Publiczna prezentacja pana Tomasza Różańskiego w ramach oceny śródokresowej

Posiedzenie Komisji i ocena sródokresowa doktoranta Tomasza Różańskiego odbędzie się  7 lipca 2021.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aVVGORVDRxwe6uOkCBP89-eEJRGhDak_UvetyEEDk9iA1%40thread.tacv2/1625642423572?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%226142892c-e7e9-49b1-bd8b-68881ba0e880%22%7d