgr. R. Fijaka:Nr 45/2009 Poparcie wniosku o przyznanie dr. Piotrowi Blońskiemu nagrody im. Stefana Pieńkowskiego:Nr 45/2010 Poparcie wniosku w sprawie udzielenia prof. Adamowi Kiejnie płatnego urlopu naukowego:Nr 45/2011 Popacie utrzymania kształcenia na kierunku Fizyka techniczna w obszarze nauk technicznych:Nr 45/2012 Wysunięcie kandydatur do Rady Narodowego Centrum Nauki:Nr 45/2013 Likwidacja Studiów Podyplomowych Kompuputer w nauczaniu fizyki:Nr 45/2014 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Beaty Staśkiewicz:Nr 45/2015 Określenie składu komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Bartosza Mądrego:Nr 45/2016 Poparcie wniosku o udzielenie prof. Arkadiuszowi Berlickiemu urlopu naukowego:Nr 45/2017 Zatrudnienie osoby spoza UWr do prowadzenia niektórych zajęć:Nr 45/2018 Opinia o zleceniu zajęć osobom spoza UWr:Nr 45/2019 Poparcie wniosku o awansowanie dr. hab. Tomasza Pawłowskiego:Nr 45/2020 Zaopiniowanie kandydata na prodziekana:Nr 46 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Grzegorza Urbanika:Nr 46/2007 Przyjęcie propozycji zagadnień na rozmowę kwalifikacyjną na studia II stopnia:Nr 46/2008 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. D. Turki i wyznaczenie promotora:Nr 46/2009 Poparcie wniosku o przyznanie nagrody im. Grzegorza Białkowskiego dr. Tomaszowi Mrozkowi i dr. Arturowi Pietrykowskiemu:Nr 46/2010 Poparcie wniosku o udzielenie dr. Piotrowi Ługiewiczowi bezpłatnego urlopu naukowego:Nr 46/2011 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Zbigniewa Szczudły na stanowisku asystenta:Nr 46/2012 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Walczaka:Nr 46/2013 Powołanie Komisji egzaminacyjnej mgr K. Miśków z języka nowożytnego:Nr 46/2014 Powołanie recenzentów mgr. Michała Kamionki:Nr 46/2015 Przyjęcie protokołu z dnia 17 marca 2015 r.:Nr 46/2016 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Mikuły:Nr 46/2017 Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Rafała Topolnickiego:Nr 46/2018 Poparcie wniosku o przyznanie stypendium Ministra mgr. Kajetanowi Niewczasowi:Nr 46/2019 Poparcie wniosku o awansowanie dr. hab. Dariusza Proroka:Nr 46/2020 Przyjęcie protokołu z 14 lipca 2020 r.:Nr 47/2007 W sprawie prac nad uruchomieniem kierunku studiów Fizyka techniczna:Nr 47/2008 Powołanie Komisji doktorskiej, egzaminacyjnych i określenie zakresu egzaminów doktorskich:Nr 47/2008 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. P. Mikołajczyka i wyznaczenie promotora:Nr 47/2009 Nadanie Bartoszowi Strzelczykowi stopnia doktora nauk fizycznych:Nr 47/2010 Wysunięcie kandydatury dr hab. Ewy Dębowskiej, prof. UWr. do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej:Nr 47/2011 Poparcie wniosku o udzielenie dr. Markowi Stęślickiemu płatnego urlopu naukowego:Nr 47/2012 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Beaty Staśkiewicz:Nr 47/2014 Uzupełnienie składu Komisji doktorskiej mgr Justyny Pers:Nr 47/2016 Powołanie Komisji doktorskiej mgr Katarzyny Mikuły:Nr 47/2017 Zmiana w składzie Komisji doktorskiej mgr. R. Topolnickiego:Nr 47/2018 Poparcie wniosku o przyznanie stypendium Ministra studentce naszego Wydziału:Nr 47/2019 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. hab. Jana Chojcana:Nr 47/2020 Przyjęcie protokołu z 22 września 2020 r.:Nr 48/020 Zaopiniowanie wniosku o urlop naukowy dr. hab. Ireneusza Morawskiego:Nr 48/2007 Poparcie wniosku o przyznanie nagrody ministra dr. hab. M. Nowickiemu:Nr 48/2009 Powołanie Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Wolskiej:Nr 48/2010 Wysunięcie kandydatury dr Pauliny Suchanek do nagrody III Wydziału PAN:Nr 48/2011 Poparcie wniosku o mianowanie dr hab. Katarzyny Weron na stanowisko profesora nadzwyczajnego:Nr 48/2012 Powołanie Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Beaty Staśkiewicz:Nr 48/2013 Zmiana nazwy przedmiotu na fizyce II stopnia, specjalność doświadczalna:Nr 48/2014 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Gryciuk:Nr 48/2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Zygmunta Mazura na stanowisku starszego wykładowcy:Nr 48/2016 Określenie zakresu egzaminów doktorskich mgr Katarzyny Mikuły i powołanie komisji egzaminacyjnych:Nr 48/2017 Opinia w sprawie zmian wyłaniania najlepszych doktorantów na rok ak. 2018/19:Nr 48/2018 Zmiana w składzie Komisji doktorskiej mgr Agnieszki Puchalskiej:Nr 48/2019 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr Mateusza Denysa na stanowisku adiunkta:Nr 49/2007 Poparcie wniosku o przyznanie nagrody ministra dla zespołu dr G. Antczak:Nr 49/2008 Powołanie Komisji doktorskiej, egzaminacyjnych i okreslenie zakresu egzaminów doktorskich mgr. P. Mikołajczyka:Nr 49/2009 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Wolskiej:Nr 49/2010 Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego dr. Przemysława Godowskiego:Nr 49/2011 Poparcie wniosku o mianowanie dr. hab. Franciszka Gołka na stanowisko profesora nadzwyczajnego:Nr 49/2012 Określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie mgr Beaty Staśkiewicz:Nr 49/2014 Powołanie Komisji doktorskiej ds. przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Gryciuk:Nr 49/2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr Barbary Pieczyrak na stanowisku adiunkta:Nr 49/2016 Poparcie wniosków o przyznanie stypendium Ministra:Nr 49/2017 Opinia w sprawie zmian dot. przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększonego styp. doktoranckiego na rok 2017-18:Nr 49/2018 Powołanie Komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Jakuba Sito:Nr 49/2019 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Michała Marczenko na stanowisku adiunkta:Nr 5/2006 Zmiany w planie studiów fizyki:Nr 5/2007 Zatrudnienie dr Gabrieli Michalskiej:Nr 5/2008 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. M. Kuchowicza na czas określony:Nr 5/2009 Uruchomienie specjalności Modelowanie układów biologicznych na 7-sem. studiach wieczorowych:Nr 5/2010 Poparcie wniosku o przyznanie prof. Janowi Sobczykowi nagrody Ministra:Nr 5/2011 Powołanie Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. R. Kowalczyka:Nr 5/2012 Powołanie komisji ds. dstypendiów doktoranckich astronomii:Nr 5/2013 Wprowadzenie zajęć z Projektu neutrinowego do oferty zajęć dydaktycznych:Nr 5/2014 Wyrażenie opinii w sprawie przyznania dr. Maciejowi Matyce stypendium Ministra:Nr 5/2016 Przyjęcie protokołu z 22 września 2015 r.:Nr 5/2017 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dr. Dawida Moździerskiego na stanowisku adiunkta:Nr 5/2018 Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Agaty Sabik:Nr 5/2019 Zatrudnienie osoby spoza UWr do prowadzenia zajęć:Nr 5/2020 Zgoda na prowadzenie wykładów przez osobę nieposiadającą stopnia naukowego:Nr 5/2021 Warunki rekrutacji dla obywateli polskich na 2022-2023:Nr 50/2007 Poparcie wniosku o przyznanie nagrody ministra prof. J. Lukierskiemu:Nr 50/2008 Wprowadzenie zmiany zasad zaliczania języków obcych:Nr 50/2009 Określenie zakresu egzaminów doktorskich mgr Katarzyny Wolskiej:Nr 50/2010 Nadanie mgr. Miłoszowi Grodzickiemu stopnia doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki:Nr 50/2011 Wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr. Aleksandra Krupskiego:Nr 50/2012 Powołanie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Beaty Staśkiewicz:Nr 50/2013 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Jakuba Ostrowskiego:Nr 50/2014 Przyjęcie programu i efektów kształcenia dla studiów doktoranckich astronomii:Nr 50/2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Artura Trembułowicza na stanowisku adiunkta:Nr 50/2016 Zgoda na prowadzenie zajęć przez nienauczyciela:Nr 50/2017 Opinia w sprawie zmian dot. kryteriów wyłaniania 30% najlepszych doktorantów do zwiększonego styp. doktoranckiego na pierwszym roku studiów w roku ak. 2017-18:Nr 50/2018 W sprawie zniesienia specjalności nauczanie fizyki i astronomii:Nr 50/2019 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Nielsa-Uwe Friedricha Bastiana na stanowisku adiunkta:Nr 51/2007 Poparcie wniosku o przyznanie prof. J. Kowalskiemu-Glikmanowi nagrody naukowej im. M. Curie-Skłodowskiej:Nr 51/2008 Przyjęcie protokołu posiedzenia z dnia 22.04.2008 r.:Nr 51/2009 Powołanie Komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Wolskiej:Nr 51/2010 Uznanie rozprawy doktorskiej Miłosza Grodzickiego za wyróżniającą się.:Nr 51/2011 Wyznaczenie recenzentów w przewodzie habilitacyjnym dr. Aleksandra Krupskiego:Nr 51/2012 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Wojciecha Szewczuka:Nr 51/2013 Powołanie komisji doktorskiej mgr Jakuba Ostrowskiego:Nr 51/2014 Określenie zakresu egzaminów doktorskich mgr Magdaleny Gryciuk:Nr 51/2015 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Rafała Topolnickiego:Nr 51/2016 Kryteria wyłaniania doktorantów do przyznania stypendium doktoranckiego oraz zwiększonego stypendium:Nr 51/2017 Wprowadzenie zmian w planie studiów ISSP Fizyki i Astronomii:Nr 51/2018 Wprowadzenie zmian w planie studiów fizyki I i II stopnia oraz I stopnia ISSP:Nr 51/2019 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Pok Man Lo na stanowisku adiunkta:Nr 51/2020 Zaopiniowanie składu Zespołu ds. Jakości Kształcenia i Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia:Nr 52/2007 Wybór prof. J. Kołaczkiewicza na przedstawiciela Rady do Komitetu Fizyki PAN:Nr 52/2008 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. K. Graczyka na stanowisku adiunkta:Nr 52/2009 Powołanie Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Majewskiej:Nr 52/2010 Nadanie mgr. Radosławowi Wasielewskiemu stopnia doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki:Nr 52/2011 Wszczęcie procedury nadania dr. hab. Michałowi Tomczakowi tytułu naukowego profesora:Nr 52/2012 Powołanie Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Wojciecha Szewczuka:Nr 52/2013 Określenie zakresu egzaminów doktorskich mgr. Jakuba Ostrowskiego:Nr 52/2014 Powołanie Komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Gryciuk:Nr 52/2015 Powołanie Komisji doktorskiej mgr. Rafała Topolnickiego:Nr 52/2016 Przyjęcie protokołu posiedzenia z dnia 14 czerwca 2016 r:Nr 52/2017 Przyjęcie protokołów z 25 kwietnia, 23 maja i 20 czerwca 2017 r.:Nr 52/2018 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Michaliny Litwickiej:Nr 52/2019 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Dmitry’a Zhuridova na stanowisku adiunkta:Nr 52/2020 Zaopiniowanie przedstawicieli do Komisji dyscyplinarnych dla studentów i doktorantów:Nr 53/2007 Nadanie M. Tuzowi stopnia doktora nauk fizycznych:Nr 53/2008 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. K. Radziszewskiego na stanowisku adiunkta:Nr 53/2009 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Majewskiej:Nr 53/2010 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Dominika Drobka i powołanie promotora w tym przewodzie:Nr 53/2011 Powołanie recenzentów w procedurze o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. Michałowi Tomczakowi:Nr 53/2012 Określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie mgr. Wojciecha Szewczuka:Nr 53/2013 Powołanie komisji egzaminacyjnych mgr J Ostrowskiego:Nr 53/2014 Zaopiniowanie wniosku o udzielenie dr. A. Błautowi urlopu naukowego:Nr 53/2015 Określenie zakresu egzaminów doktorskich mgr. Rafała Topolnickiego:Nr 53/2016 Powołanie Komisji doktorskiej mgr Michaliny Litwickiej:Nr 53/2016 Powołanie Wydziałowej Komisji Oceniającej:Nr 53/2017 Zaopiniowanie kandydatury do Senackiej Komisji Statutowej:Nr 53/2019 Poparcie wniosku o zatrudnienie mgr Sylwii Owczarek na stanowisku asystenta:Nr 54/2007 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr U. Bąk-Stęślickiej:Nr 54/2008 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr U. Bąk-Stęślickiej na stanowisku adiunkta na zastępstwo:Nr 54/2009 Określenie zakresu egzaminów doktorskich mgr Aleksandry Majewskiej:Nr 54/2010 Powołanie Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Dominika Drobka:Nr 54/2011 Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego dr. Roberta Bryla:Nr 54/2012 Powołanie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Wojciecha Szewczuka:Nr 54/2013 Powołanie komisji egzaminacyjnych mgr J Ostrowskiego:Nr 54/2014 Zaopiniowanie wniosku o udzielenie urlopu naukowego dr. hab. Markowi Mozrzymasowi:Nr 54/2015 Powołanie składów Komisji egzaminacyjnych mgr. Rafała Topolnickiego:Nr 54/2016 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dr. hab. Janusza Jędrzejewskiego:Nr 54/2017 Opinia o zatrudnieniu dr. Pawła Laskosia-Grabowskiego na stanowisku adiunkta:Nr 54/2018 Określenie zakresu egzaminów doktorskich mgr Michaliny Litwickiej i powołanie komisji egzaminacyjnych:Nr 55-2008 Przyjęcie protokołu posiedzenia z dnia 27.05.2008:Nr 55/2007 Zmiana w składzie Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr A. Stankiewicz:Nr 55/2009 Powołanie Komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Aleksandry Majewskiej:Nr 55/2010 Określenie zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim mgr. Dominika Drobka:Nr 55/2011 Wprowadzenie zmian w komisjach przewodu doktorskiego mgr. Artura Rokosy:Nr 55/2012 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Urszuli Bąk-Stęśickiej:Nr 55/2013 Powołanie komisji egzaminacyjnych mgr J Ostrowskiego:Nr 55/2014 Zaopiniowanie wniosku o udzielenie urlopu naukowego dr Joannie Molendzie-Żakowicz:Nr 55/2015 Poparcie wniosku o przyznanie dr. Rafałowi Idczakowi nagrody Juvenes Wratislaviae:Nr 55/2016 Powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Dawida Moździerskiego:Nr 55/2017 Zmiana w składzie Komisji doktorskiej mgr Agaty Sabik:Nr 55/2019 Wskazanie przedstawiciela Wydziału do Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej:Nr 56-2012 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Tomasza Pabisiaka:Nr 56/2007 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr A. Stankiewicz:Nr 56/2008 Wybory do Komisji Senackich i Rektorakiej Rady Bibliotecznej:Nr 56/2009 Poparcie wniosku o zatrudnienie prof. Jerzego Jakimca:Nr 56/2010 Powołanie Komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Dominika Drobka:Nr 56/2011 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Michała Herlendera:Nr 56/2013 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Puchalskiej:Nr 56/2014 Zaopiniowanie wniosku o udzielenie urlopu naukowego dr Paulinie Suchanek:Nr 56/2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie prof. Salvatore Capozziello na stanowisku profesora wizytującego:Nr 56/2016 Poparcie wniosku o udzielenie dr. Michałowi Jurczyszynowi