kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)

Porządek obrad

  Porządek obrad
2009-09-29
 1. Komunikaty.
 2. Wniosek Komisji ds. przewodu habilitacyjnego dr. Arkadiusza Berlickiego w sprawie dopuszczenia go do kolokwium habilitacyjnego. - ref. prof. J. Jakimiec
 3. Wniosek o zatrudnienie dr. Tomasza Pabisiaka na stanowisku adiunkta w IFD na czas określony. - ref. prof. A. Ciszewski
 4. Wniosek o zatrudnienie dr. Rafała Szukiewicza na stanowisku adiunkta w IFD na czas określony. - ref. prof. A. Ciszewski
 5. Wniosek o zatrudnienie dr. Ireneusza Morawskiego na stanowisku adiunkta w IFD na zastępstwo. - ref. prof. A. Ciszewski
 6. Wniosek o zatrudnienie trzech osób na stanowiskach adiunkta w IFT na czas określony. - ref. prof. J. Jędrzejewski
 7. Wniosek Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Klaudii Matyki o nadanie jej stopnia doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki. - ref. prof.. E. Dębowska
 8. Wniosek Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Artura Narwida w sprawie powołania recenzentów jego rozprawy doktorskiej. - ref. prof. P. Rudawy
 9. Wniosek o przyznanie dr. Andrzejowi Szczepkowiczowi stypendium habilitacyjnego. - ref. prof. A. Ciszewski
 10. Wniosek o udzielenie dr. Arturowi Ankowskiemu rocznego bezpłatnego urlopu naukowego. - ref. prof. J. Jędrzejewski
 11. Wniosek o przyjęcie planów studiów fizyki i fizyki technicznej. - ref. prof. E. Dębowska
 12. Wniosek o wyraŜenie przez Radę zgody na prowadzenie niektórych wykładów przez niesamodzielnych pracowników naukowych. - ref. prof. A. Pigulski
 13. Wolne wnioski.
 14. Przyjęcie protokółów posiedzeń z 21 kwietnia i 19 maja 2009 r.
2011-01-25
1. Komunikaty.
2. Zaopiniowanie wniosków o przyznanie ngród Ministra oraz ustalenie rankingu nagród. - ref. Dyrektorzy Instytutów
3. Wniosek o ustalenie szczegółowych kryteriów oceny nauczycieli akademickich. - ref. Dziekan
4. Wniosek o powołanie prof. Andrzeja Pigulskiego na zastępcę kierownika studiów doktoranckich astronomii. - ref. prof. M. Tomczak
5. Wniosek o:
a) wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Radosława Kowalczyka i wyznaczenie promotora;
b) powołanie Komisji do spraw tego przewodu;
c) określenie zakresu egzaminów doktorskich;
d) powołanie komisji egzaminacyjnych. - ref. prof. A. Ciszewski
6. Wniosek o udzielenie dr Paulinie Suchanek bezpłatnego urlopu naukowego. - ref. prof. J. Jędrzejewski
7. Wniosek o wprowadzenie zmiany w planach studiów licencjackich specjalności Modelowanie układów biologicznych. - ref. prof. Z. Koza
8. Wniosek o przyjęcie propozycji zagadnień na rozmowę kwalifikacyjną na uzupełniające studia magisterskie fizyki technicznej oraz zagadnień na egazmin dyplomowy na studiach inżynierskich tego kierunku. - ref. prof. E. Dębowska
9. Wolne wnioski.
10. Przyjęcie protokołów posiedzeń odbytych w dniach 23 listopada i 21 grudnia 2010 r.
2011-03-01
 1. Komunikaty.
 2. Sprawozdanie z działalności Wydziału za 2010 r.
 3. Zaopiniowanie wniosku o przyznanie stypendium Ministra dr. Maciejowi Kuchowiczowi.
 4. Wniosek. Wniosek Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Barbary Czech o powołanie recenzentów w jej przewodzie doktorskim i wprowadzenie zmiany w składzie Komisji.
 5. Wniosek Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Krzysztofa Kośmidra o powołanie recenzentów w jego przewodzie doktorskim i wprowadzenie zmian w składzie Komisji.
 6. Wolne wnioski.
2011-03-22
PORZĄDEK OBRAD:
1. Komunikaty.
2. Powołanie Komisji ds. procedury w sprawie nadania tytułu naukowego profesora nauk fizycznych  
  dr. hab. Pawłowi Rudawemu, prof. Uwr.	
3. Wniosek o:
a) wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Marcina Wiejaka i wyznaczenie promotora;
b) powołanie Komisji do spraw tego przewodu;
c) określenie zakresu egzaminów doktorskich;
d) powołanie komisji egzaminacyjnych. 		
4. Wniosek. o zatrudnienie prof. dr. hab. Jerzego Lukierskiego na 1/4 etatu profesora zwyczajnego 
  (etat naukowy) na okres zamknięty.						
5. Wniosek. o zatrudnienie prof. dr. hab. Andrzeja Pękalskiego na 1/2 etatu profesora zwyczajnego 
  (etat naukowo-dydaktyczny) na okres zamknięty.				
6. Wolne wnioski. 
2011-04-19
1. Komunikaty.
2. Wniosek Komisji ds. nadania tytułu naukowego profesora nauk fizycznych dr. hab. Pawłowi Rudawemu:
a) w sprawie wszczęcia procedury,
b) w sprawie wyznaczenia recenzentów.					
  3. Wniosek o:
a) wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Sylwii Wiśniewskiej-Kupka i wyznaczenie promotora;
b) powołanie Komisji do spraw tego przewodu;
c) określenie zakresu egzaminów doktorskich;
d) powołanie komisji egzaminacyjnych. 					
4. Wniosek o:
a) wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Robertowi Koniecznemu i wyznaczenie promotora;
b) powołanie Komisji do spraw tego przewodu;
c) określenie zakresu egzaminów doktorskich;
d) powołanie komisji egzaminacyjnych. 					
5. Dyskusja nad przystąpieniem Uniwersytetu Wrocławskiego do Wrocławskiej Unii Akademickiej. 
6. Wolne wnioski. 
7. Przyjęcie protokołów posiedzeń odbytych w dniach: 25 stycznia, 1 i 22 marca 2011 r.
2011-05-17
PORZĄDEK OBRAD:
1. Komunikaty.
2. Wniosek o utworzenie Zakładu Fizyki Neutrin w Instytucie Fizyki Teoretycznej.  
3. Wniosek o powołanie Komisji ds. wystąpienia o nadanie tytułu naukowego profesora nauk  
  fizycznych dr. hab. Michałowi Tomczakowi, prof. UWr. 		
4. Wniosek o powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego dr. Aleksandra Krupskiego. 
5. Wniosek Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Grzegorza Urbanika o nadanie mu stopnia doktora 
  nauk fizycznych w zakresie fizyki.							
6. Wniosek o ponowne zatrudnienie dr hab. Ewy Dębowskiej, prof. UWr na stanowisku profesora 
  nadzwyczajnego na zasadzie umowy o pracę na czas określony.				
7. Wniosek o mianowanie dr. hab. Jadwigi Daszyńskiej-Daszkiewicz na stanowisko profesora 
  nadzwyczajnego.								
8. Wniosek o ponowne zatrudnienie dr. Stanisława Dacko na stanowisku adiunkta na zasadzie umowy o 
  pracę na czas określony.									
9. Wniosek o zatrudnienie dr. Macieja Matyki na stanowisku adiunkta na zasadzie umowy o pracę na 
  czas określony.									
10. Wniosek o zatrudnienie dr. Juliana Furtaka na stanowisku starszego wykładowcy na czas 
  nieokreślony.
11. Wniosek o zatrudnienie dr. Zbigniewa Szczudło na stanowisku asystenta na zasadzie umowy o 
  pracę na czas określony. 									
12. Wolne wnioski. 
2011-06-14
PORZĄDEK OBRAD:
1. Komunikaty.
2. Wniosek Komisji ds. procedury o nadanie tytułu profesora dr. hab. Michałowi Tomczakowi w sprawie:
  a) wszczęcia procedury;
  b) wyznaczenia recenzentów dorobku Kandydata.   	    
3. Wniosek Komisji ds. przewodu habilitacyjnego dr. Aleksandra Krupskiego w sprawie:
   a) wszczęcia przewodu habilitacyjnego;
   b) wyznaczenia recenzentów w tym przewodzie.	   
4. Wniosek o powołanie Komisji ds. przewodu habilitacyjnego dr. Roberta Bryla.
5. Wniosek o wprowadzenie zmiany w składzie Komisji doktorskiej mgr. Artura Rokosy.
6. Wniosek o:
  a) wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Michała Herlendera i wyznaczenie promotora;
  b) powołanie Komisji do spraw tego przewodu;
  c) określenie zakresu egzaminów doktorskich;
  d) powołanie komisji egzaminacyjnych. 	
7. Wniosek o:
  a) wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Michała Kamionki i wyznaczenie promotora;
  b) powołanie Komisji do spraw tego przewodu;
  c) określenie zakresu egzaminów doktorskich;
  d) powołanie komisji egzaminacyjnych.         
8. Wniosek o ponowne zatrudnienie dr hab. Ewy Dębowskiej, prof. UWr na stanowisku profesora 
  nadzwyczajnego na zasadzie umowy o pracę na czas określony.				            
9. Wniosek o mianowanie dr hab. Katarzyny Weron na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IFT.
10. Wniosek o mianowanie dr. hab. Franciszka Gołka na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IFD.
11. Wniosek o zatrudnienie dr. Artura Dudy na stanowisku asystenta na zasadzie umowy o pracę na czas określony.
12. Wniosek o likwidację siedmiosemestralnych, licencjackich studiów wieczorowych fizyki.
13. Wniosek o uruchomienie licencjackich siedmiosemestralnych studiów stacjonarnych fizyki. 
14. Wolne wnioski.
15. Przyjęcie protokółów posiedzeń odbytych w dniach: 19 kwietnia i 17 maja 2011 r.
2011-09-20
1. Komunikaty.
2. Wniosek Komisji ds. przewodu habilitacyjnego dr Grażyny Antczak w sprawie dopuszczenia jej do kolokwium habilitacyjnego. - ref. prof. L. Jurczyszyn
3. Wniosek Komisji ds. przewodu habilitacyjnego dr. Roberta Bryla o:
a) wszczęcie przewodu,
b) powołanie recenzentów. - ref. dr hab. L. Markowski
4. Wniosek o nadanie stopnia doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki:
a) mgr Barbarze Czech,
b) mgr. Krzysztofowi Kośmidrowi. - ref. prof. B. Stankiewicz
5. Wniosek o zatrudnienie prof. dr. hab. Ludwika Turki na stanowisku profesora zwyczajnego na zasadzie umowy o pracę na czas określony w IFT. - ref. prof. J. Jędrzejewski
6. Wniosek o przedłużenie zatrudnienia dr. Krzysztofa Radziszewskiego na stanowisku adiunkta w IA.
- ref. prof. M. Tomczak
7. Wniosek o udzielenie prof. dr. hab. Janowi Sobczykowi płatnego urlopu naukowego.
- ref. prof. J. Jędrzejewski
8. Wniosek o udzielenie dr Izabeli Cebuli bezpłatnego uirlopu naukowego.
- ref. prof. A. Ciszewski
9. Wnioski dydaktyczne:
a) wprowadzenie zmiany planów studiów (3 i 3,5 letnich), specjalności fizyka doświadczalna,
b) wprowadzenie zmiany planu studiów inżynierskich specjalnościi dozymetria i ochrona radiologiczna,
c) ustalenie warunków zaliczenia konwersatorium i seminarium. - ref. dr hab. L. Markowski
10. Wolne wnioski.
11. Przyjęcie protokółu posiedzenia odbytego w dniu 14 czerwca 2011 r.
2011-10-25
1. Komunikaty.
2. Wybór przedstawiciela Wydziału do Uczelnianej Komisji Wyborczej. - ref. Dziekan
3. Wnioski o przyznanie Nagrody im. Stefana Pieńkowskiego. - ref. Dyrektorzy Instytutów
4. Wniosek o zatrudnienie dr. Macieja Kuchowicza na stanowisku adiunkta w IFD. - ref. prof. A. Ciszewski
5. Wniosek o zatrudnienie dr Pauliny Suchanek na stanowisku adiunkta w IFT. - ref. prof. J. Jędrzejewski
6. Wniosek o zatrudnienie dr. Mariusza Woronowicza na stanowisku adiunkta w IFT. - ref. prof. J. Jędrzejewski
7. Wniosek o rozszerzenie zatrudnienia dr. Jerzego Cisły na cały etat adiunkta w IFD. - ref. prof. J. Jędrzejewski
8. Wniosek o rozszerzenie zatrudnienia dr. Thomasa Klahna na cały etat adiunkta w IFT. - ref. prof. J. Jędrzejewski
9. Wniosek o wprowadzenie zmiany w planach studiów fizyki. - ref. prof. E. Dębowska
10. Wolne wnioski.
11. Przyjęcie protokółu posiedzenia odbytego w dniu 20 września 2011 r.
2011-11-22
PORZĄDEK OBRAD :
Część I:
1. Kolokwium habilitacyjne dr Grażyny Antczak.
2. Przyjęcie kolokwium habilitacyjnego.
3. Wybór tematu wykładu habilitacyjnego.
4. Wykład habilitacyjny.
5. Powzięcie uchwały w sprawie nadania dr Grażynie Antczak stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie fizyki.

Część II:
1. Komunikaty.
2. Wybór przedstawiciela do Komitetu Fizyki Polskiej Akademii Nauk - ref. Dziekan
3. Wniosek Komisji ds. przewodu habilitacyjnego dr. Przemysława Godowskiego w sprawie dopuszczenia go do kolokwium habilitacyjnego. - ref. prof. J. Kołaczkiewicz
4. Wniosek o zatrudnienie prof. dr. hab. Tadeusza Kopcia na stanowisku profesora nadzwyczajnego na zasadzie umowy o pracę na czas określony w IFT. - ref. prof. J. Jędrzejewski
5. Przyjęcie protokołu posiedzenia odbytego w dniu 25.10.2011 r.
6. Wolne wnioski.
2011-12-20
PORZĄDEK OBRAD:

1. Spotkanie z przedstawicielem Rady Naukowej Narodowego Centrum Nauki - prof. dr. hab. Henrykiem Kozłowskim.
2. Komunikaty.
3. Powołanie prof. dr. hab. Andrzeja Pękalskiego na kierownika Katedry UNESCO.
4. Powołanie wydziałowej komisji przygotowującej projekt programu kształcenia.
4a. Wniosek o przyjęcie warunków rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2011/12.
5. Wolne wnioski.
6. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z dnia 22 listopada 2011 r.
2012-01-17
1. Komunikaty.
2. Wniosek o zatrudnienie dr. Thomasa Klahna na stanowisku adiunkta w IFT na zasadzie umowy o pracę.
3. Krajowe Ramy Kwalifikacji.
4. Powołanie komisji przygotowującej projekt programu kształcenia.
5. Powołanie Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia.
6. Powołanie Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia.
7. Zmiany w planie studiów fizyki technicznej I stopnia.
8. Wprowadzenie nowego przedmiotu na studiach II stopnia na kierunkach fizyka oraz fizyka techniczna.
9. Wprowadzenie nowego rodzaju zajęć nieregularnych.
10. Wolne wnioski.

2012-02-21
1. Komunikaty.
2. Opiniowanie wniosków o przyznanie ngród Ministra oraz ustalenie ich rankingu.
3. Wniosek Komisji w sprawie wystąpienia o nadanie dr. hab. Pawłowi Rudawemu, prof. UWr tytułu naukowego profesora nauk fizycznych.
4. Wniosek Komisji w sprawie wystąpienia o nadanie dr. hab. Michałowi Tomczakowi, prof. UWr tytułu naukowego profesora nauk fizycznych.
5. Wniosek Komisji ds. przewodu habilitacyjnego dr. Aleksandra Krupskiego o zamknięcie tego przewodu.
6. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w IFD na czas określony:
a) dr Barbary Pieczyrak,
b) dr. Artura Trembułowicza.
7. Zatwierdzenie nowych przedmiotów wraz z sylabusami.
8. Wolne wnioski.
9. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z dnia 20 grudnia 2011 r.
2012-03-20
PORZĄDEK OBRAD:

Część I
1. Kolokwium habilitacyjne dr. Przemysława Godowskiego.
2. Głosowanie nad przyjęciem kolokwium habilitacyjnego.
3. Wybór tematu wykładu habilitacyjnego.
4. Wykład habilitacyjny.
5. Powzięcie uchwały w sprawie nadania dr. Przemysławowi Godowskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie fizyki.

Część II
1. Komunikaty.
2. Sprawozdanie z działalności Wydziału za 2011 rok.
3. Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie przez Radę Wydziału postępowania habilitacyjnego dr. Andrzeja Szczepkowicza.
4. Wniosek o wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej, w tym sekretarza i recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr. Andrzeja Szczepkowicza.
. 5. Określenie przez Radę Wydziału maksymalnej liczby kandydatów, nad którymi może sprawować opiekę naukową promotor lub promotor pomocniczy.
6. Wniosek o udzielenie dr. Markowi Stęślickiemu bezpłatnego urlopu naukowego.
7. Zwiekszenie deficytu punktów ECTS upoważniającego do wpisania studenta na nastepny semestr studiów.
8. Zatwierdzenie Kierunkowych efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku Fizyka.
9. Wolne wnioski.
10. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z dnia 17 stycznia 2012 r.
2012-04-17
PORZĄDEK OBRAD:
Część I 1. Zebranie zamknięte wydziałowego kolegium elektorskiego: zgłaszanie kandydatów na dziekana - głosowanie indykacyjne. Zebranie poprowadzi przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej - dr hab. Andrzej Frydryszak


Część II 1. Komunikaty.
2. Wniosek o wyrażenie przez Radę Wydziału zgody na zatrudnienie prof. dr. hab. Detlefa Hommela na stanowisku profesora leopoldyńskiego od 1.04.2014 r. do 31.03.2018 r.
3. Wniosek o zatrudnienie dr. Pawła Gusina na stanowisku asystenta w Instytucie Fizyki Teoretycznej na czas określony.
4. Wniosek o przekazanie Komisjom doktorskim powołanym w przewodach doktorskich uprawnień Rady Wydziału do podejmowania uchwał w sprawach: a) przyjęcia danej rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony;
b) przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej.
5. Wniosek o:
a) wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Karoliny Idczak i powołanie promotora w tym przewodzie;
b) powołanie komisji doktorskiej;
c) określenie zakresu egzaminów doktorskich;
d) powołanie komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w tym przewodzie.
6. Powołanie Komisji do spraw jakości kształcenia.
7. Powołanie Komisji do spraw oceny jakości kształcenia.
9. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z dnia 21 lutego 2012 r.
2012-05-22
PORZĄDEK OBRAD:
Część I: 1. Wybór przedstawiciela samodzielnych nauczycieli akademickich do Senatu. Zebranie poprowadzi przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej - dr hab. Andrzej Frydryszak


Część II:
1. Komunikaty.
2. Wniosek Komisji ds. przewodu habilitacyjnego dr. Roberta Bryla o dopuszczenie go do kolokwium habilitacyjnego.
3. Wniosek o:
a) wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Rafała Idczaka i powołanie promotora w tym przewodzie;
b) powołanie komisji doktorskiej;
c) określenie zakresu egzaminów doktorskich;
d) powołanie komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w tym przewodzie.
4. Wnioski o zatrudnienie na 1/8 etatów pracowników Wydziału.
5. Wniosek o powołanie dr hab. Katarzyny Weron, prof. UWr na p. o. kierownika Katedry Studiów Interdyscyplinarnych UNESCO.
6. Wniosek o likwidację specjalności Fizyka nowych materiałów na studiach fizyki II stopnia.
7. Wolne wnioski.
8. Przyjęcie protokołu posiedzenia z dnia 20 marca 2012 r.
2012-06-26
PORZĄDEK OBRAD:
Część I: 1. Kolokwium habilitacyjne dr. Roberta Bryla.
2. Głosowanie nad przyjęciem kolokwium habilitacyjnego.
3. Wybór tematu wykładu habilitacyjnego.
4. Wykład habilitacyjny.
5. Powzięcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie nadanie dr. Robertowi Brylowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie fizyki.


Część II:
1. Komunikaty.
2. Wysunięcie kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki.
3. Wniosek Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Przemysława Walczaka o powołanie recenzentów jego rozprawy doktorskiej.
4. Wniosek o:
a) wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Beaty Staśkiewicz i powołanie promotora w tym przewodzie;
b) powołanie komisji doktorskiej;
c) określenie zakresu egzaminów doktorskich;
d) powołanie komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w tym przewodzie.
5. Wniosek o:
a) wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Wojciecha Szewczuka i powołanie promotora w tym przewodzie;
b) powołanie komisji doktorskiej;
c) określenie zakresu egzaminów doktorskich;
d) powołanie komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w tym przewodzie.
6. Wniosek o zatrudnienie dr Urszuli Bąk-Stęślickiej na stanowisku adiunkta w IA.
7. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w IFD:
a) dr. Tomasza Pabisiaka,
b) dr. Rafała Szukiewicza.
8. Wniosek o zatrudnienie prof. dr. hab. Zbigniewa Czapli na stanowisku profesora zwyczajnego W IFD na czas określony.
9. Wniosek o zatrudnienie prof. dr. hab. Jerzego Lukierskiego na 1/4 etatu (naukowego) profesora zwyczajnego w IFT na czas określony.
10. Wnioski o zatrudnienie w IFD na czas określony osób, które nabyły uprawnienia emerytalne:
a) dr. hab. Franciszka Gołka, prof. UWr na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony (3 lata),
b) dr. Sławomira Dacko na stanowisku asystenta na czas określony (3 lata).
11. Wniosek o powołanie dr. hab. Arkadiusza Berlickiego na kierownika Studiów Doktoranckich Astronomii na nową kadencję.
12. Wniosek o udzielenie płatnego urlopu naukowego (Art. 134. 1 ustawy):
a) dr. Jackowi Bronie;
b) dr. Aleksandrowi Krupskiemu.
13. Wniosek o udzielenie dr Izabeli Cebuli bezpłatnego urlopu naukowego.
14. Wniosek o likwidację od roku akademickiego 2012/2013 studiów:
a) jednolitych magisterskich pięcioletnich na kierunku fizyka,
b) jednolitych magisterskich pięcioletnich na kierunku astronomia,
c) niestacjonarnych (wieczorowych) trzyletnich na kierunku fizyka.
15. Wniosek o likwidację od roku akademickiego 2012/2013 specjalności:
a) fizyka medyczna na trzyletnich studiach I stopnia na kierunku fizyka,
b) fizyka medyczna na 3,5 letnich studiach I stopnia na kierunku fizyka.
16. Wniosek o ustalenie zajęć nieregularnych i liczby godzin dydaktycznych, zaliczanych do pensum,, z tytułu ich prowadzenia.
17. Wolne wnioski.
18. Przyjęcie protokołów posiedzeń odbytych w dniach 17 kwietnia i 22 maja 2012 r.
2012-09-18
1. Komunikaty.
2. Wniosek o wyrażenie przez Radę Wydziału zgody na przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego dr. Dariusza Grecha.
3. Wniosek o: wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej , w tm sekretarza i recenzenta w przewodzie habilitacyjnym dr. Dariusza Grecha.
4. Wniosek Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Barbary Koniecznej o nadanie jej stopnia doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki.
5. Wniosek Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Przemysława Walczaka o nadanie mu stopnia doktora nauk fizycznych w zakresie astronomii.
6. Powołanie dr. Zbigniewa Strycharskiego na Pełnomocnika Dziekana Wydziału Fizyki i Astronomii ze Szkołami Ponadgimnazjalnymi na nową kadencję.
7. Powołanie dr. hab. Zbigniewa Kozy, prof. UWr na kierownika Zespołu Dydaktyczno-Medialnego na nową kadencję.
8. Wniosek o powołanie dr hab. Katarzyny Weron, prof. UWr na kierownika Katedry UNESCO.
9. Wniosek o powołanie dr.hab. prof. UWr Zbigniewa Jaskólskiego na kierownika Studiów Doktoranckich Fizyki na nowa kadencję.
- 10. Wniosek o powołanie dr hab. prof. UWr Barbary Stankiewicz na zastępcę kierownika Studiów Doktoranckich Fizyki na nową kadencję.
11. Wniosek o Komisji Konkursowej w sprawie zatrudnienia dr. hab. Leszka Markowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnergo w IFD.
12. Wniosek o zatrudnienie osoby wyłonioej w konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Astronomicznym.
13. Wniosek w sprawie zatrudnienia osób wyłonionych w konkursie na stanowisko adiunkta w IFT na staż podoktorski.
14. Wybór kandydatów na członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.
15. Wybory przedstawicieli Wydziału do Komisji Senackich:
- Finansów,
- Inwestycji i Majatku,
- Nauczania,
- Nauki i współpracy z Zagranicą,
- Rozwoju,
- Statutowej
- do Rady Bibliotecznej
16. Wniosek o udzielenie dr. Ireneuszowi Morawskiemu bezpłatnego urlopu naukowego.
17. Wniosek o wprowadzenie zmiany w kryteriach przyznawania stypendiów doktoranckich.
18. Wniosek o wprowadzenie zmian w planie studiów fizyki i fizyki technicznej.
19. Wolne wnioski
20. Przyjęcie protokołu posiedzenia odbytego w dniu 26 czerwca 2012 r.

2012-10-23
PORZĄDEK OBRAD:

I część:
1. Wybory przedstawiciela Wydziału do Komisji Etyki - wybory przeprowadzi przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej - dr hab. Andrzej Frydryszak

II część:
1. Komunikaty.
2. Wniosek Komisji ds. przewodu habilitacyjnego dr. Janusza Przesławskiego w sprawie dopuszczenia go do kolokwium habilitacyjnego. - ref. Dziekan
3. Wniosek o powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Zapióra. - ref. prof. M. Tomczak
4. Wniosek Komisji Konkursowej o zatrudnienie dr. hab. Andrzeja Borowca na stanowisku profesora nadzwyczajnego w IFT na czas nieokreślony. - ref. prof. J. Jędrzejewski
5. Wniosek o zatrudnienie dr. hab. Klausa Wandelta na 1/2 etatu profesora nadzwyczajnego w IFD na czas określony. - ref. prof. J. Kołaczkiewicz
6. Wniosek Komisji Konkursowej o zatrudnienie dr. Przemysława Walczaka na stanowisku adiunkta w IA na czas określony. - ref. prof. M. Tomczak
7. Wniosek w sprawie przyznania stypendium ministra mgr. Robrtowi Koniecznemu. - ref. prof. A. Pigulski
7.1. Wniosek o przyjęcie planów studiów uzupełniajacych fizyki II stopnia. - ref. prof. R. Cach
7.2. Zaopiniowanie składu Zespołu ds. jakości kształcenia oraz Zespołu ds. oceny jakości kształcenia.
8. Wolne wnioski
9. Przyjęcie protokołu posiedzenia odbytego w dniu 18 września 2012 r.
2013-01-22
1. Komunikaty.
2. Wniosek o powołanie wydziałowej komisji oceniajacej na kadencję 2012/2016.
3. Wniosek o podjęcie przez Radę uchwały w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. Andrzejowi Szczepkowiczowi stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie fizyki.
4. Wniosek o nadanie mgr. Maciejowi Zapiórowi stopnia naukowego doktora nauk fizycznych w zakresie astronomii.
5. Wniosek o:
a) wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Bartłomieja Lechowskiego,
b) wyznaczenie promotora w tym przewodzie,
d) powołanie komisji ds. tego przewodu
c) określenie zakresu egzaminów doktorskich,
d) powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie.
6. Wniosek o udzielenie płatnego urlopu naukowego:
a) dr. Robertowi Falewiczowi
b) dr. Wojciechowi Kamińskiemu,
c) dr. Andrzejowi Szczepkowiczowi.
7. Wniosek o udzielenie bezpłatnego urlopu naukowego dr. Aleksandrowi Krupskiemu.
8. Wnioski dotyczące studiów doktoranckich.
a) ustalenie zasad rekrutacji na studia doktoranckie na rok akademicki 2013/2014 i określenie limitu miejsc,
b) wniosek o przyjęcie programu i planu studiów doktoranckich,
c) wniosek o wprowadzenie zmian w regulaminie przyznawania stypendiów doktoranckich,
d) wniosek o ustalenie kryteriów wydziałowych przyznawania zwiększonego stypendium doktoranckiego,
e) wniosek o wprowadzenie zmian w regulaminie przyznawania zwiększonego stypendium doktoranckiego.
9. Wniosek o wprowadzenie przedmiotu Projekt neutrinowy do oferty zajęć do wyboru.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie zasad i warunków zaliczania semestru(roku) na studiach prowadzonych przez Wydział Fizyki i Astronomii.
11. Wolne wnioski.
12. Przyjęcie protokołu posiedzenia odbytego w dniu 20 listopada 2012 r.
2013-02-19
Część I:
1. Kolokwium habilitacyjne dr. Janusza Przesławskiego.
2. Głosowanie nad przyjęciem kolokwium habilitacyjnego.
3. Wybór tematu wykładu habilitacyjnego.
4. Wykład habilitacyjny.
5. Powzięcie przez Radę Wydziału uchwały w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie fizyki dr. Januszowi Przesławskiemu.


Część II:
1. Komunikaty.
2. Wniosek o podjęcie przez Radę uchwały w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. Dariuszowi Grechowi.
stopnia doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie fizyki.
3. Wniosek o:
a) wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Ewy Chmielewskiej i wyznaczenie promotora w tym przewodzie,
b) powołanie komisji ds. tego przewodu,
c) określenie zakresu egzaminów doktorskich,
d) powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie.
4. Wniosek Komisji Konkursowej o zatrudnienie dr Gabrieli Michalskiej na stanowisku adiunkta w IA.
5. Wniosek Komisji Konkursowej o zatrudnienie mgr. Rafała Idczaka na stanowisku asystenta w IFD.
6. Wniosek o udzielenie płatnego urlopu naukowego dr Ewie Niemczurze.
7. Wniosek o likwidację niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku fizyka.
8. Wniosek o wprowadzenie poprawek do uchwały Rady Wydziału nr 99/2012 w sprawie przyjęcia planu studiów uzupełniających II stopnia fizyki.
9. Prezentacja wyników ankiety przeprowadzonej wśród absolwentów UWr z roku 2012.
10. Wolne wnioski.
2013-04-16
1. Komunikaty.
2. Sprawozdanie z działalności Wydziału za 2012 r.
3. Wniosek o przyznanie dr. Maciejowi Matyce stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców.
4. Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie przez Radę Wydziału postępowania habilitacyjnego dr. Andrzeja Barana.
5. Wniosek o wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej, w tym sekretarza i recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr. Andrzeja Barana.
6. Wniosek o:
a) wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Miśków i wyznaczenie promotora w tym przewodzie,
b) powołanie komisji ds. tego przewodu,
c) określenie zakresu egzaminów doktorskich,
d) powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie.
7. Wniosek o zatrudnienie prof. J. Lukierskiego na 1/4 etatu profesora zwyczajnego w IFT na okres zamknięty.
8. Wniosek o zaopiniowanie propozycji szczegółowych kryteriów wyłaniania doktorantów do stypendium doktoranckiego.
9. Wniosek o zaopiniowanie propozycji szczegółowych kryteriów wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów do zwiększonego stypendium doktoranckiego.
10. Wniosek o likwidację Zespołu Dydaktyczno-Medialnego.
11. Wniosek o likwidację Podyplomowego Studium dla Nauczycieli „Komputery w nauczaniu fizyki”.
11a. Wniosek o zmianę tytułu wykładu prof. A. Kiejny w planie studiów fizyki.
12. Wniosek o przyjęcie protokołów posiedzeń z 22 stycznia i 19 lutego 2013 r.
13. Wolne wnioski.

2013-05-21
1. Komunikaty.
2. Wniosek o:
a) wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Jakuba Ostrowskiego i wyznaczenie promotora w tym przewodzie,
b) powołanie komisji ds. tego przewodu,
c) określenie zakresu egzaminów doktorskich,
d) powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie.
3. Wniosek o:
a) wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Puchalskiej i wyznaczenie promotora w tym przewodzie,
b) powołanie komisji ds. tego przewodu,
c) określenie zakresu egzaminów doktorskich,
d) powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie.
4. Wniosek o:
a) wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Racis i wyznaczenie promotora w tym przewodzie,
b) powołanie komisji ds. tego przewodu,
c) określenie zakresu egzaminów doktorskich,
d) powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie.
5. Wniosek o zatrudnienie prof. dr. hab. Zbigniewa Czapli na stanowisku profesora zwyczajnego na czas określony.
6. Wniosek o zatrudnienie dr. Sławomira Dacki na stanowisku asystenta w IFD na czas określony.
7. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w IFD na czas określony:
a) dr. Miłosza Grodzickiego,
b) dr. Ireneusza Morawskiego,
c) dr. Radosława Wasielewskiego.
8. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta w IFD: na czas określony:
a) mgr Michała Jurczyszyna,
b) mgr Roberta Koniecznego.
9. Wniosek o udzielenie prof. Zbigniewowi Jaskólskiemu płatnego urlopu naukowego.
10. Wniosek o przedłużenie urlopu bezpłatnego dr. Ireneuszowi Morawskiemu.
11. Wolne wnioski.
2013-06-11
1. Sprawy dydaktyczne kierunków studiów prowadzonych na Wydziale.
2. Wniosek o wprowadzenie zmiany w planie studiów fizyki.
2013-06-18
1. Komunikaty.
2. Poparcie wniosku o nadanie godności doktora honoris causa UWr profesorowi Ernstowi Bauerowi i wskazanie promotora i dwóch recenzentów w tym postępowaniu.
3. Wniosek o powołanie Komisji ds. postępowania w sprawie nadania dr. hab. Jadwidze Daszyńskiej-Daszkiewicz tytułu naukowego profesora nauk fizycznych.
4. Wniosek Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Rafała Idczaka o powołanie recenzentów jego rozprawy doktorskiej.
5. Wniosek Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr. Roberta Koniecznego o powołanie recenzentów jego rozprawy doktorskiej.
6. Wniosek o udzielenie dr Izabeli Cebuli bezpłatnego urlopu naukowego.
7. Wniosek o wprowadzenie zmian w planach studiów fizyki technicznej.
7a. Wniosek o przyjęcie planu i programu studiów II stopnia fizyki (punkt dodatkowy).
7b – wniosku o przyjęcie planu i programu studiów II stopnia astronomii (punkt dodatkowy).
8. Przyjęcie protokołu posiedzenia odbytego w dniu 16 kwietnia 2013 r.
9. Wolne wnioski.
2013-09-24
1. Komunikaty.
2. Wniosek Komisji ds. nadania tytułu profesora nauk fizycznych dr. hab. Jadwidze Daszyńskiej-Daszkiewicz o wszczęcie procedury i powołanie recenzentów jej dorobku i osiagnięć.
3. Wniosek o:
a) wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Andrzeja Miszczuka i wyznaczenie promotora,
b) powołanie komisji ds. tego przewodu,
c) określenie zakresu egzaminów doktorskich,
d) powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie.
4. Wniosek o:
a) wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Dawida Moździerskiego i wyznaczenie promotora,
b) powołanie komisji ds. tego przewodu,
c) określenie zakresu egzaminów doktorskich,
d) powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie.
5. Wniosek o:
a) wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Ewy Zahajkiewicz i wyznaczenie promotora,
b) powołanie komisji ds. tego przewodu,
c) określenie zakresu egzaminów doktorskich, d) powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie.
6. Wniosek o zatrudnienie na 1/2 etatu adiunkta w IFT na czas określony:
a) dr. Marka Gorzelańczyka,
b) dr. Carlosa Andresa Peny Castanedy.
7. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w IFT na czas określony:
a) dr. Pawła Gusina,
b) dr. Thomasa Klahne.
c) dr. Janusza Szwabińskiego.
8. Wniosek o powołanie kierownika studiów doktoranckich fizyki.
9. Wniosek o powołanie kierownika Katedry UNESCO.
10. Wniosek o udzielenie dr. Marcinowi Daszkiewiczowi płatnego urlopu naukowego.
11. Wniosek o udzielenie dr. Robertowi Falewiczowi płatnego urlopu naukowego.
12. Wniosek o udzielenie dr Paulinie Suchanek bezpłatnego urlopu naukowego.
13. Wniosek o udzielenie dr. Przemysławowi Walczakowi bezpłatnego urlopu naukowego.
14. Wniosek o wprowadzenie zmiany w planie studiów fizyki.
14 a) Punkt dodatkowy - wniosek o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia nauczycieli spoza UWr do przeprowadzenia zajęć na specjalności Dozymetria i ochrona radiologiczna.
15. Wniosek o przyznanie stypendium Ministra studentom naszego Wydziału.
16. Propozycje kryteriów oceny nauczycieli akademickich.
17. Przyjęcie protokołów posiedzeń odbytych w dniach 21 maja, 11 i 18 czerwca 2013 r.
18. Wolne wnioski.

2013-10-22
1. Komunikaty.
2. Wniosek o zatrudnienie dr. Jakuba Żmudy na stanowisku adiunkta w IFT na czas określony.
3. Wniosek o udzielenie dr. Piotrowi Ługiewiczowi płatnego urlopu naukowego.
4. Wniosek o wprowadzenie zmiany w planie studiów astronomii.
5. Ustalenie kryteriów oceny nauczycieli akademickich.
6. Propozycja strategii Wydziału.
7. Przyjęcie protokółu posiedzenia odbytego w dniu 24 września 2013 r.
8. Wolne wnioski.
2014-04-29
PORZĄDEK OBRAD:
1. Wniosek w sprawie wystąpienia o nadanie dr hab. Jadwidze Daszyńskiej-Daszkiewicz, prof. UWr tytułu profesora nauk fizycznych. - ref. prof. H. Cugier
2. Komunikaty. - ref. Dziekan
3. Wniosek o:
a) wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Marty Skiścim i wyznaczenie promotora,
b) powołanie komisji ds. tego przewodu,
c) określenie zakresu egzaminów doktorskich,
d) powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie. - ref. prof. J. Kołaczkiewicz
4. Wniosek o określenie warunków ukończenia studiów, wymagań stawianych pracom dyplomowym i ustalenie przebiegu egzaminów dyplomowych dla kierunków:
a) astronomia,
b) fizyka,
c) fizyka techniczna. - ref. prof. R. Cach
5. Przyjęcie protokółu posiedzenia Rady Wydziału z dnia 25 lutego 2014 r.
6. Wolne wnioski.
2014-05-27
2014-06-17
2014-09-23
2015-04-21
1. Komunikaty.

2. Wniosek w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. Markowi Nowickiemu. - ref. prof. J. Kołaczkiewicz

3. Wniosek o zatrudnienie dr Chihiro Sasaki na stanowisku profesora nadzwyczajnego w IFT. - ref. prof. J. Jędrzejewski

4. Wniosek o zatrudnienie prof. Mojmira Soba na stanowisku profesora wizytującego w IFD na okres jednego miesiąca. - ref. prof. J. Kołaczkiewicz

5. Wniosek o zatrudnienie dr. Pok Man Lo na stanowisku adiunkta w IFT na czas realizacji projektu. - ref. prof. J. Jędrzejewski

6. Wniosek o:

a) wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Bartosza Mądrego i wyznaczenie promotora,

b) powołanie komisji ds. tego przewodu,

c) określenie zakresu egzaminów doktorskich,

d) powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie. - ref. prof. J. Kołaczkiewicz

7. Przyjęcie protokółu posiedzenia odbytego w dniu 17 marca 2015 r.

8. Wolne wnioski.

2015-06-16
1. Komunikaty.

2. Poparcie wniosku o przyznanie nagrody Juvenes Wratislaviae dr. Rafałowi Idczakowi. - ref. prof. J. Kołaczkiewicz

3. Wniosek o zatrudnienie profesora Salvatore Capozziello w IFT na okres jednego miesiąca na stanowisku profesora wizytującego w ramach programu „Akademia Rozwoju...” - ref. prof. J. Jędrzejewski

4. Wniosek o zatrudnienie dr. Jakuba Żmudy na stanowisku adiunkta w IFT na czas określony. - ref. prof. J. Jędrzejewski

5. Wniosek o:

a) wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Agaty Sabik i wyznaczenie promotora,

b) powołanie komisji ds. tego przewodu,

c) określenie zakresu egzaminów doktorskich,

d) powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie. - ref. prof. J. Kołaczkiewicz

6. Wniosek o:

a) wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Sylwii Owczarek i wyznaczenie promotora,

b) powołanie komisji ds. tego przewodu,

c) określenie zakresu egzaminów doktorskich,

d) powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie. - ref. prof. J. Kołaczkiewicz

7. Wniosek o udzielenie płatnego urlopu naukowego:

a) dr. hab. Andrzejowi Frydryszakowi,

b) dr. Wiesławowi Sobkowowi. - ref. prof. J. Jędrzejewski

8. Ustalenie liczby stypendiów doktoranckich w roku akademickim 2015/16. - ref. prof. Z. Koza

9. Wniosek o przyjęcie propozycji:

a) kryteriów wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego,

b) kryteriów wyłaniania 30% najlepszych doktorantów rekomendowanych do zwiększenia stypendium doktoranckiego. - ref. prof. Z. Koza

10. Wniosek o wprowadzenie zmian w planie studiów prowadzonych na naszym Wydziale. - ref. prof. R. Cach

11. Przyjęcie protokółu posiedzenia odbytego w dniu 21 kwietnia 2015 r.

12. Wolne wnioski.

2015-09-22
PORZĄDEK OBRAD:
1. Komunikaty.
2. Wniosek o nadanie dr. Robertowi Falewiczowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie astronomii. - ref. prof. J. Daszyńska-Daszkiewicz
3. Wniosek o:
a) wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Przemysława Brusia i wyznaczenie promotora,
b) powołanie komisji ds. tego przewodu,
c) określenie zakresu egzaminów doktorskich,
d) powołanie Komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie. - ref. prof. M. Tomczak
4. Wniosek o zatrudnienie profesora Huana DaSilvy w IFD na okres jednego miesiąca na stanowisku profesora wizytującego w ramach programu „Akademia Rozwoju...” - ref. prof. J. Kołaczkiewicz
5. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku adiunkta:
a) dr. Rafała Idczaka w IFD,
b) dr. Roberta Koniecznego w IFD, - ref. prof. J. Kołaczkiewicz
c) Przemysława Walczaka w IA. - ref. prof. M. Tomczak
6. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta:
a) mgr. Jarosława Gołembiewskiego w IFT, - ref. prof. J. Jędrzejewski
b) mgr Katarzyny Lament w IFD. - ref. prof. J. Kołaczkiewicz
7. Wniosek o udzielenie płatnego urlopu naukowego:
a) dr. Tomaszowi Mrozkowi - ref. prof. M. Tomczak
b) dr. Tomaszowi Ossowskiemu. - ref. prof. J. Kołaczkiewicz
8. Wniosek o upoważnienie Dziekana do dokonywania pewnych zmian w programach studiów i niektórych dokumentach opisujacych te programy. - ref. prof. R. Cach
9. Wniosek o podjecie uchwały w sprawie działań na rzecz zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale. - ref. prof. R. Cach
10. Wniosek o wprowadzenie zmian w programach studiów. - ref. prof. R. Cach
11. Przyjęcie protokółów posiedzeń odbytych w dniach 19 maja i 16 czerwca 2015 r.
12. Wolne wnioski.
2015-10-20
1. Komunikaty.

2. Poparcie wniosku o nadanie dr. hab. Detlefowi Hommelowi tytułu naukowego profesora nauk fizycznych.

3. Wniosek o zatrudnienie dr Mileny Ratajczak na stanowisku adiunkta w IA na czas określony od 1.11.2015 do 30.10.2018 r. (to jest realizacji projektu NCN).

4. Wskazanie przedstawiciela Wydziału do Uczelnianej Komisji Wyborczej.

4a). Wniosek o wskazanie przedstawiciela Wydziału do Komitetu Fizyki PAN. 5. Wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć przez osoby niebędące pracownikami UWr.

5a) - punkt dodatkowy: Informacja na temat realizacji zakładanych efektów kształcenia (na podstawie wniosków ze sprawozdania działalności Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia za rok ak. 2014/15.

6. Wolne wnioski.

2018-01-16
PORZĄDEK OBRAD:
1. Komunikaty.
2. Wniosek Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Agaty Sabik o powołanie recenzentów jej rozprawy doktorskiej.
3. Wniosek o mianowanie prof. dr hab. Jadwigi Daszyńskiej-Daszkiewicz na stanowisko profesora zwyczajnego.
4. Wniosek o mianowanie prof. dr hab. Andrzeja Borowca na stanowisko profesora zwyczajnego.
5. Wniosek Komisji Konkursowej w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Detlefa Hommela na stanowisko profesora zwyczajnego.
6. Wniosek Komisji Konkursowej w sprawie awansowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego:
a) dr. hab. Andrzeja Frydryszaka,
b) dr. hab. Marka Mozrzymasa.
7. Wniosek Komisji Konkursowej w sprawie zatrudnienia mgr Agaty Sabik na stanowisku asystenta w IFD.
8. Wniosek o przyznanie dr. Rafałowi Topolnickiemu Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską.
9. Wniosek o udzielenie dr. Miłoszowi Grodzickiemu bezpłatnego urlopu naukowego.
10. Ustalenie propozycji warunków rekrutacji na studia doktoranckie na rok ak. 2018/2019.
11. Ustalenie warunków rekrutacji na studia prowadzone na naszym Wydziale na rok ak. 2019/2020.
12. Wniosek o określenie limitów przyjęć na studia na rok ak. 2018/2019.
13. Wniosek o aktualizację uchwały Rady Wydziału dotyczącej efektów uczenia się.
14. Przyjęcie protokołu posiedzenia z dnia 19 września 2017 r.
15. Wolne wnioski.
C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski