kontakt

Wydział Fizyki i Astronomii,
pl. Maxa Borna 9,
50-204 Wrocław,

Sekretariat Instytutu Fizyki Teoretycznej
tel.: 71 375 94 08
71 375 95 66, 71 375 92 86

Sekretariat Instytutu Fizyki Doświadczalnej
tel. 71 375 93 02

Sekretariat Instytutu Astronomii
tel.: 71 337 80 60, 71 372 93 73, 71 337 80 61

Dziekanat
tel.: 71 375 94 04

godziny otwarcia dziekanatu:
9:00-13:00
(w środy nieczynny)
NA TRZY TYGODNIE przed obroną promotor zobowiązany jest złożyć w dziekanacie druk zgłoszenia obrony wygenerowany z APD.
Przed egzaminem dyplomowym należy zaliczyć ostatni semestr studiów oraz zarejestrować pracę w Archiwum Prac Dyplomowych (instrukcja poniżej).
 • UWAGA! studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2018/19 uiszczają opłatę za dyplom w wysokości 60 zł.
 • na pisemny wniosek absolwentki/a uczelnia wydaje odpis dyplomu i suplementu w tłumaczeniu na język angielski. UWAGA! studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2018/19 uiszczają opłatę w wysokości 40 zł.
  Absolwent otrzymuje oryginał dyplomu oraz dwa odpisy (obydwa w języku polskim lub, na wniosek absolwenta, jeden w języku angielskim i jeden w języku polskim). Opłata za dodatkowy odpis dyplomu wynosi 20 zł.
  Absolwent otrzymuje oryginał suplementu oraz dwa odpisy (obydwa w języku polskim lub, na wniosek absolwenta, jeden w języku angielskim i jeden w języku polskim). Opłata za dodatkowy odpis suplementu wynosi 20 zł.

  Rada Wydziału zobowiązała studentów do umieszczenia w pracy dyplomowej tłumaczenia tytułu oraz streszczenia pracy również w języku angielskim. W przypadku, gdy praca jest w języku angielskim, należy w niej zamieścić streszczenie oraz tłumaczenie tytułu w języku polskim.

  W celu wpisania w suplemencie do dyplomu dodatkowych osiągnięć takich jak:
  - praktyki nieobjęte programem studiów,
  - otrzymane wyróżnienia i nagrody,
  - wybitne osiągnięcia,
  - udział w kołach naukowych,
  - osiągnięcia sportowe (potwierdzone przez Uniwersyteckie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu),
  należy dostarczyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia (zaświadczenie, dyplom itp.).

  Przy odbiorze dyplomu należy rozliczyć się z uczelnią, czyli wymagany jest zwrot: legitymacji studenckiej oraz rozliczonej karty zobowiązań. Przy odbiorze dokumentów należy także okazać dowód osobisty.
  UWAGA! Osoby, które zostały skreślone z listy studentów, a zaliczyły ostatni semestr, przed rozpoczęciem ww. procedury zobowiązane są dostarczyć do dziekanatu PODANIE o wznowienie studiów.
 • C. Juszczak © 2010-2013 - Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski