Logowanie do szkolenia bhp dla studentów i doktorantów/Login instruction for health and safety training for students and PhD students

Rejestracja i przebieg szkolenia :

 1. Wejdź na stronę : https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/
 2. Zaloguj się używając czerwonego przycisku logowania w prawym górnym rogu strony.
 3. Na następnej stronie użyj dużego niebieskiego przycisku logowania na środku ekranu.
 4. Zostaniesz przekierowany do systemu uwierzytelniania (login.uni.wroc.pl), którą używasz logując się min. do systemu usosweb.
 5. Po poprawnej autoryzacji zostaniesz automatycznie przekierowany i zalogowany do portalu https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/
 6. Odszukaj kursu : Szkolenie wstępne z zakresu BHP oraz Ochrony PPoż.
 7. Zapisz się na kurs wykorzystując klucz dostępu: BHP-18
 8. Zapoznaj się z modułami w kursie i wypełnij test. Materiały należy przeglądać od modułu „Wstęp do szkolenia” zgodnie z kolejnością w kursie. Zwróć uwagę na symbole ukończenia z prawej strony modułów.
 9. Po ukończeniu testu sprawdź swoją ocenę!

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel.: (71) 375-24-89.

———————————————————————————————

Registration and course of training:

 1. Go to the website: https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/
 2. Log in using the red login button in the upper right corner of the page.
 3. On the next page, use the large blue login button in the centre of the screen.
 4. You will be redirected to the authentication system (login.uni.wroc.pl), which you use for example to log in to the USOSWEB.
 5. After correct authorization, you will be automatically redirected and logged in to the portal https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/
 6. Find the course: Health and safety – basic training for the students of the University of Wrocław.
 7. Sign up for the course using the access key: BHP-18
 8. Familiarize yourself with the modules of the course and complete the test. The materials should be viewed from the „Introduction to training” module according to the order of the course. Pay attention to the completion symbols on the right side of the modules.
 9. Check your grade after completing the test!

Any information about the above matter is provided by the Department of Health and Safety and Fire Protection – (71) 375-24-89.