płatnego urlopu naukowego:Nr 56/2017 Wyrażenie zgody na prowadzenie wykładu przez osobę bez stopnia naukowego:Nr 56/2018 W sprawie zatrudnienia dr. Rafała Szukiewicza:Nr 56/2019 Wybór Wydziałowej Komisji Wyborczej:Nr 57/2007 Wprowadzenie zmiany w składzie Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. J. Eliyashevsky`ego:Nr 57/2008 Zatrudnienie prof. J. Jakimca na stanowisku profesora zwyczajnego:Nr 57/2009 Poparcie wniosku o zatrudnienie prof. Mikołaja Jerzykiewicza:Nr 57/2010 Poparcie wniosku o zatrudnienie prof. Klausa Wandelta na stanowisku profesora wizytującego:Nr 57/2011 Powołanie Komisji ds przewodu doktorskiego mgr. Michała Herlendera:Nr 57/2012 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Rafała Szukiewicza:Nr 57/2013 Powołanie komisji doktorskiej mgr Agnieszki Puchalskiej:Nr 57/2014 Uchwała w sprawie opłat za drugi i kolejny kierunek studiów:Nr 57/2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Jakuba Żmudy na stanowisku adiunkta:Nr 57/2016 Poparcie wniosku o udzielenie dr. Krzysztofowi Radziszewskiemu bezpłatnego urlopu naukowego:Nr 57/2017 Opinia o zatrudnieniu prof. Adama Kiejny na zasadzie umowy o pracę:Nr 57/2018 W sprawie zatrudnienia dr Agnieszki Puchalskiej:Nr 57/2019 Poparcie wniosku o zatrudnienie prof. dr. hab. Ludwika Turko:Nr 58/2007 Poparcie inicjatywy utworzenia Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej:Nr 58/2008 Poparcie wniosku o zatrudnienie prof. Jerzego Lukierskiego:Nr 58/2008 Zatrudnienie prof. Jerzego Lukierskiego na stanowisku profesora zwyczajnego:Nr 58/2009 Poparcie wniosku o zatrudnienie prof. Jerzego Lukierskiego:Nr 58/2010 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Marka Gorzelańczyka na stanowisku asystenta:Nr 58/2011 Określenie zakresu egzaminów doktorskich mgr. Michała Herlendera:Nr 58/2012 Poparcie wniosku o zatrudnienie prof. Zbigniewa Czapli:Nr 58/2013 Zakres egxzaminów doktorskich mgr Agnieszki Puchalskiej:Nr 58/2014 Poparcie wniosku o zatrudnienie prof. Jerzego Lukierskiego:Nr 58/2015 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Agacie Sabik:Nr 58/2016 Powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Jakuba Śliwińskiego:Nr 58/2017 Przyjęcie protokołu posiedzenia z 19 września 2017 r.:Nr 58/2018 W sprawie zatrudnienia dr. Giacomo Rosatiego:Nr 58/2019 Poparcie zmian w Zespołach ds. jakości kształcenia:Nr 59/1/2018 W sprawie zatrudnienia mgr. Mateusza Bancewicza:Nr 59/2/2018 W sprawie zatrudnienia mgr. Macieja Lewickiego:Nr 59/2007 Wystąpienie o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. R. Cachowi:Nr 59/2008 Poparcie wniosku o zatrudnienie prof. Andrzeja Pękalskiego:Nr 59/2008 Zatrudnienie prof. Andrzeja Pękalskiego na stanowisku profesora zwyczajnego:Nr 59/2009 Poparcie wniosku o zatrudnienie prof. Andrzeja Pękalskiego:Nr 59/2010 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Dariusza Grecha na stanowisku asystenta:Nr 59/2011 Powołanie Komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Michała Herlendera:Nr 59/2012 Poparcie wniosku o zatrudnienie prof. Jerzego Lukierskiego:Nr 59/2013 Powołanie Komisji egz. z dyscypliny podstawowej mgr Agnieszki Puchalskiej:Nr 59/2014 Poparcie wniosku o zatrudnienie prof. Ludwika Turki:Nr 59/2015 Powołanie Komisji doktorskiej mgr Agacie Sabik:Nr 59/2016 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dr. Marcusa Bluhma na stanowisku adiunkta:Nr 59/2018 W sprawie zatrudnienia dr. hab. Armena Sedrakiana:Nr 59/2019 Przyjęcie protokołu z dnia 17 września 2019 r.:Nr 59/3/2018 W sprawie Udzielenia urlopu naukowego dr. Markowi Millerowi:Nr 59/4/2018 W sprawie wprowadzenia zmian w planie studiów astronomii:Nr 59/5/2018 Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Puchalskiej:Nr 59/6/2018 Poparcie wniosku o przyznanie stypendium Ministra mgr. Maciejowi Lewickiemu i mgr Michałowi Naskrętowi:Nr 5a/2020 Zgoda na zmianę języka wykładowego z polskiego na angielski dla niektórych przedmiotów:Nr 6/2006 Zaniechanie przyjęć na 7-semestralne studia licencjackie fizyki prowadzone w trybie stacjonarnym:Nr 6/2007 Udzielenie urlopu naukowego prof. Jerzemu Przystawie:Nr 6/2008 Ustalenie wynagrodzenie opiekunów praktyk pedagogicznych:Nr 6/2009 Wyrażenie zgody na prowadzenie niektórych prac dyplomowych przez niesamodzielnych pracowników naukowych:Nr 6/2010 Poparcie wniosku o przedłużenie działalności Katedry Studiów Interdyscyplinarnych UNESCO:Nr 6/2011 Ustalenie zakresu egzaminów doktorskich mgr. R. Kowalczyka:Nr 6/2012 Poparcie wniosku o przyznanie nagrody MNiSW:Nr 6/2013 W sprawie zasad i warunków zaliczania semestru na studiach:Nr 6/2014 Wyrażenie opinii w sprawie przyznania dr. Robertowi Koniecznemu stypendium Ministra:Nr 6/2016 W sprawie likwidacji specjalności fizyka medyczna na studiach stacjonarnych II stopnia fizyki:Nr 6/2017 Zaopiniowanie wniosku o udzielenie płatnego urlopu naukowego dr Ryszardzie Getko:Nr 6/2018 Opinia o awansowaniu prof. Jadwigi Daszyńskiej-Daszkiewicz:Nr 6/2019 Przyjęcie protokołu posiedzenia z dnia 9 października 2018 r.:Nr 6/2021 Warunki rekrutacji dla obcokrajowców na 2022-2023:Nr 60/2007 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. T. Greczyły:Nr 60/2008 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Marcina Piatka:Nr 60/2008 Zatrudnienie dr. Marcina Piątka na stanowisku adiunkta:Nr 60/2009 Poparcie wniosku o mianowanie dr. hab. Jana Chojcana na stanowisko profesora nadzwyczajnego:Nr 60/2010 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr Mariusza Woronowicza na stanowisku adiunkta:Nr 60/2011 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Michała Kamionki:Nr 60/2012 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. hab. Franciszka Gołka:Nr 60/2013 Powołanie Komisja egz z dyscypliny dodatkowej mgr Agnieszki Puchalskiej:Nr 60/2015 Ustalenie zakresu egzaminów doktorskich mgr Agacie Sabik:Nr 60/2016 Przyjęcie protokołów posiedzeń z 13 września i 18 października 2016 r.:Nr 60/2018 Nadanie stopnia doktora Justynie Pers:Nr 60/2019 Poparcie wniosku o nadanie doktoratu honoris causa prof. Klausowi Wandeltowi:Nr 61/2007 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr T. Ossowskiego:Nr 61/2008 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Artura Ankowskiego:Nr 61/2008 Zatrudnienie dr. Artura Ankowskiego na stanowisku adiunkta:Nr 61/2009 Poparcie wniosku o mianowanie dr. hab. Marka Nowickiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego:Nr 61/2010 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Piotra Mazura na stanowisku asystenta:Nr 61/2011 Powołanie Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Michała Kamionki:Nr 61/2012 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Sławomira Dacko:Nr 61/2013 Powołanie Komisja egz. z jezyka obcego mgr Agnieszki Puchalskiej:Nr 61/2014 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr Moniki Krawczyk:Nr 61/2015 Powołanie Komisji egzaminacyjnych w doktoracie mgr Agacie Sabik:Nr 61/2016 Nadanie stopnia doktora Dawidowi Moździerskiemu:Nr 61/2018 Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Rafała Idczaka:Nr 61/2019 Przyjęcie propozycji zasad rekrutacji na studia dla obywateli polskich:Nr 62/2007 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr R. Getko:Nr 62/2008 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Artura