Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 2018/19

Informujemy, że studenci i doktoranci (w tym cudzoziemcy) mogą skorzystać z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku akademickim 2018/19.

Składkę, w wysokości 50 zł,  można będzie opłacić:

gotówką  w Dziekanacie Wydziału

przelewem na konto Uniwersytetu Wrocławskiego BZ WBK nr 70 1090 2503 0000 0001 3727 3681

W tytule przelewu należy podać obligatoryjnie: nazwisko i imię, numer albumu oraz informację, że jest to składka NNW.

WAŻNE: przed opłaceniem składki należy zapoznać się z Ogólnymi warunkami ubezpieczenia Tabelą norm uszczerbku na zdrowiu oraz klauzulą informacyjną RODO zamieszczonymi na stronie https://uni.wroc.pl/wsparcie/ubezpieczenia-nastepstw-nieszczesliwych-wypadkow-studentow-i-doktorantow/

Opłacenie składki przelewem na konto Uniwersytetu Wrocławskiego jest równoznaczne ze złożeniem poniższych oświadczeń:

 

OŚWIADCZENIA UBEZPIECZONEGO:

 

  1. Oświadczam, że otrzymałem(am) i zapoznałem(am) się z warunkami umowy ubezpieczenia, w tym Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia EDU PLUS zatwierdzone uchwałą nr. 01/24/04/2017 Zarządu InterRisk TU S.A. ViennaInsuranceGroup z dnia 24.04.2017 r.  zawierającymi informację, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, a także sposobem i trybem rozpatrywania skarg i reklamacji zgłaszanych przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczeniawraz z postanowieniami dodatkowymi do oferty  ubezpieczenia dla studentów, doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego na ROK AKADEMICKI 2018/2019.
  2. Oświadczam, że otrzymałem(am) ustandaryzowany dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Jestem świadomy, że dokument ten ma charakter informacyjny, a pełne informacje o produkcie ubezpieczeniowym zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
  3. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), że przysługuje mi prawo składania skarg i zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez InterRisk, zwanych dalej łącznie reklamacjami. Reklamację można złożyć w każdej jednostce organizacyjnej InterRisk obsługującej klientów w następujący sposób: a) w formie pisemnej – osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera albo b) ustnie – telefonicznie poprzez InterRisk Kontakt (nr tel.: 22 575 25 25) lub osobiście do protokołu w jednostce organizacyjnej InterRisk obsługującej klientów. InterRisk udziela odpowiedzi na reklamację w formie papierowej lub na trwałym nośniku w ciągu 30 dni od dnia otrzymania reklamacji lub w ciągu 60 dni w szczególnie skomplikowanych przypadkach. Odpowiedź na reklamację osoby fizycznej może być dostarczona za pomocą poczty elektronicznej tylko na wniosek tej osoby.
  4. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią dokumentu „Obowiązek Informacyjny InterRisk TU S.A. ViennaInsuranceGroup jako Administratora Danych Osobowych”.