Pietrykowskiego:Nr 62/2008 Zatrudnienie dr. Artura Pietrykowskiego na stanowisku adiunkta:Nr 62/2009 Poparcie wniosku o mianowanie dr. hab. Zbigiewa Kozy na stanowisko profesora nadzwyczajnego:Nr 62/2010 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Andrzeja Ostrasza na stanowisku asystenta:Nr 62/2011 Określenie zakresu egzaminów doktorskich mgr. Michała Kamionki:Nr 62/2012 Poparcie wniosku o powołanie dr. hab. Arkadiusza Berlickiego na kierownika Studiów Doktoranckich Astronomii:Nr 62/2013 Wszczęcie przewodu doktoskiego mgr Agnieszki Racis:Nr 62/2014 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Wiejaka:Nr 62/2015 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Sylwii Owczarek:Nr 62/2019 Przyjęcie propozycji zasad rekrutacji na studia dla obcokrajowców na rok ak. 2021/2022:Nr 63/2007 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. S. Kołomańskiego:Nr 63/2008 Powołanie kierowników i zastepcy kierownika studiów doktoranckich:Nr 63/2008 Powołanie kierowników i zastępcy kierownika studiów doktoranckich:Nr 63/2009 Poparcie wniosku o przedłużenie zatrudnienia dr. Wojciecha Kamińskiego na stanowisku adiunkta:Nr 63/2010 Przyjęcie planu i progranu studiów doktoranckich w zakresie fizyki teoretycznej na rok ak. 2010/2011:Nr 63/2011 Powołanie komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Michała Kamionki:Nr 63/2012 Poparcie wniosku o udzielenie dr. Jackowi Bronie urlopu naukowego:Nr 63/2013 Powołanie Komisji doktorskiej mgr Agnieszki Racis:Nr 63/2014 Opinia w sprawie powierzenia zajęć osobom niebędącym nauczycielami akademickimi Wydziału:Nr 63/2015 Powołanie Komisji doktorskiej mgr Sylwii Owczarek:Nr 63/2019 Przyjęcie protokołu z 8 października 2019 r.:Nr 64/2007 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. T. Mrozka:Nr 64/2008 Poparcie wniosku o udzielenie urlopu naukowego dr. Marcinowi Piątkowi:Nr 64/2008 Udzielenie dr. Marcinowi Piątkowi urlopu naukowego:Nr 64/2009 Ustalenie przelicznika za zajęcia w szkołach ponadgimnazjalnych:Nr 64/2010 Przyjęcie planu i progranu studiów doktoranckich w zakresie fizyki doświadczalnej na rok ak. 2010/2011:Nr 64/2011 Poparcie wniosku o mianowanie dr hab. Ewy Dębowskiej, prof. UWr na stanowisku profesora nadzwyczajnego:Nr 64/2012 Poparcie wniosku o udzielenie dr. Aleksandrowi Krupskiemu urlopu naukowego:Nr 64/2013 Określenie egzaminów doktorskich mgr Agnieszki Racis:Nr 64/2014 Poparcie wniosku o udzielenie dr. Przemysławowi Walczakowi urlopu naukowego:Nr 64/2015 Ustalenie zakresu egzaminów doktorskich mgr Sylwii Owczarek:Nr 64/2016 Poparcie likwidacji Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UWr:Nr 64/2018 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dr. Krzysztofa Kopyścińskiego na stanowisku asystenta:Nr 65-2011 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Artura Dudy na stanowisku asystenta:Nr 65/2007 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. J. Eliyashevsky`ego:Nr 65/2008 Wprowadzenie zmian w planie studiów Fizyki i Fizyki technicznej:Nr 65/2009 Przystapienie Wydziału do projektu edukacyjnego:Nr 65/2010 Wyrażenie zgody na prowadzenie niektórych prac magisterskich przez niesamodzielnych pracowników naukowych:Nr 65/2012 Poparcie wniosku o udzielenie dr Izabeli Cebuli urlopu naukowego:Nr 65/2013 Powołanie Komisji egz. mgr Agnieszki Racis z dyscypliny podstawowej:Nr 65/2014 Poparcie wniosków o przyznanie stypendium Ministra studentom i doktorantom Wydziału:Nr 65/2015 Powołanie Komisji egzaminacyjnych w doktoracie mgr Sylwii Owczarek:Nr 65/2016 Wskazanie kandydatów do Komisji Dyscyplinarnych:Nr 65/2018 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie prof. dr. hab. Ludwika Turko:Nr 66/2007 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. M. Kuchowicza:Nr 66/2008 Poparcie wniosków o przyznanie studentom stypendium ministra:Nr 66/2008 Poparcie wniosków o przyznanie stypendium ministra studentom naszego Wydziału:Nr 66/2009 Dopuszczenie dr. Arkadiusza Berlickiego do kolokwium habilitacyjnego:Nr 66/2010 Przyjęcie protokołów posiedzeń odbytych w dniach 13 kwietnia i 18 maja 2010 r.:Nr 66/2011 Likwidacja siedmiosemestralnych wieczorowych studiów fizyki:Nr 66/2012 Poparcie wniosku o likwidację pięcioletnich magisterskich studiów na kierunku Fizyka:Nr 66/2013 Powołanie Komisji egz.z dyscypliny dodatkowej mgr Agnieszki Racis:Nr 66/2014 Poparcie wniosku o zmiane nazwy Zakładu Dynamiki Nieliniowej i Układów Złożonych:Nr 66/2015 Poparcie wniosku o udzielenie urlopu naukowego dr. hab. Andrzejowi Frydryszakowi:Nr 66/2018 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie prof. dr. hab. Jerzego Lukierskiego:Nr 67/2007 Zmiana w składzie Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. R. Szukiewicza:Nr 67/2008 Przyjęcie protokołów posiedzeń z 17 czerwca i 1 lipca 2008 r.:Nr 67/2008 Przyjęcie protokołów z posiedzeń z 17 czerwca i 1 lipca 2008 r.:Nr 67/2009 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Tomasza Pabisiaka na stanowisku adiunkta:Nr 67/2010 - Powolanie Komisji habilitacyjnej G Antczak:Nr 67/2011 Uruchomienie siedmiosemestralnych licencjackich, stacjonarnych studiów fizyki:Nr 67/2012 Poparcie wniosku o likwidację pięcioletnich magisterskich studiów na kierunku Astronomia:Nr 67/2013 Powołanie Komisji egz. z języka nowożytnego mgr Agnieszki. Racis:Nr 67/2014 Przyjęcie protokołów z 12 maja i 29 kwietnia 2014 r.:Nr 67/2015 Poparcie wniosku o udzielenie urlopu naukowego dr. Wiesławowi Sobkowowi:Nr 67/2018 Ustalenie zagadnień na egzamin inżynierski dla ISSP:Nr 68/2007 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. R. Szukiewicza:Nr 68/2008 Poparcie wniosku o mianwanie prof. Roberta Olkiewicza na stanowisko profesora zwyczajnego:Nr 68/2009 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Rafała Szukiewicza na stanowisku adiunkta:Nr 68/2010 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Macieja Zapióra:Nr 68/2011 Przyjęcie planów i programów nauczania licencjackich siedmiosemestralnych studiów fizyki:Nr 68/2012 Likwidacja trzyletnich wieczorowych studiów na kierunku Fizyka:Nr 68/2013 Poparcie wniosku o zatrudnienie prof. Zbigniewa Czapli:Nr 68/2015 Przyjęcie protokołu posiedzenia z dnia 21 kwietnia 2015 r.:Nr 68/2018 Przyjęcie protokołu posiedzenia z 18 września 2018 r.:Nr 69/2007 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. T. Pabisiaka:Nr 69/2008 Poparcie wniosku o zatrudnienie prof. Zbigniewa Czapli na stanowisku profesora zwyczajnego:Nr 69/2009 Poparcie wniosku w sprawie zatrudnienia dr. Ireneusza Morawskiego na stanowisku adiunkta:Nr 69/2010 Powołanie Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Macieja Zapióra:Nr 69/2011 Likwidacja specjalności Modelowanie układów biologicznych:Nr 69/2012 Poparcie wniosku o likwidację specjalności Fizyka medyczna na kierunku Fizyka:Nr 69/2013 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Sławomira Dacko:Nr 69/2014 Nadanie K. Krupski stopnia doktora:Nr 69/2015 W sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich w roku ak. 2015/16:Nr 69/2018 Zmiana w składzie Komisji doktorskiej mgr Sylwii Owczarek:Nr 7/2006 Zaniechanie przyjęć na 6-semestralne studia wieczorowe fizyki:Nr 7/2007 Udzielenie urlopu naukowego dr. Januszowi Szwabińskiemu:Nr 7/2008 Przyjęcie sprawozdania z działalności Wydziału za 2007 rok:Nr 7/2009 Wprowadzenie nowych zagadnień na egzamin licencjacki:Nr 7/2010 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Thomasa Klähna na stanowisku adiunkta:Nr 7/2011 Powołanie Komisji ds. przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr. R. Kowalczyka:Nr 7/2012 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr B. Pieczyrak:Nr 7/2013 Nadanie M. Zapiórowi stopnia doktora:Nr 7/2014 Wyrażenie opinii w sprawie przyznania dr. Rafałowi Idczakowi stypendium Ministra:Nr 7/2015 Przyjęcie Kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku Informatyka stosowana i systemy pomiarowe:Nr 7/2016 Nadanie stopnia doktora Wojciechowi Szewczukowi:Nr 7/2017 Zaopiniowanie wniosku o udzielenie płatnego urlopu naukowego prof. Andrzejowi Pigulskiemu:Nr 7/2018 Opinia o awansowaniu prof. Andrzeja Borowca:Nr 7/2019 Poparcie przekształcenia KMSI:Nr 7/2020 Ustalenie limitów przyjęć na rok 2020-21:Nr 7/2021 Rekomendacje dla Komisji Konkursowej:Nr 70/2007 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. A. Narwidowi:Nr 70/2008 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Tomasza Pabisiaka na stanowisku adiunkta:Nr 70/2009 Poparcie wniosku o udzielenie dr. Arturowi Ankowskiemu urlopu naukowego:Nr 70/2010 Ustalenie zakresu egzaminów doktorskich mgr. Macieja Zapióra:Nr 70/2011 Likwidacja specjalności Technologie informatyczne:Nr 70/2012 Poparcie wniosku o likwidację specjalności Fizyka medyczna na 3,5 letnich studiach na kierunku Fizyka:Nr 70/2013 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Miłosza Grodzickiego:Nr 70/2014 Zasady ustalania obowiązków dydaktycznych i zajęć nieregularnych:Nr 70/2015 Przyjęcie kryteriów wyłaniania doktorantów do stypendium i wyłaniania 30 procent najlepszych doktorantów:Nr 70/2018 Poparcie wniosku o awansowanie dr Agaty Sabik:Nr 70a/2015 Wprowadzenie zmian w planach studiów:Nr 71/2007 Przedłużenie stypendium habilitacyjnego dr. A. Krupskiemu:Nr 71/2008 Poparcie wniosku o udzielenie urlopu naukowego dr. Krzysztofowi Graczykowi:Nr 71/2009 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Krzysztofa Pawlikowskiego na stanowisku adiunkta:Nr 71/2010 Powołanie Komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Zapióra:Nr 71/2011 Zmiany w planie studiów Fizyki Komputerowej:Nr 71/2012 Uchwała w sprawie pensum dydaktycznego oraz zajęć regularnych i nieregularnych:Nr 71/2013 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Ireneusza Morawskiego:Nr 71/2014 Zaopiniowanie wniosku o wszczęcie procedury nadania Shuji Nakamurze tytułu doktora honoris causa UWr:Nr 71/2015 Nadanie dr. Robertowi Falewiczowi stopnia doktora habilitowanego:Nr 71/2018 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dr. Artura Barasińskiego na stanowisku adiunkta:Nr 72/2007 Poparcie wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr S. Dudziak:Nr 72/2008 Powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Marka Stęślickiego:Nr 72/2009 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr Pauliny Suchanek na stanowisku adiunkta:Nr 72/2010 Poparcie wniosku o przedłużenie zatrudnienia dr. Ryszardy Getko na stanowisku adiunkta:Nr 72/2011 Wprowadzenie zmian w planie studiów Ekonofizyki:Nr 72/2012 Przyjęcie protokołów posiedzeń odbytych w dniach 17 kwietnia i 22 maja 2012 r.:Nr 72/2013 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr.Radosława Wasielewskiego:Nr 72/2014 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr Katarzyny Gas na stanowisku adiunkta:Nr 72/2015 W sprawie działań na rzecz zapewniania jakości kształcenia:Nr 72/2018 Zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie dr. Tomasza Pawłowskiego na stanowisku adiunkta:Nr 73/2007 Poparcie wniosków o przyznanie naszym studentom stypendium ministra:Nr 73/2008 Przyjęcie propozycji zasad rekrutacji na studia doktoranckie i przyjęcie programu tych studiów:Nr 73/2009 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Mariusza Woronowicza na stanowisku adiunkta:Nr 73/2010 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Sylwestra Kołomańskiego na stanowisku adiunkta:Nr 73/2011 Dopuszczenie dr Grażyny Antczak do kolokwium habilitacyjnego:Nr 73/2012 Ustalenie kryteriów przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego:Nr 73/2013 Poparcie wniosku o zatrudnienie mgr. Roberta Koniecznego:Nr 73/2014 Zmiana w składzie Komisji doktorskiej mgr. Michała Jurczyszyna:Nr 73/2015 Upoważnienie Dziekana do dokonywania korekt w planie studiów:Nr 73/2018 Przyjęcie protokołu z dnia 12 czerwca 2018 r.:Nr 73a/2011 Przyjęcie protokołów posiedzeń z 19 kwietnia i 17 maja 2011 r.:Nr 74/2007 Wprowadzenie zmian w planie studiów astronomii i fizyki:Nr 74/2008 Uchwalenie zasad studiowania według Indywidualnego Toku Studiów (ITS):Nr 74/2009 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Thomasa Klahna na stanowisku adiunkta:Nr 74/2010 Poparcie wniosku o przedłużenie zatrudnienia dr. Marka Stęślickiego na stanowisku adiunkta:Nr 74/2011 Wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr. Roberta Bryla:Nr 74/2012 Wyrażenie zgody na przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego dr. Dariusza Grecha:Nr 74/2013 Poparcie wniosku o urlop naukowy prof. Zbigniewa Jaskólskiego:Nr 74/2014 Wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Michała Jurczyszyna:Nr 74/2015 Zawieszenie rekrutacji na studia II stopnia fizyki technicznej:Nr 75/2007 W sprawie artykułu dot. prof. J. Łopuszańskiego:Nr 75/2008 Wprowadzenie zmiany w zasadach rekrutacji na studia na rok akademicki 2009/2010:Nr 75/2009 Nadanie stopnia doktora Klaudii Matyce:Nr 75/2010 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Miłosza Grodzickiego na stanowisku adiunkta:Nr 75/2011 Powołanie recenzentów w przewodzie habilitacyjnym dr. Roberta Bryla:Nr 75/2012 Wyznaczenie członków komisji habilitacyjnej dr. Dariusza Grecha:Nr 75/2013 Poparcie wniosku o urlop bezpłatny dr. Ireneusza Morawskiego:Nr 75/2014 Zmiana nazwy Zakładu Zastosowań Fizyki Jądrowej:Nr 75/2015 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Szewczuka:Nr 76-2015 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Przemysława Brusia:Nr 76/2007 Nadanie stopnia doktora J Elyashevskyemu:Nr 76/2008 Wprowadzenie zmian w planie studiów astronomii:Nr 76/2009 Poparcie wniosku o przyznanie stypendium habilitacyjnego dr. Andrzejowi Szczepkowiczowi:Nr 76/2010 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Radosława Wasielewskiego na stanowisku adiunkta:Nr 76/2011 Nadanie mgr Barbarze Czech stopnia doktora nauk fizycznych:Nr 76/2012 Nadanie mgr Barbarze Koniecznej stopnia doktora:Nr 76/2013 Wystąpienie w sprawie uzupełnienia składku komisji konkursowej:Nr 76/2014 Opinia w sprawie udzielenia dr . Przemysławowi Walczakowi urlopu naukowego:Nr 77-2015 Powołanie Komisji doktorskiejw przewodzie doktorskim mgr. Przemysława Brusia:Nr 77/2007 Nadanie stopnia doktora Agnieszce Nowak:Nr 77/2008 Poparcie prowadzenia niektórych prac magisterskich przez pracowników niebędących samodzielnymi pracownikami naukowymi:Nr 77/2009 Wprowadzenie zmiany w planie studiów fizyki medycznej II stopnia:Nr 77/2010 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Ireneusza Morawskiego na stanowisku adiunkta:Nr 77/2011 Nadanie mgr. Krzysztofowi Kośmidrowi stopnia doktora nauk fizycznych:Nr 77/2012 Nadanie mgr. Przemysławowi Walczakowi stopnia doktora:Nr 77/2013 Przyjecie kierunkowych efektów kształcenia dla studiów I stopnia fizyki:Nr 77/2014 Zmiana w planie studiów fizyki nauczycielskiej II stopnia:Nr 78/2007 Wyróżnienie rozprawy doktorskiej A. Nowak:Nr 78/2008 Powołanie Zespołu do spraw Promocji Fizyki:Nr 78/2009 Przyjęcie nowych zasad studiowania i planu Fizyki technicznej:Nr 78/2010 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr Natalii Katryńskiej na stanowisku adiunkta:Nr 78/2011 Poparcie wniosku o zatrudnienie prof. L. Turki na stanowisku profesora zwyczajnego:Nr 78/2012 Poparcie wniosku o powołanie dr. Zbigniewa Strycharskiego na pełnomocnika dziekana:Nr 78/2013 Przyjecie kierunkowych efektów kształcenia dla studiów I stopnia fizyki technicznej:Nr 78/2014 Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 17 czerwca 2014 r.:Nr 79/2007 Zatrudnienie prof. J. Jakimca:Nr 79/2008 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady z dnia 23 września 2008 r.:Nr 79/2009 Przyjęcie nowych zasad studiowania i planu studiów Fizyki I stopnia:Nr 79/2010 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Łukasza Derkacza na stanowisku adiunkta:Nr 79/2011 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Krzysztofa Radziszewskiego na stanowisku adiunkta:Nr 79/2012 Poparcie wniosku o powołanie prof. Zbigniewa Kozy na kierownika ZDYM:Nr 79/2013 Przyjecie kierunkowych efektów kształcenia dla studiów II stopnia fizyki technicznej:Nr 79/2014 Uzupełnienie składu Wydziałowego zespołu ds. jakości kształcenia:Nr 8/2007 Stypendium habilitacyjne dla dr Grażyny Antczak:Nr 8/2008 Poparcie wniosków o przyznanie nagród Ministra:Nr 8/2009 Przyjęcie protokółów z posiedzeń z 21 października i 18 listopada 2008 r.:Nr 8/2010 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Jakuba Śliwińskiego oraz powołanie promotora w tym przewodzie:Nr 8/2011 Poparcie wniosku o udzielenie dr. P. Suchanek urlopu naukowego:Nr 8/2012 Poparcie wniosku o nadanie dr. hab. P. Rudawemu tytułu profesora:Nr 8/2013 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. B. Lechowskiego:Nr 8/2014 Wprowadzenie zmian w planie studiów fizyki i fizyki technicznej I stopnia:Nr 8/2015 Wyróżnienie rozprawy doktorskiej dr. Michała Jurczyszyna:Nr 8/2016 Poparcie wniosku o zatrudnienie prof. Pawła Rudawego na stan. prof. zwyczajnego:Nr 8/2017 Poparcie wniosku o przyznanie Nagrody Prezesa Rady Ministrów dr. Wojciechowi Szewczukowi:Nr 8/2018 Opinia o zatrudnieniu prof. Detlefa Hommela:Nr 8/2019 Ustalenie limitów przyjęć na r. ak. 2019-2020:Nr 8/2020 W sprawie zasad przyjęć do Kolegium Doktorskiego Fizyki i Astronomii:Nr 8/2021 Poparcie zmiany formy zatrudnienia prof. Tomasza Pawłowskiego:Nr 80-2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora wizytującego:Nr 80/2007 Zatrudnienie dr. W. Gańczy na stanowisku adiunkta:Nr 80/2008 Poparcie wniosku o zatrudnienie prof. Bernarda Jancewicza na stanowisku profesora nadzwyczajnego:Nr 80/2009 Wprowadzenie zmiany w planie studiów I stopnia astronomii:Nr 80/2010 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr Pauliny Suchanek na stanowisku adiunkta:Nr 80/2011 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Jerzego Cisłę na stanowisku asystenta:Nr 80/2012 Poparcie wniosku o powołanie prof. Katarzyny Weron na kierownika katedry UNESCO:Nr 80/2013 Przyjecie kierunkowych efektów kształcenia dla studiów II stopnia fizyki:Nr 80/2014 Przyjęcie planu rzeczowo-finansowego na 2014 r.:Nr 81-2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie na stanowisku adiunkta dr. Rafała Idczaka:Nr 81/2007 Zatrudnienie dr A. Nowak na stanowisku asystenta:Nr 81/2008 Nadanie Ireneuszowi Morawskiemu stopnia doktora:Nr 81/2009 Wyrażenie zgody na prowadzenie niektórych wykładów na kierunku astronomia przez niesamodzielnych pracowników naukowych:Nr 81/2010 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Janusza Szwabińskiego na stanowisku adiunkta:Nr 81/2011 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Thomasa Klahna:Nr 81/2012 Poparcie wniosku o powołanie prof. Zbigniewa Jaskólskiego na kierownika studiów doktoranckich fizyki:Nr 81/2013 Przyjęcie planu i programu studiów I stopnia fizyki:Nr 81/2014 Powołanie Rady pracodawców:Nr 82-2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie na stanowisku adiunkta dr. Roberta Koniecznego:Nr 82/2007 Urlop naukowy prof. J. Czyżewskiego:Nr 82/2008 Nadanie Arturowi Trembułowiczowi stopnia doktora:Nr 82/2009 Przyjęcie protokółów posiedzeń z 21 kwietnia i 19 maja 2009 r.:Nr 82/2010 Poparcie wniosku o powołanie prof. Andrzeja Pigulskiego na zastepce kierownika Studiów Doktoranckich Astronomii:Nr 82/2011 Poparcie wniosku o udzielenie prof. Janowi Sobczykowi urlopu naukowego:Nr 82/2012 Poparcie wniosku o powołanie prof. Barbary Stankiewicz na zastępcę kierownika studiów doktoranckich fizyki:Nr 82/2013 Przyjęcie planu i programu studiów I stopnia fizyki technicznej:Nr 82/2014 Rozszerzenie składu komisji doktorskiej mgr Katarzyny Lament:Nr 83-2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie na stanowisku adiunkta dr.Przemysława Walczaka:Nr 83/2007 Urlop naukowy dr. A. Szczepkowicza:Nr 83/2008 Poparcie wniosku o przyznanie dr. Aleksandrowi Krupskiemu stypendium habilitacyjnego:Nr 83/2009 Nadanie stopnia doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki Barbarze Pieczyrak:Nr 83/2010 Poparcie wniosku o przyznanie dr Joannie Molendzie-Żakowicz stypendium habilitacyjnego:Nr 83/2011 Poparcie wniosku o udzielenie dr Izabeli Cebuli urlopu naukowego:Nr 83/2012 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. hab. Leszka Markowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego:Nr 83/2013 Przyjecie kierunkowych efektów kształcenia dla studiów I stopnia astronomii:Nr 83/2014 Rozszerzenie składu komisji doktorskiej mgr Karoliny Idczak:Nr 84-2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie na stanowisku asystenta mgr. Jarosława Gołembiewskiego:Nr 84/2007 Urlop naukowy dr. W. Kamińskiego:Nr 84/2008 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Artura Trembułowicza:Nr 84/2009 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Artura Narwida:Nr 84/2010 Przyjecie programu i planu Studiów doktoranckich Astronomii:Nr 84/2011 Zmiana w planie studiów Fizyki i Fizyki technicznej:Nr 84/2012 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. hab. Arkadiusza Berlickiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego:Nr 84/2013 Przyjecie kierunkowych efektów kształcenia dla studiów II stopnia astronomii:Nr 84/2014 Przyjęcie protokołów posiedzeń z 23 września i 21 października 2014 r.:Nr 85-2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie na stanowisku asystenta mgr Katarzyny Lament:Nr 85/2007 Urlop naukowy dr E. Niemczury:Nr 85/2008 Poparcie wniosku o wprowadzenie zmian w zasadach rekrutacji na rok akademicki 2009/2010:Nr 85/2009 Uchwalenie zasad rekrutacji na studia doktoranckie astronomii na rok 2010/2011:Nr 85/2010 Wprowadzenie zmian w planie studiów licencjackich astronomii:Nr 85/2011 Zmiana w planie studiów II stopnia Fizyki:Nr 85/2012 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Remigiusza Durki na stanowisku adiunkta:Nr 85/2013 Przyjęcie planu i programu studiów I stopnia astronomii:Nr 86-2015 Poparcie wniosku o udzoelenie dr. Tomaszowi Mrozkowi urlopu naukowego:Nr 86/2007 Utworzenie kierunku studiów Fizyka techniczna:Nr 86/2008 Powołanie Pełnomocnika Dziekana ds. Współpracy ze Szkołami Ponadgimnazjalnymi:Nr 86/2009 Uchwalenie limitów przyjęć na studia doktorancie astronomii na rok 2010/2011:Nr 86/2010 Przyjęcie programu studiów licencjackich Fizyki i Fizyki technicznej:Nr 86/2011 Ustalenie wytycznych dot. zaliczania konwersatoriów i laboratoriów:Nr 86/2012 Wysunięcie kandydatury prof. Jerzego Kowalskiego-Glikmana na członka Centralnej Komisji:Nr 86/2013 Przesunięcie zajęć na fizyce teoretycznej II stopnia:Nr 87-2015 Poparcie wniosku o udzielenie dr. Tomaszowi Ossowskiemu urlopu naukowego:Nr 87/2007 Wprowadzenie ECTS na studiach astronomii:Nr 87/2008 Poparcie wniosku o powołanie Pracowni Dydaktyki Astronomii "Planetarium":Nr 87/2009 Przyjęcie programu studiów doktoranckich astronomii na rok 2010/2011:Nr 87/2010 Wprowadzenie zmian w planie studiów I i II stopnia Fizyki:Nr 87/2011 Poparce wniosku o przyznanie stypendiów ministra studentom naszego Wydziału:Nr 87/2012 Wybór przedstawicieli do komisji senackich:Nr 87/2013 Pozytywne zaopiniowanie wniosku o nadanie prof. E. Bauerowi doktoratu honoris causa UWr:Nr 88-2015 Poparcie wniosku o przyznanie stypendium Ministra Michałowi Szymańskiemu i mgr. Rafałowi Topolnickiemu:Nr 88/2007 Wprowadzenie zmian w planie studiów astronomii:Nr 88/2008 Wybór przedstawicieli do Komisji Dyscyplinarnych dla studentów i doktorantów:Nr 88/2009 Uchwalenie zasad rekrutacji na studia doktoranckie fizyki na rok 2010/2011:Nr 88/2010 Przyjecie programu studiów II stopnia fizyki technicznej:Nr 88/2011 Przyjęcie protokołu posiedzenia z dnia 14 czerwca 2011:Nr 88/2012 Poparcie wniosku o udzielenie dr. Ireneuszowi Morawskiemu urlopu naukowego:Nr 88/2013 Powołanie Komisji ds nadania dr hab. J. Daszyńskiej-Daszkiewicz tytułu profesora:Nr 89-2015 Przyjecie protokołów z 19 maja i 16 czerwca 2015 r.:Nr 89/2007 Przyjęcie planu i programu studiów astronomii:Nr 89/2008 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Macieja Kuchowicza na stanowisku adiunkta:Nr 89/2009 Ustalenie limitów przyjęć na studia doktoranckie fizyki na rok 2010/2011:Nr 89/2010 Poparcie wniosku o przyznanie Rafałowi Topolnickiemu Stypendium Ministra:Nr 89/2011 Wybór prof. L. Turki do Uczelnianej Komisji Wyborczej:Nr 89/2012 Wprowadzenie zmiany w kryteriach przyznawania dodatkowych stypendiów doktoranckich:Nr 89/2013 Powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Rafała Idczaka:Nr 8a Poparcie kandydatury prof. A. Pękalskiego na kierownika Katedry UNESCO:Nr 9/2007 Zmiana promotora w przewodzie doktorskim mgr. Ireneusza Morawskiego:Nr 9/2008 Nadanie Annie Stankiewicz stopnia doktora nauk fizycznych:Nr 9/2009 Przyjęcie sprawozdania z działalności Wydziału za 2008 r.:Nr 9/2010 Powołanie Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Jakuba Śliwińskiego:Nr 9/2011 Wprowadzenie zmiany w planie studiów specjalności modelowanie układów biologicznych:Nr 9/2012 Poparcie wniosku o nadanie dr. hab. M. Tomczakowi tytułu profesora:Nr 9/2013 Powołanie Komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim B Lechowskiego:Nr 9/2014 Wprowadzenie zmian na fizyce doświadczalnej II stopnia i pozostałych specjalnościach tych studiów:Nr 9/2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie prof. Jerzego Lukierskiego:Nr 9/2016 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Wojciecha Szewczuka na stanowisku asystenta:Nr 9/2017 Przyjęcie protokołu posiedzenia z dnia 20 grudnia 2016:Nr 9/2018 Opinia o zatrudnieniu prof. Jerzego Lukierskiego:Nr 9/2019 Zatrudnienie osoby spoza UWr do prowadzenia zajęć:Nr 9/2020 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr Agaty Sabik na stanowisku adiunkta:Nr 9/2021 Wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć przez prof. B.T. Fischera w formie wolontariatu:Nr 90/2007 Ustalenie dopuszczalnego deficytu punktowego:Nr 90/2008 Poparcie wniosku o przyznanie nagrody Ministra za wybitne osiagnięcia naukowe prof. zw. dr. hab. Davidowi Blaschke:Nr 90/2009 Uchwalenie programu studiów doktoranckich fizyki na rok 2010/2011:Nr 90/2010 Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z dnia 22 czerwca 2010 r.:Nr 90/2011 Poparcie wniosku o przedłużenie zatrudnienia dr. Macieja Kuchowicza:Nr 90/2012 Wprowadzenie obowiązku pisania pracy licencjackiej:Nr 90/2013 Powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Roberta Koniecznego:Nr 90/2015 Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora Detlefowi Hommelowi:Nr 91/2007 Ustalenie minimalnej ilości punktów kredytowych potrzebnych do uzyskania zgody na powtórny wpis na semestr:Nr 91/2008 Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego dr. Arkadiusza Berlickiego:Nr 91/2009 Wyrażenie zgody na prowadzenie niektórych wykładów przez niesamodzielnych pracowników naukowych:Nr 91/2010 Wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr Grażyny Antczak:Nr 91/2011 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr Pauliny Suchanek:Nr 91/2012 Wprowadzenie zmian w planie studiów fizyki i fizyki technicznej:Nr 91/2013 Poparce wniosku o urlop bezpłatny dr Izabeli Cebuli:Nr 91/2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr Mileny Ratajczak na stanowisku adiunkta:Nr 92/2007 Poparcie wniosku o stypendium ministra dla J. Jankowskiego:Nr 92/2008 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Ireneusza Morawskiego na stanowisku adiunkta:Nr 92/2009 Przyjęcie protokółu posiedzenia z dnia 16 czerwca 2009 r.:Nr 92/2010 Powołanie recenzentów w przewodzie habilitacyjnym dr Grażyny Antczak:Nr 92/2011 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Mariusza Woronowicza:Nr 92/2012 Poparcie wniosków o przyznanie stypendium ministra studentom naszego Wydziału:Nr 92/2013 Wprowadzenie zmian w planie studiów fizyki technicznej:Nr 92/2015 Wysunięcie kandydatury prof. Krzysztofa Redlicha do Uczelnianej Komisji Wyborczej:Nr 93/2007 Nadanie stopnia doktora U. Bąk-Stęślickiej:Nr 93/2008 Poparcie wniosku o przyznanie dr. Robertowi Brylowi stypendium habilitacyjnego:Nr 93/2009 Przyjęcie kolokwium habilitacyjnego dr. Arkadiusza Berlickiego:Nr 93/2010 Powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Grzegorza Urbanika:Nr 93/2011 Poparcie wniosku o rozszerzenie zatrudnienia dr. Jerzego Cisły:Nr 93/2012 Przyjęcie protokołu posiedzenia z dnia 26 czerwca 2012 r.:Nr 93/2013 Przyjęcie planów dla studiów II stopnia fizyki:Nr 93/2015 Pozytywna opinia w sprawie zatrudnienia osób spoza UWr do prowadzenia zajęć:Nr 94/2007 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. M. Piątka na stanowisku adiunkta:Nr 94/2008 Poparcie wniosku o utworzenie Zespołu Dydaktyczno-Medialnego:Nr 94/2009 Wybór tematu wykładu habilitacyjnego dr. Arkadiusza Berlickiego:Nr 94/2010 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Thomasa Klahna na stanowisku adiunkta:Nr 94/2011 Poparcie wniosku o rozszerzenie zatrudnienia dr. Thomasa Klahna:Nr 94/2012 Powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Macieja Zapióra:Nr 94/2013 Przyjęcie planów dla studiów II stopnia astronomii:Nr 94/2015 Wybór prof. Adama Kiejny do Komitetu Fizyki PAN:Nr 95/2007 Poparcie wniosku o udzielenie dr. M. Piątkowi urlopu naukowego:Nr 95/2008 Przyjęcie nowych zasad podziału środków finansowych:Nr 95/2009 Nadanie dr. Arkadiuszowi Berlickiemu stopnia doktora habilitowanego:Nr 95/2010 Wprowadzenie zmian w planie studiów astronomii:Nr 95/2011 Zmiany w planie studiów Fizyki i Fizyki technicznej:Nr 95/2012 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. hab. Andrzeja Borowca na stanowisku profesora nadzwyczajnego:Nr 95/2013 Przyjęcie protokołu z 16 kwietnia 2013 r.:Nr 95/2015 Przystąpienie Wydziału do Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych:Nr 95a/2011 Przyjęcie protokołu posiedzenia z dnia 20 wrzesnia 2011 r.:Nr 96/2007 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr U. Bąk-Stęślickiej:Nr 96/2008 Wprowadzenie zmian w planie studiów fizyki teoretycznej:Nr 96/2009 Poparcie wniosku o przyznanie prof. Jerzemu Lukierskiemu Nagrody Prezesa Rady Ministrów:Nr 96/2010 Zgoda na prowadzenie wykładów przez niesamodzielnych pracowników naukowych:Nr 96/2011 Przyjęcie kolokwium habilitacyjnego dr Grażyny Antczak:Nr 96/2012 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. hab. Klausa Wandelta na stanowisku profesora nadzwyczajnego:Nr 96/2013 W sprawie wszczęcia postepowania o nadanie tytułu profesora Jadwidze Daszyńskiej-Daszkiewicz:Nr 96/2015 Zmiana uchwały Nr 74/2008 w sprawie Indywidualnego Toku Studiów:Nr 97/2007 Wprowadzenie zmian w planie studiów fizyki:Nr 97/2009 Zmiana nazwy Zakładu Adsorpcji:Nr 97/2010 Poparcie części listu otwartego WMII UJ:Nr 97/2011 Nadanie dr Grazynie Antczak stopmnia doktora habilitowanego:Nr 97/2012 Poparcie zatrudnienia dr. Przemysława Walczaka na stanowisku adiunkta:Nr 97/2013 W sprawie powołania recenzentów dorobku dr hab. Jadwigi Daszyńskiej-Daszkiewicz:Nr 97/2015 Poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. Markowi Nowickiemu:Nr 97b/2007 Opinia Rady w sprawie prowadzenia niektórych prac magisterskich przez niesamodzielnych pracowników naukowych:Nr 98/2007 Wprowadzenie zmian w planie studiów astronomii:Nr 98/2009 Nadanie mgr. Łukaszowi Rokowi stopnia naukowego doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki:Nr 98/2010 Wysunięcie kandydatur do NCN:Nr 98/2011 Wysunięcie kandydatury prof. Adama Kiejny na członka Komitetu Fizyki PAN oraz poparcie kandydatury prof. Jerzego Kowalskiego-Glikmana do tego Komitetu:Nr 98/2012 Poparcie wniosku o przyznanie stypendium ministra mgr. Robertowi Koniecznemu:Nr 98/2013 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Marka Gorzelańczyka:Nr 98/2015 Poparcie wniosku o mianowanie prof. Leszka Jurczyszyna na stanowisko profesora zwyczajnego:Nr 98b/2007 Zmiana limitu punktów kredytowych dla studentów III i V roku astronomii w roku ak. 2007/8:Nr 99/100 Poparcie wniosku o zatrudnienie prof. Tadeusza Kopcia:Nr 99/2007 Wprowadzenie poprawki do zasad rekrutacji na studia doktoranckie astronomii:Nr 99/2009 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. Marcina Piątka na 1/2 etatu adiunkta:Nr 99/2010 Wysunięcie kandydatury do KEJN:Nr 99/2012 Przyjęcie planu studiów uzupełniających fizyki II stopnia:Nr 99/2013 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Andrzeja Miszczuka:Nr 99/2015 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. hab. Roberta Kucharczyka na stanowiso profesora nadzwyczajnego:Nr IV/1 Przyjęcie sprawozdania z działalności Wydziału za 2005 r.:Nr IV/2 Wszczęcie procedury nadania tytułu profesora M. Radnemu:Nr IV/3 Powołanie recenzentów w procedurze nadania tytułu profesora M. Radnemu:Nr IV/4 Powołanie Komisji ds. nadania tytułu profesora R. Cachowi:Nr IV/5 Przyjęcie propozycji zasad rekrutacji na studia na 2006/2007 r.:Nr IX/1 Sprawa mianowania prof. A. Pigulskiego na stanowisko profesora zwyczajnego:Nr IX/2 Sprawa zatrudnienia prof. J. Jakimca:Nr IX/3 Sprawa zatrudnienia dr. hab. S. Sendeckiego:Nr IX/4 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Radziszewskiego:Nr IX/5 Sprawa powołania prof. Z. Jaskólskiego na kierownika studium doktoranckiego fizyki:Nr IX/6 Sprawa stypendium habilitacyjnego dr J. Przesławskiego:Nr IX/7 Stypendium ministra dla studentów:Nr IX/8 Zmiany w planach studiów fizyki:Nr V/1 Powołanie Komisji ds. nadania tytułu profesora M. Tomczakowi:Nr VI/1 Poparcie wniosku o przyznanie nagrody naukowej dr. Z. Kołaczkowskiemu:Nr VI/10 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr R. Zamczyka-Rogowskiego:Nr VI/11 Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. M. Stęślickiego:Nr VI/12 Sprawa zatrudnienia dr. W. Kamińskiego:Nr VI/13 Sprawa zatrudnienia dr. T. Greczyły:Nr VI/14 Sprawa zatrudnienia dr. V. Derzhko:Nr VI/15 Sprawa zatrudnienia dr. K. Graczyka:Nr VI/16 Przedłużenie urlopu naukowego dr. W. Kamińskiemu:Nr VI/17 Poparcie wniosku o przyznanie studentom stypendium ministra:Nr VI/2 Wyrażenie zgody na zatrudnienie dr. hab. D. Blaschke:Nr VI/3 Poparcie wniosku o zatrudnienie dr. K. Trojana:Nr VI/4 Przedłużenie stypendium habilitacyjnego dla dr. A. Berlickiego:Nr VI/5 Sprawa stypendium habilitacyjnego dla dr. G. Kopackiego:Nr VI/6 Wszczęcie procedury nadania tytułu profesora dr. hab. R. Cachowi:Nr VI/7 Powołanie recenzentów dorobku naukowego dr. hab. R. Cacha:Nr VI/8 Nadanie stopnia doktora T. Greczyle:Nr VI/9 Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. P. Błońskiego:Nr X/1 Wysunięcie kandydatur do CK:Podział Zakładu Wysokich Energii i Teorii Cząstek Elementarnych na Zakład Teorii Cząstek Elementarnych i Zakład Teorii Oddziaływań Fundamentalnych i Grawitacji Kwantowej:Połączenie Zakładu Teorii Fazy Skondensowanej i Zakładu Metod Komputerowych Fizyki w Zakład Teorii Materii Skondensowanej i Fizyki Statystycznej :Poparcie wniosku o utworzenie Katedry Studiów Interdyscyplinarnych UNESCO:Poparcie wniosku o zatrudnienie dr E. Niemczury:Poparcie wniosku o zatrudnienie dr J. Nowaka:Poparcie wniosku o zatrudnienie dr M. Piątka:Poparcie wniosku o zatrudnienie prof. Jerzego Lukierskiego:Poparcie wniosku o zatrudnienie prof. Roberta Olkiewicza:Powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego dr Jadwigi Daszyńskiej-Daszkiewicz:Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Beaty Brzeskiej-Michalak:Powołanie recenzentów w procedurze nadania tytułu naukowego profesora Michałowi Tomczakowi:Przyjęcie kolokwium habilitacyjnego dr. Marka Nowickiego:Przyjęcie planów zatrudnienia na 2007 r.:Przyjęcie planu rzeczowo-finansowego Wydziału:Ustalenie zasad przyjęć na studia doktoranckie na rok ak. 2007/2008:Wszczęcie procedury nadania Michałowi Tomczakowi tytułu naukowego profesora:Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Klaudii Matyki:Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. I. Morawskiego:Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Tomasza Ciborskiego:Zastapienie "Praktyki ciągłej" dla specjalności "Nauczanie fizyki i matematyki" przedmiotami: "Praktyka ciągła z fizyki" i "Praktyka ciągła z matematyki" :Zastąpienie "Praktyki śródrocznej ciągłej" dla specjalności "Nauczanie fizyki i matematyki" przedmiotami: "Praktyka śródroczna ciągła z fizyki" i "Praktyka śródroczna ciągła z matematyki" :Zawieszenie jednolitych 5-letnich studiów magisterskich fizyki:Zmiana nazwy kierunku studiów:Zmiana obowiązującego podziału specjalności na studiach fizyki:Zmiany w planie studiów astronomii:Zniesienie obowiązku pisania pracy licencjackiej na studiach fizyki:
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski